Poprad

Patrocínium: sv. Egídia

Vznik: posledná štvrtina 13. storočia

Poloha: v mierne vyvýšenej polohe na námestí

Historický región: Spiš

Stručný popis: dvojloďový ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou a severnou sakristiou

História
Kostol postavili niekedy okolo roku 1280 ako typickú ranogotickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou. Niekedy v rokoch 1330 - 1350 bol interiér kostola vyzdobený nástennými maľbami, ktoré doplnili ďalšími pred rokom 1400.
Veľkou prestavbou prešiel začiatkom 60. rokov 14. storočia, kedy bola loď zaklenutá na jeden centrálny pilier, čím vzniklo terajšie dvojlodie. Zo severnej strany lode bola pristavaná kaplnka sv. Valentína, zbúraná v 17. storočí.
V období rokov 1575 až 1671 slúžil kostol tunajším evanjelikom. V roku 1592 bola pri ňom postavená renesančná zvonica.
V 18. storočí sa uskutočnila veľká baroková prestavba, kedy pribudla severná sakristia a predsieň pred južným vstupom do lode (podľa iných zdrojov už v 17. storočí). Gotické okná boli zamurované a nahradené novými. V interiéri pribudla západná tribúna. Na túto obnovu prispel aj cisár Jozef II. (1783).
V roku 1877 bol interiér kostola znova vymaľovaný, pričom premaľbe sa vyhlo len niekoľko stredovekých fresiek. V prvej polovici 20. storočia sa stav kostolíka zhoršoval, v roku 1942 už bol katastrofálny a v roku 1952 sa úplne prestal používať na liturgické účely.
V 70. rokoch 20. storočia sa začalo s komplexnou obnovou stavby. Prvou fázou bol rozsiahly výskum, na ktorý v rokoch 1983 - 89 nadviazala stavebná rekonštrukcia kostolu, pri ktorej boli opätovne odkryté viaceré stredoveké prvky (okná lode, rozeta). Následne sa začalo s reštaurovaním stredovekých nástenných malieb a južného portálu (1992 - 1998). Obnovená stavba bola posvätená spišským biskupom Františkom Tondrom 1. septembra 1998.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje výraznú dominantu námestia spolu s vedľa stojacou renesančnou zvonicou a barokovým mariánskym stĺpom, žial, do značnej miery zakrytú okolitými stromami.
- Farár z Popradu sa spomína už v roku 1266, teda pred vznikom súčasnej stavby.
- Viaceré architektonické detaily naznačujú, že stavitelia kostola mali blízko k dielni pri cistercitskom kláštore v Spišskom Štiavniku.
- Okrem základnej dispozície objektu sa z ranogotického obdobia zachovalo v exteriéri aj rozetové okno s kamennou kružbou na južnej strane lode a východné okno presbytéria.
- Južný portál do lode je kópiou pôvodného ranogotického vstupu.
- V interiéri nájdeme pôvodné klenby v lodi i presbytériu, pastofórium, portálik vedúci do sakristie a odkryté gotické fresky.
- Prvú etapu maliarskej výzdoby pochádzajúcu cca z druhej štvrtiny 14. storočia predstavujú maľby na stenách svätyne, špalete víťazného oblúka a severnej stene lode. Ide predovšetkým o výjavy zo života Krista, s viacerými menej častými motívmi (napr. Detstvo Ježiša Krista) či výnimočne naturalistickou scénou Vraždenia neviniatok.
- Do tejto etapy patria aj zriedkavý výjav Volto Santo (južná stena svätyne), Veraikon (východná stena svätyne) či sv. Juraj s drakom (severná stena lode).
- Druhá etapa maliarskej výzdoby interiéru je datovaná do obdobia okolo roku 1400. Pochádza z neho monumentálna maľba Posledného súdu na východnej stene lode i len sčasti zachovaná scéna Ukrižovania v podveží.
- Po zbúranej kaplnke sv. Valentína zostali len zamurované vstupy v severnej stene lode a časť nástenných malieb, ktoré boli zo súčasnej exteriérovej severnej steny lode prenesené do kostola.
- Pri kostole stojí hodnotná renesančná zvonica zo 16. storočia.
- V roku 2006 vyšla poštová známka s vyobrazením kostola a blízkej zvonice.
- Stredoveké kostoly sa zachovali v ďalších mestských častiach mesta Poprad - Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami či Matejovce, ako aj v okolitých obciach Veľká Lomnica, Mlynica, Gánovce či Veľký Slavkov. Východne od mesta sa nachádza lokalita zaniknutej rotundy z 13. storočia.

Súčasný stav
Kostol patrí pod tamojšiu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi ako filiálny chrám a je sprístupnený verejnosti. Po obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v decembri 2012, máji 2013, júni 2016 a marci 2017.

Bohoslužby: cez týždeň každý deň o 12.00 hod., v nedeľu o 6.00 a 17.00 hod.

Praktické informácie
Kostol stojí v otvorenom areáli v centre mesta na Námestí sv. Egídia ako jedna z jeho neprehliadnuteľných dominánt. Pravidelné prehliadky kostola sú každý pracovný deň o 15.00 hod., vstupenky sa kupujú v Mestskej informačnej kancelárii Poprad. Možné je dohodnúť si prehliadku aj v inom čase.
GPS: 49.054891126, 20.301492512

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Kahoun, K.: Gotická sakrálna architektúra Slovenska. Gerlach Print, Bratislava 2002.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Haviarová, M. - Haviar, T.: Spišské renesančné zvonice. Vydavateľstvo MS, Martin 2011.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5554).

Web:
- www.rkcpoprad.sk
- http://sk.wikipedia.org

esteban