Slovenská Ľupča - Kláštorisko

V posledných desaťročiach sa podarilo v Slovenskej Ľupči odkryť v rámci viacerých archeologických výskumov značnú časť zaniknutého kláštora františkánov z 13. storočia. Lokalita s názvom Kláštorisko je sčasti prezentovaná ako archeologický park.

Kláštor tu vznikol zrejme niekedy v priebehu druhej tretiny 13. storočia, keďže jeho gvardián sa spomína v listine z roku 1263. Tomuto obdobiu zodpovedá aj viacero objavených architektonických detailov z neskororománskeho obdobia.

Kláštor vznikol neďaleko hradu Ľupča pravdepodobne s podporou samotného kráľa Bela IV., o ktorého duchovné potreby sa zrejme mali starať počas jeho pobytu na hrade. Týmto spôsobom si odborníci vysvetľujú fakt, že sa františkáni usadili mimo svoje typické mestské prostredie.

O kláštore panuje dodnes veľa nejasnosti, čo sa týka viacerých písomných zmienok z čias stredoveku. Nie je úplne jasné, ktorá lokalita sa presne spomína, keďže do úvahy pripadá aj (Partizánska) Ľupča či kláštor v Okoličnom.

Kláštor postavili v na Slovensku netradičnej podobe s hneď dvoma nádvoriami vedľa seba. Hlavný kláštorný kostol stál na južnej strane areálu a kláštorné budovy sa k nemu napájali zo severnej strany. Na severnom okraji, v rámci druhého nádvoria vybudovaného v ďalšej stavebnej etape, bola vybudovaná ďalšia sakrálna stavba, zrejme kaplnka.

Hlavný kostol postavili zrejme na mieste staršej stavby ako jednoloďový bezvežový objekt so svätyňou neznámej podoby (nebol ešte realizovaný výskum). Loď mala rozmery cca 7,8 m x 13,7 m). Bol prístupný južným i severným portálom. Nálezy svedčia, že vstupy mali ústupkovú formu s jedným vloženým stĺpikom, doloženú v prípade severného portálu. Z portálu zrejme pochádzajú aj fragmenty neskororománskych bobuľových hlavíc, typických pre portály tohto obdobia.

V neskoršom období bola vybudovaná medzi loďou a svätyňou priečka, pravdepodobne lettner vyskytujúci sa práve v kláštorných chrámoch. Významným zásahom bola prístavba mohutnej veže k južnej stene lode. Mala múry hrubé miestami až 220 cm a vybudovali ju niekedy koncom 14. až prvej štvrtine 15. storočia. Jej statiku zosilňovali mohutné oporné piliere v juhovýchodnom a juhozápadnom nároží.

Pri archeologickom výskume sa našli zvyšky kamenárskej i sochárskej výzdoby súvisiacej s touto stavebnou fázou. Z nich je najzachovalejšia konzola zdobená maskarónom a zvlnenými dubovými listami. V súčasnosti je umiestnená v areáli hradu Slovenská Ľupča. Tam nájdeme aj náhrobný kameň zdobený reliéfom kríža a polmesiaca.

Kaplnka v severnom trakte mala podobu neveľkého jednolodia s kvadratickou svätyňou, pričom k jej východnej stene sa pripája murovaná oltárna menza. Funkcia tejto sakrálnej stavby nie je úplne vyjasnená.

Osud kláštora, ktorý podľa všetkého ovplyvnil maliarsku výzdobu v neďalekých Ponikách, sa naplnil počas 16. storočia. Ťažké časy v podobe reformácie a tureckej hrozby viedli k jeho zániku. Po polovici 16. storočia už chátral, z roku 1559 sa priamo spomína ako "rozrumený". V tomto čase ukradli z veže kostola štyri zvony.

V nasledujúcom období budovy kláštora využívalo evanjelické lýceum (16. - 17. storočie). V druhej polovici 17. storočia kláštorný areál vyhorel. O cca storočie neskôr využívala budovy miestna papiereň. K zániku kláštorného areálu prispeli práce na regulácii blízkeho potoka i miestni obyvatelia hľadajúci lacný stavebný materiál.

Odborníci sa na "Kláštorisko" dostali v 70. rokoch minulého storočia (Gejza Balaša), koncom 80. rokoch (Václav Hanuliak) a na prelome storočí (Peter Mosný). Podarilo sa im odkryť veľkú časť areálu, ktorá bola čiastočne v posledných rokoch aj upravená na prezentáciu v rámci archeologického parku.

GPS: 48.765166507, 19.267034946

Zdroje:
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Mosný, P.: Kláštorisko v Slovenskej Ľupči. In: Monumentorum tutela č. 14/2003, str. 179 - 183.
- Mosný, P. - Selecká, P.: Kláštor v Slovenskej Ľupči. In: Archaeologia historica č. 30/2005, str. 435 - 441.
- http://www.lupca.sk/?sub=75
- http://www.slovenskalupca.sk/aktuality/aktuality/klastorisko-v-nasej-obc...
- https://mybystrica.sme.sk/c/2783704/klastorisko-v-slovenskej-lupci-este-...

esteban