Hrabušice

Patrocínium: sv. Vavrinca

Vznik: cca druhá tretina 13. storočia

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou kaplnkou a sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostol postavili zrejme niekedy v priebehu druhej tretiny 13. storočia, keďže už v roku 1268 sa spomína tunajší kňaz. Išlo o neskororománsku jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a svätyňou zrejme kvadratického pôdorysu. V západnej časti lode sa nachádzala empora. Koncom 13. storočia pristavali zo západnej strany sakristiu.
Na začiatku 15. storočia sa uskutočnila rozsiahla gotická prestavba objektu. Kvadratické presbytérium bolo nahradené väčším polygonálneho tvaru. V rámci tejto etapy zrejme pribudla aj bočná kaplnka na severnej strane lode. Okolo roku 1500 došlo k rozšíreniu sakristie východným smerom.
V roku 1782 prešiel kostol barokovou prestavbou, kedy dostala loď novú klenbu a západnú emporu a z južnej strany pribudla murovaná predsieň.
V roku 1916 kostol vyhorel, pričom najviac bola zasiahnutá veža, ktorú museli prestavať s využitím pôvodných architektonických článkov. V druhej polovici 20. storočia dostala veža nové strechu.

Zaujímavosti
- Kostol napriek mladším úpravám predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry na Spiši.
- Pôvodná podoba neskororománskeho kostola nie je známa. Odborníci nevylučujú možnosť, že pravdepodobnému kvadratickému presbytérium predchádzala polkruhová apsida.
- Z románskeho obdobia sa zachovali obvodové múry lode a sčasti veža. Z detailov ide o združené okná veže a južný portál.
- Južný portál je ústupkový s jedným vloženým stĺpikom, ktorý pokračuje oblým prútom polkruhovej archivolty. Tympanón portálu zdobí gotická maľba Ukrižovaného Krista s Pannou Máriou, sv. Jánom, sv. Vavrincom a postavou donátora, datovaná na koniec 14. storočia.
- Združené okná v najvyššom poschodí veže sú rozdelené stĺpikmi, ktorých hlavice zdobí bobuľový dekór.
- Staršiu časť sakristie postavili majstri z neďalekého kláštora v Spišskom Štiavniku, o čom svedčí podobnosť zaklenutia a rastlinnej výzdoby svorníkov a konzol.
- Gotické presbytérium presvetľuje niekoľko vysokých okien zdobených kamennou kružbou.
- V sakristii sa zachovalo gotické lavabo zdobené vimperkom a krabmi.
- Zo stredovekého vybavenia sa v kostole nachádza Oltár sv. Vavrinca z rokov 1510 - 1515, na ktorom sa podieľala dielňa Majstra Pavla z Levoče (drevené plastiky) a Majster Hanst T. a jeho dielňa (tabuľové maľby na krídlach).
- Súčasťou Oltára sv. Anny je gotická skriňa s plastickou skupinou Metercie z rokoch 1515 - 1520.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Betlanovce, Letanovce a Spišský Štvrtok, neďaleko sa nachádza aj lokalita Kláštorisko.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave s pomerne novými fasádami. Pred románskm južným portálom bol v nedávnej dobe postavený pamätník, ktorý komplikuje fotenie. Navštívili sme ho v máji 2015, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 11.00 hod. Podrobnejšie informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Obec Hrabušice sa nachádza cca 20 km juhovýchodne od Popradu. Kostol stojí v centre obce a je zďaleka viditeľný. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 053/ 449 02 11.
GPS: 48.976879181, 20.410993695

Literatúra
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5W54).

Web
- www.arslexicon.sk/?registre&objekt=rimskokatolicky-farsky-kostol-sv-vavrinca
- http://hrabusice.fara.sk

esteban