Banská Bystrica-Sásová

Patrocínium: sv. Antona a Pavla, pustovníkov

Vznik: okolo roku 1330

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík dal v miernej vyvýšenej polohe v obci postaviť okolo roku 1330 Mikuláš, syn magistra Donča ako typickú vidiecku stavbu s obdĺžnikovou loďou, kvadratickým presbytériom a vstavanou západnou vežičkou.
V tejto podobe sa zachovala až do rozsiahlej neskorogotickej prestavby, ktorú financoval na prelome 15. a 16. storočia bohatý banskobystrický mešťan a banský podnikateľ Michal Königsberger. V rámci nej bol kostolík nanovo zaklenutý neskorogotickými klenbami a dostal dva nové vyrezávané oltáre vysokej umeleckej hodnoty.
Niekedy v tomto období bola stavba obohnaná obranným múrom. V roku 1990 sa dostal do správy saleziánov, ktorí stavbu opravili a vymenili vnútorné zariadenie. Od roku 2004 je sídlom farnosti Banská Bystrica – Stará Sásová.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje krásnu ukážku gotického umenia, spájajúcu v sebe ranogotickú dispozíciu s neskorogotickými prvkami architektúry i vnútorného vybavenia.
- Z prvej stavebnej etapy sa dochovala predovšetkým hmota jednolodia s kvadratickou svätyňou, ako aj  úzke východné okno presbytéria.
- Kostolík ponúka množstvo príkladov neskorogotického kamenárstva - od viacerých portálov (južný a západný vstup do lode, vstup do sakristie), cez okná s kamennými kružbami až po hodnotné klenby lode a presbytéria.
- Presbytérium je zaklenuté unikátnou klenbou s pretínajúcimi sa rebrami, ktorú podľa všetkého navrhol známy staviteľ viedenského Dómu sv. Štefana Anton Pilgram. Dôkazom toho je aj jeho znak vytesaný na jednom zo štítkov na klenbe. Na ďalších nájdeme znaky donátora prestavby Michala Königsbergera a asi jeho manželky. Uprostred klenby umiestnili majstri kamenný reliéf stvárňujúci sv. Antona a sv. Pavla, ku ktorým sa blíži havran s chlebom v zobáku.
- Najstarší oltár kostolíka, pochádzajúci z roku 1440 a zasvätený sv. Žofii, sa dnes nachádza v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.
- Najvzácnejšími pamiatkami kostolíka sú dva neskorogotické oltáre s bohato zdobenými retábulami. Sú jedinečné v tom, že ich ústredná časť je stvárnená formou reliéfu, pretože zvyčajne majú gotické oltáre z nášho územia v skrini umiestnenú doskovú maľbu alebo priamo plastiky patrónov.
- Hlavný oltár sv. Antona a Pavla vyrobili niekedy okolo roku 1500 a jeho ústrednou časťou je reliéf Návštevy sv. Antona u sv. Pavla, nad ktorými je ukrižovaný Kristus. Je zasadený dovnútra oltárnej skrine, čo vytvára zaujímavú hru svetla a tieňov. Dopĺňajú ho zatváracie krídla, na ktorých sú zobrazené výjavy zo života sv. Antona, a nadstavec s ďalšími plastikami svätcov. Oltár ako celok zhotovila banskobystrická dielňa vysokej úrovne, pričom niektorí odborníci dávajú ústredný reliéf a najmä korpus Krista do súvisu s tvorbou neznámeho Majstra kráľovských figúr zo Spiša.
- Tomuto majstrovi sa pripisuje aj autorstvo originálne poňatej plastiky sv. Sebastiána na bočnom oltári sv. Heleny a sv. Egídia. Ten taktiež zhotovila dieľňa z Banskej Bystrice a nesie ústredný reliéf zobrazujúci oboch svätcov. Doskové maľby na krídlach s výjavmi z ich života však doplnili až dodatočne okolo roku 1515. Sú dielom zrejme dvoch majstrom odlišného štýlu.
- Zasvätenie sv. Antonovi, pustovníkovi pripomína v kostole aj jeden z jeho symbolov - ošípaná. Kamenný reliéf tohto domáceho zvieraťa nájdeme na severnej konzole klenby presbytéria. Pôvodne bolo prasiatko stvárnené aj na centrálnom reliéfe hlavného oltára, v neskoršom období však bolo osekané a dnes po ňom nájdeme už iba jazvu v dreve.
- Stredoveké kostoly nájdeme nájdeme v centre Banskej Bystrice (farský kostol, špitálsky kostol), ako aj v mestských častiach Jakub a Radvaň.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Starej Sásovej. Stavba je po obnove fasád v roku 2016 v dobrom stave. Navštívili sme ho vo auguste 2014, marci 2016 a novembri 2017.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 8.00 a 10.00 h.

Praktické informácie
Sásová patrí k mestským častiam Banskej Bystrice a kostolík stojí uprostred staršej zástavby v opevnenom a uzamknutom areáli. Kontakt na farský úrad: 048/ 41 736 97.
GPS: 48.757695976, 19.157579859

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5346).

Web:
- http://starasasova.fara.sk/sk/historia/kostol.php
- http://www.dokostola.sk/kostol/farsky-kostol-sv-antona-a-pavla-pustovnikov

esteban