Háj

Patrocínium: sv. Kozmu a Damiána, pôvodne sv. Kataríny

Vznik: koniec 13. storočia až začiatok 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na okraji obce

Historický región: Turiec

Stručný popis: gotický, dnes trojloďový kostol s rovným ukončením presbytéria, južnou sakristiou a západnou predstavanou vežou

História
Kostol postavili pôvodne koncom 13. storočia alebo začiatkom 14. storočia ako ranogotické jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým rebrovou krížovou klenbou a zrejme aj severnou sakristiou. V interiéri bol vyzdobený nástennými maľbami zachytávajúcimi život Ježiša Krista.V tejto dobe bol chrám zasvätený sv. Kataríne.
Ešte v gotickom období (okolo roku 1454) došlo podľa všetkého z kapacitných dôvodov k značnému rozšíreniu stavby. Južné steny lode i presbytéria spolu s nadväzujúcimi časťami západného priečelia a východnej steny presbytéria boli zbúrané, aby sa mohla zväčšiť šírka stavby. Jednolodie sa tak zmenilo na trojloďový priestor, pričom z pôvodnej stavby sa zachovala severná stena lode (dnes severnej bočnej lode), severná stena presbytéria, ako aj severná cca polovica šírky súčasného západného priečelia a šírky súčasnej východnej steny presbytéria.
Uprostred nového západného priečelia bol umiestnený portál s lomeným oblúkom, v novej južnej stene lode bol vytvorený ďalší vstup v podobe sedlového portálu. Je pravdepodobné, že tieto portály pochádzali z pôvodnej ranogotickej stavby a boli takto sekundárne použité.
Prestavbe padla za obeť aj rebrová klenba v presbytériu, ktorú v celom kostole nahradil rovný strop. Niekoľko článkov tejto klenby so zvyškami maliarskej výzdoby sa našlo zamurovaných v opornom pilieri západnej steny pod chórom. Vo východnej stene presbytéria bolo vytvorené pastofórium s drevenými kovanými dvierkami. Vymurovaná bola aj nová menza v centrálnej časti presbytéria s kamennými článkami v hornej časti.
Pred rokom 1502 sa stal chrám sídlom farnosti. V roku 1559 sa spomína už pod novým patrocíniom sv. Kozmu a Damiána.
Súčasnú podobu začal nadobúdať kostol v neskororenesančnom období (zrejme 1671), kedy k západnému priečeliu pristavali vežu. Neskôr v priebehu 18. stor (pravdepodobne 1720) bol interiér zaklenutý krížovou klenbou. Priestory interiéru sú medzilodnými arkádami s jedným nosným stĺpom medzi hlavnou a bočnými loďami predelené na tri lode, zaklenuté krížovou klenbou s mierne vystupujúcimi hrebienkami. Kostol mal v tomto období drevenú emporu v tvare písmena U, ktorá vypĺňala okrem západnej steny aj celé bočné lode.
V neskoršom období (okolo 1830) bola pristavaná južná sakristia a pôvodná severná bola zbúraná. Koncom 19. stor. bola drevená empora rozobraná a nahradená súčasnou drevenou emporou situovanou len na západnej stene kostola, ktorá je podopretá samostatnými murovanými stĺpmi. V roku 1988 sa realizovala obnova fasád kostola, v súčasnosti (2017/2018) prebieha obnova stavby, v rámci ktorej výskum spresnil jej stavebný vývoj a posunul jej vznik o cca 150 rokov hlbšie do minulosti.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje vďaka veži významnú dominantu obce i krajiny viditeľnú z veľkej diaľky.
- Pôvodne bola jeho výstavba datovaná do 15. storočia (uvádzal sa rok 1454) a prestavba na trojlodie do roku 1671. Nový výskum posunul vznik chrámu už do ranogotického obdobia a prestavbu na trojlodie do 15. storočia.
- Stredoveký pôvod pripomína viacero detailov - dva gotické portály, zamurované okno s kamennou kružbou v západnej stene lode.
- V interiéri sa zachovalo gotické pastofórium s pôvodnými dvierkami, okované gotické dvere do sakristie, kamenná krstiteľnica s nohou i kupou polygonálneho tvaru a stredovým prstencom a v podkroví stopy po gotickej klenbe.
- V období gotiky bol iteriér kostola vyzdobený nástennými maľbami zachytávajúcimi výjavy zo života Ježiša Krista, vrátane Nanebovstúpenia Krista, ktoré pokračuje aj do podkrovného priestoru. maľby boli vytvorené technikou al secco, teda na už suchú omietku.
- Freska s figuálnym motívom (sv. Krištof?) bola objavená v 70. rokoch 20. stotočia na východnej stene presbytéria, následne ju však opätovne zatreli ochrannou omietkou.
- Neskorogotická plastika Madony z pôvodného zariadenia kostola sa nachádza v zbierkach SNM v Martine.
- Krov kostola je datovaný do čias prestavby v roku 1671.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susednom Turčianskom Michale či v obci Mošovce.

Súčasný stav
Kostol patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Turčianskych Tepliciach a je v realtívne dobrom stave, hoci fasády sú však už pomerne zašlé. Reštaurovanie interiérových omietok a nástenných malieb by malo byť ukončené v tomto roku 3. etapou v prípade, že farnosť uspeje so žiadosťou o grant z MK SR. Súbežne prebieha aj reštaurovanie vnútorného zariadenia (hlavný oltár, v tomto roku sa plánuje začať s kazateľnicou). Navštívili sme ho v apríli 2015, do interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Obec Háj leži východne od Turčianskych Teplíc. Kostol je dobre viditeľný aj z hlavnej cesty na Martin. Stojí v opevnenom ale prístupnom areáli na západnom okraji obce. Kontakt na farský úrad - 043/ 492 28 80.
GPS:48.864301876, 18.881721497

Literatúra
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5C61).

Web:
- http://turcteplice.fara.sk
- www.obechaj.sk
- http://www.dokostola.sk/kostol/411189-sv-kozmu-a-damiana
- http://pksoliwarski.blog.pravda.sk/2017/02/06/potulky-xxxvi-haj-kostol-s...

esteban

Za informácie ďakujeme Mgr. art. Adriánovi Giačovi.