Selce

Patrocínium: sv. Cyrila a Metoda, pôvodne Všetkých svätých

Vznik: cca prvá štvrtina 14. storočia

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: gotický kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, južnou kaplnkou a západnou vežou

História
Kostol postavili niekedy v priebehu prvej štvrtiny 14. storočia vo vyvýšenej polohe ako pomerne veľkú jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou a severnou sakristiou. Tvaroslovie klenby a jej valcových prípor má odkazovať na podporu známeho Magistra Donča.
Kostol i farnosť sa spomínajú už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37.
V období neskorej gotiky bola stavba viacnásobne upravovaná. Niekedy okolo roku 1470 osadili pôvodne do západného priečelia sedlový portál a v roku 1516 pristavali k lodi južnú kaplnku zaklenutú dvoma poliami sieťovej klenby.
V rokoch 1577 - 1673 a ešte krátko počas povstania Františka II. Rákociho bol kostol evanjelickým. V kanonickej vizitácii z roku 1713 sa spomína drevená zvonica pri chráme.
V roku 1863 sa v súvislosti s tisícročným výročím príchodu solúnskych bratov uskutočnila v Selciach slávnosť zmeny patrocínia a vysvätenia nového oltárneho obrazu vierozvestcov. Hlavným celebrantom bol banskobystrický biskup Štefan Moyzes.
V roku 1877 kostol vyhorel, čo sa stalo podnetom pre rozsiahlu prestavbu objektu. Došlo k predĺženiu lode o deväť metrov západným smerom a k výstavbe veže pri novom západnom priečelí. Práce boli ukončené v roku 1894.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal chrám v roku 1963. Rozsiahla obnova interiéru v duchu II. Vatikánskeho koncilu sa realizovala v prvej polovici 80. rokov minulého storočia. V tomto období bola obnovená aj veža kostola, vynovené fasády a položená nová dlažba.

Zaujímavosti
- Kostol v opevnenom areáli predstavuje významnú dominantu centra obce
- Aj po rozsiahlej prestavbe koncom 19. storočia predstavuje objekt významnú pamiatku vyspelej gotickej architektúry.
- Z čias výstavby kostola sa zachovala okrem hrubej stavby lode a presbytéria predovšetkým zaklenutie presbytéria v podobe rebrovej klenby dosadajúcej na konzoly, ktoré podopierajú valcové prípory siahajúce až po úroveň dlažby.
- Vo východnej stene presbytéria je prezentované úzke ranogotické okno, dnes zamurované.
- V severnej stene svätyne sa nachádza výklenkové pastofórium s kamennou kružbou.
- Z neskorogotického obdobia pochádza ozdobný sedlový portál s reliéfom jeleňa. Rovnaké jelene nájdeme aj na svorníku kostola v neďalekej Slovenskej Ľupči. Portál sa nachádzal pôvodne v západnom priečelí lode, pri rozšírení kostola bol presunutý na severnú stenu sakristie.
- Peknou ukážkou neskorej gotiky je aj južná kaplnka zaklenutá dvoma poliami sieťovej klenby. Jej výstavba sa spája so známym banskobystrickým mešťanom Konigsbergerom, ale aj s miestnymi zemanmi z rodu Seleckých.
- Z neskorogotického zariadenia kostola sa zachovala stredná časť oltára s reliéfom Smrti Panny Márie z roku 1516, dnes v múzeu v Banskej Bystrici.
- Kostol by mal byť prvým chrámom zasväteným solúnskym bratom na celom Slovensku.
- Stredoveké kostoly nájdeme nájdeme v neďalekej Slovenskej Ľupči (farský kostol a zaniknutý kláštor) i v mestských častiach Banskej Bystrice Jakub a Sásová.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Stavba je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2017, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 7.30, a 10.30 h.

Praktické informácie
Selce ležia cca 6 km severovýchodne od Banskej Bystrice. Kostol stojí pri hlavnej ceste prechádzajúcej cez obec v ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 048/ 41 811 09.
GPS: 48.763996904, 19.204648733

Literatúra:
- Mlíchová, M. - Mlích, Š. (zost.): Selce. 780. výročie prvej písomnej zmienky o obci. OÚ Selce, 2002.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5477).

Web:
- www.selce.sk
- www.dokostola.sk
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=9748
- www.bystricoviny.sk
- www.putnickemiesta.sk/selce

esteban
17. 10. 2017, upravené 13. 10. 2021