Kameňany

----- NOVÉ FOTO -----

Patrocínium: pôvodne sv. Ladislava, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v. 

Vznik: cca prvá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenom mieste v strede obce

Stručný popis: jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, pristavanou južnou vežou a severnou sakristiou

História
Začiatky kostolíka v Kameňanoch siahajú zrejme do prvej polovice 13. storočia. Nie je však jasné, ako vyzeral. Mohlo ísť pôvodne rotundu alebo o stavbu s obdĺžnikovou loďou a vysokou polkruhovou apsidou v súčasnom rozsahu. Kým apsida ešte nesie znaky románskeho slohu (pôdorys, štrbinové okno na východnej strane), v lodi nájdeme už ranogotické prvky (úzke okná s lomeným oblúkom, zrejme aj južný portál).
Pomerne veľké proporcie stavby však v oboch prípadoch svedčia o význame a postavení Kamenian v 13. a 14. storočí, keď boli centrom tejto časti Gemera. Dôkazom toho je aj kvalitná fresková výzdoba, ktorú kostol dostal niekedy začiatkom druhej polovice 14. storočia.
Od roku 1594 patrí kostol do protestantom - evanjelikom, ktorí si ho následne okrem potrebných opráv aj prispôsobovali svojim liturgickým potrebám. Už v roku 1603 k južnej strane lode pred vstupným portálom pristavali murovanú vežu s drevenou nadstavbou a plochý drevený strop lode nahradili valenou klenbou. 
V roku 1785 dostavali typický prvok protestantských chrámov - tribúnu a  okolo roku 1800 pri kostole postavili neskorobarokovú murovanú zvonicu.
Reštaurátorský prieskum zameraný na zistenie freskovej výzdoby sa uskutočnil v roku 1952 a potom aj v druhej polovici 70. rokov minulého storočia. V roku 2011 sa začala obnova kostola, ktorá priniesla objavy ďalších hodnotých fresiek.

Zaujímavosti
- Tvar apsidy nevylučuje možnosť, že pôvodne išlo o staršiu rotundu, ktorú na dnešný kostol rozšírili v 13./14. storočí. Viac svetla môže priniesť len podrobnejší výskum. Románske rotundy nájdeme v susedných obciach Šivetice a Prihradzany. Spolu s románskym kostolíkom v neďalekom Rákoši tak všetky tieto štyri stavby tvoria neoficiálnu hornogemerskú "Románsku cestu".
- Zo stredovekých prvkov sa v kostole zachovalo románske okno vo východnej stene apsidy (zvonka zamurované), otvor pastofória s osekanou trojuholníkovou nadstavbou, horné časti ranogotických okien v podkrovnom priestore a južný gotický portál.
- V dolnej časti tohto portálu sú na oboch stranách malé otvory neznámeho účelu a pôvodu.
- Na severnej strane lode je v exteriéri v omietke viditeľný obrys neveľkého zamurovaného portálu.
- Fresky sa zachovali v podkrovnom priestore nad nižšou barokovou klenbou lode a odkryli ich aj apside a na severnej stene lode. Ide o veľmi kvalitné dielo skúseného (zrejme talianskeho) majstra/majstrov, ktoré v regióne nemá obdobu a aj v celoslovenskom meradle sú unikátne. V apside boli odkryté monumentálne maľby zobrazujúce v nadživotnej veľkosti pravdepodobne uhorských kráľov sv. Štefana a sv. Ladislava.
- V sedílii na južnej strane apsidy bola v roku 2013 odkrytá stredoveká maľba trojice biskupov.
- Hodnotné fresky boli v rokoch 2013 a 2014 objavené na severnej stene lode nad úrovňou podlahy novšej tribúny. Ide napríklad o časť maľby Panny Márie v mandorle.
- Plastické stvárnenie svätožiar v podobe viacerých sústredných kružníc, vpichov a vtláčaných ornamentov v tvare krúžkov či kvietkov je vôbec najprepracovanejšie spomedzi dosiaľ známych stredovekých fresiek na Slovensku.
- V literatúre sa spomína aj existencia stredovekého františkánskeho kláštora v okolí (v neďalekom Rákoši sa zachovala freska s motívom života sv. Františka).
- V blízkosti dediny stál bebekovský hrad "castrum Kevy", pod ktorým vznikla neskôr obec Rákoš.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkom okolí - v Rákoši, Prihradzanoch, Šiveticiach a Držkovciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Je v dosť zlom stave s poškodenými omietkami a strechou v havarijnom stave. V roku 2011 MK SR pridelilo dotáciu na obnovu kostola, vďaka ktorej sa začali práce na jeho záchranu a ďalší prieskum zameraný na odkrytie freskovej výzdoby. Ten priniesol viaceré veľmi zaujímavé objavy (viac v tomto a tomto článku). Navštívili sme ho vo februári 2008, decembri 2009, v auguste 2012 a júli 2014.

Bohoslužby: každú 4. nedeľu v mesiaci o 14.00 hod.

Praktické informácie
Obec Kameňany (maďarsky Kövi) leží cca 18 km juhozápadne od Jelšavy. Kostol je neprehliadnuteľný, stojí priamo v strede obce. Celý areál aj so zvonicou je voľne prístupný. Vstup do kostola je potrebné dohodnúť si vopred. Kontakt na miestny cirkevný zbor ECAV: 0903 135 443.
GPS: 48.576930108, 20.191470981

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M.: K průzkumu nástěnných maleb v Rožňavském okrese. In: Najnovšie poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese Rožňava. Sborník zo seminára konaného v dňoch 29. – 31. 3. 1978 vo Vyšnej Slanej. Okresná správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave, 1978.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Skalská, M.: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Matica slovenská, Martin 2009.

Web
- www.obec-kamenany.sk
- www.ecav.sk
- www.ohrozenekostoly.sk/kamenany

esteban