Rakovnica

Patrocínium: sv. Márie Magdalény

Vznik: cca 13. storočie

Poloha: nad obcou uprostred lesa na malej čistinke miernej planiny pod vrchom Turecká

Historický región: Gemer

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostol s kvadratickou apsidou

História
Kostolík postavili z lomového kameňa možno už v prvej polovici 13. storočia. Slúžil obyvateľom pôvodnej osady, ktorá sa však v priebehu 14. storočia začína rozširovať do údolia Hončianskeho potoka. Pravdepodobne v priebehu 16. storočia osídlenie okolo kostolíka zaniká úplne. Najstaršia písomná zmienka o stavbe je z roku 1416.
V roku 1658 stavbu poškodil požiar a opravená bola koncom 17. storočia, kedy kostolík dostal aj nový, dodnes zachovaný oltár. Vonkajšie fasády boli vyzdobené maľbami (rastlinné i figurálne motívy, nárožné kvádrovanie v renesančnom duchu). Zničená drevená tribúna na západnom konci lode už nebola obnovená.
Oprava mohla súvisieť so zázračným prameňom s liečivými účinkami neďaleko kostolíka, vďaka ktorému sa stal pútnickým miestom. V roku 1796 to oficiálne potvrdil aj pápež Pius VI.
Pre potreby pútnikov bol kostolík prestavaný pravdepodobne už koncom 18. storočia. Pôvodný portál na severnej strane lode bol zamurovaný a nahradil ho nový vstup na západnej stene. Súčasne bola predĺžená strecha, ktorá vytvorila nad novým vstupom otvorenú predsieň, podoprenú drevenými piliermi. Zo statických dôvodov bolo k južnej strane lode a apsidy, neskôr aj na nárožiach západného priečelia, pristavaných celkovo päť oporných pilierov.
V roku 1970 dostala stavba novú strechu, pôvodnú šindľovú nahradila plechová s otvorenou predsieňou podoprenou troma kovovými stĺpmi. Striešky pribudli aj na oporných pilieroch a v interiéri dostal kostolík nový strop lode z drevených dosák. Opravené boli aj omietky a okná.
Do povedomia odbornej verejnosti sa dostal až v polovici 70. rokov minulého storočia,keď ho „objavili“ pracovníci Okresnej pamiatkovej správy v Rožňave. V druhej polovici 70. rokov minulého storočia sa uskutočnil pamiatkový výskum a stavba bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok. Archeologický výskum zaniknutej osady okolo kostolíka sa ešte nerobil.

Zaujímavosti
- Kostolík má jedinečnú polohu v lesoch nad obcou. Podľa jeho patrónky dostala lokalita názov Magdolna.
- Ide o významnú pamiatku vidieckeho staviteľstva a jeho odozvu na románsky sloh i renesanciu.
- Je to jeden z mála zachovaných románskych kostolíkov v hornom Gemeri.
- Románsky sloh reprezentuje dispozícia stavby v podobe obdĺžnikovej lode a krátkej kvadratickej apside zaklenutej valenou klenbou. Z detailov ide o štrbinové okná na južnej strane lode a na južnej a východnej strane apsidy.
- Vnútorné rozmery lode sú 655 x 510 cm a apsida 280 x 310 cm.
- Kostolík mal pôvodný vstup s polkruhovým záklenkom (rozmery 205 x 85 cm) netradične zo severnej strany, snáď kvôli lepšej ochrane vďaka svahu alebo polohe osídlenia severnej od kostolíka. Dnes je zamurovaný.
- K severnej strane kostolíka bola navezená zemina, ktorá zvýšila úroveň terénu až o 80 cm a dnes spôsobuje problémy s vlhkosťou.
- Na fasádach sa zachovali časti maliarskej výzdoby zo 17. storočia.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Betliar, Henckovce, Štítnik, Brzotín a v meste Rožňava.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod dekanát v Rožňave a doteraz sa využíva ako pútnická kaplnka (púť sa koná v nedeľu po sviatku sv. Márie Magdalény 22. júla a omšu slúžili až do roku 2012 saleziáni z Rožňavy). V marci 2016 podpísala cirkev a obec Rakovnica zmluvu o prenájme kostolíka na 15 rokov, s cieľom obnoviť ho.
Stavba je v pomerne zlom stave. Omietky sú z veľkej časti opadané, múry na viacerých miestach praskajú, interiér je zanedbaný. Nepatričným dojmom pôsobí aj červená plechová strecha s troma kovovými stĺpmi na západnej strane. Navštívili sme ho v auguste 2006 a 2008, apríli 2010 a 2014 a septembri 2016.

Bohoslužby: raz ročne počas púte

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 6 km západne od Rožňavy na ceste smerom do Štítnika. Kostolík stojí v kopcoch asi kilometer od dediny smerom na sever. Prístupný je po poľnej ceste, z hlavnej cesty treba za dedinou (v smere od Rožňavy) odbočiť doľava.
Okrem toho sa ku kostolíku dá prejsť aj pešo priamo od zastávky autobusov (v smere od Rožňavy). Samotný kostolík je pomerne skrytý za stromami. Vchod je zamknutý. Pár desiatok metrov na severovýchod sa nachádza spomínaný zázračný prameň aj s miestom na posedenie. Vstup do kostola je potrebné dohodnúť si na obecnom úrade; kontakt na OÚ: 058/ 788 35 00.
GPS: 48.668077525, 20.464334786

Literatúra
- Oriško, Š.: Výsledky výskumu kostola v Rakovnici (Poznámky k stredovekým dedinských kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri). In: Archaeologia historica, roč. 1999, č. 24, str. 333 - 343.
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. Magdalény v Rakovnici. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2002.
- Švarcová, J.: Nezabudnime na zabudnuté (práca SOČ). Obchodná akadémia, Rožňava, 2006.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E54).

Web:
- www.dokostola.sk
- www.rakovnica.sk/ron22005.pdf
- http://rakovnica.sk

esteban

Za pomoc ďakujeme najmä pánovi Š. Liptákovi z Gemerskej Polomy, ktorý nám poskytol množstvo podkladov.

Ďalšie články o Rakovnici: Šimonova pomoc..., rozhovor, Z nášho itinerára