Chyžné

Patrocínium: Zvestovania Panne Márii

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: v obci, v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine

Historický región: Gemer

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík so štvorcovým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia ako jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej klenby.
Niekedy v poslednej štvrtine 14. storočia (uvádzajú sa 70. - 80. roky) bol interiér vyzdobený hodnotnými freskami, z ktorých sa zachovali tie v presbytériu. Ich autorom je jeden z pomocníkov Majstra ochtinského presbytéria a objednal si ho vtedajší majiteľ jelšavského panstva, známy Leustach z Jelšavy.
V poslednej tretine 15. storočia získal panstvo Jelšava, vrátane Chyžného, rod Zápoľských. Vďaka nim sa do kostolíka dostal vyrezávaný krídlový oltár z roku 1508, ktorý vytvorili v dielmi Majstra Pavla z Levoče.
V roku 1585 prešli obyvatelia Chyžného k protestantskej cirkvi. V 17. storočí kostolík viackrát zmenil majiteľa, aj v súvislosti s protihabsburskými povstaniami. Kým v roku 1682 sa dostal do rúk evanjelikom, už v roku 1683 im ho kráľovskí komisári vzali a vrátili katolíkom.
V 18. storočí bol kostolík obnovený v barokovom duchu, dostal novú kazateľnicu, drevenú emporu i organ. K roku 1745 je datovaný drevený maľovaný kazetový strop.
Fresky boli opravované už v priebehu 19. storočia, koncom 30. rokov 20. storočia boli zreštaurované v rámci celkovej obnovy kostolíka. Opravovaný bol aj v roku 1956. V roku 2011 vymenili strešnú krytinu za vhodnejšie šindle.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednu z najkrajších a najkomplexnejších ukážok gotického umenia, keďže v sebe spája architektúru 13. storočia s nástennými maľbami 14. storočia a vyrezávaným krídlovým oltárom zo začiatku 16. storočia. Navyše je táto ukážka koncentrovaná do malého priestoru svätyne.
- Ide o drobnú stavbu, takmer zanikajúcu v okolitej zástavbe rodinných domov porovnateľnej veľkosti.
- Z gotických prvkov sa v exteriéri zachoval pôvodný južný portál a úzke ranogotické okno na východnej strane presbytéria. Gotický portál prepája aj svätyňu a sakristiu.
- Steny a klenba presbytéria sú pokryté gotickými freskami zobrazujúcimi v poliach klenby Zvestovanie Panne Márii, Narodenie Ježiša a Klaňanie sa troch kráľov. Na stenách sú namaľované okrem iného postavy apoštolov, sv. Heleny, sv. Kataríny a sv. Barbory, Krista Trpiteľa i Krista v mandorle.
- Maľby sú na Slovensku unikátne dekoratívnymi kruhovými medailónmi s mužskými hlavami, ktoré nájdeme na území Uhorska už len v pôvodne františkánskom kostole v meste Keszthely.
- Fresky aj napriek nešetrným domaľbám v 19. storočí predstavujú cenný doklad pôsobenia osobitej maliarskej dielne na Gemeri koncom 14. a na začiatku 15. storočia, ovplyvnenej "furlandským" smerom. Nadväzuje na výzdobu neďalekých kostolíkov v Koceľovciach a Ochtinej.
- Osobitosťou freskovej výzdoby v tomto kostolíku je široké využívanie ornamentálnej výzdoby (mozaikový a viacero typov rastlinných motívov). 
- Vzácnym je aj neskorogotický drevený krídlový oltár z roku 1508 z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktorému sú priamo pripisované plastiky Márie a anjela.
- Vedľa kostolíka stojí drevená zrubová zvonica z 18. storočia.
- Pofis pripravil vydanie poštovej známky s motívom sv. Juraja z neskorogotického oltára (vydanie 26. 10. 2023).
- Stredoveké kostoly stáli aj v neďalekej Jelšave a Mokrej Lúke.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod farnosť Jelšava. Je v relatívne dobrom stave. V roku 2022 získali maľby v kostole, spolu s freskami v ďalších 11 chrámoch Gemera a Malohontu, značku Európskej dedičstvo (European heritage label). 

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Chyžné (maď. Chyzsnyo, Hizsnyó) sa nachádza cca kilometer severne od Lubeníka pri Jelšave. Kostolík stojí v strede obci v opevnenom, bežne neprístupnom areáli. Počas leta je sprístupnený v určených časoch (streda - sobota: 10.00 h - 12.00 h a 13.00 h - 16.00 h), je vhodné návštevu dohodnúť u pani kostolníčky (kontakt - 0907 109 659). Vstupné je dobrovoľné.
GPS: 48.664130725, 20.200094283

Literatúra
- Skalská, M.: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Matica slovenská, Martin 2009.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2010.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Gallo, J.: Chyžné. Dominanta, miesto neuvedené, 1997.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2K56).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
https://gotickacesta.sk/chyzne/
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://obecchyzne.sk/
https://medievalmuralgemer.com/sk/lokality/chyzne
- http://www.dokostola.sk/kostol/zvestovania-panny-marie

esteban
4. 5. 2009, upravené 23. 10. 2010, 20. 6. 2015 a 27. 7. 2023

Za pomoc a fotografie ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.