Brezovica

Patrocínium:  Všetkých svätých, pôvodne sv. Kvirina

Vznik: okolo r. 1300

Poloha: v obci v opevnenom areáli

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a kaplnkou, západnou predstavanou vežou a južnou murovanou predsieňou

História
Kostol postavili v obci niekedy okolo roku 1300 ako typickú ranogotickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom rebrovej krížovej klenby. Samotná obec sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch v roku 1274.
Úpravami prešiel objekt v období renesancie. Už niekedy v rokoch 1520 - 25 na kostole pracoval podľa všetkého známy Vincent z Dubrovníka, ktorému sa pripisuje vstupný portál do kostola v duchu florentskej renesancie. Kostol bol v tomto období rozšírený aj o južnú predsieň.
V roku 1660 sa uskutočnila baroková prestavba veže, ktorú doplnili o ochodzu a novo zastrešili. V druhej polovici 18. storočia dostal kostol nové vnútorné vybavenie v barokovom štýle, vrátane hlavného a bočných oltárov.
Ďalšie práce sa realizovali aj v roku 1791. V roku 1825 pristavali k severnej stene lode neveľkú kaplnkou s polkruhovým ukončením. Kostol bol opravovaný aj v rokoch 1854 a 1896.
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostol v opevnenom areáli predstavuje výraznú dominantu obce.
- Z gotického obdobia sa najlepšie zachovalo predovšetkým presbytérium s pôvodnou krížovou rebrovou klenbou so zdobeným svorníkom a východným oknom s peknou kamennou kružbou.
- Južný portál do lode mal vytvoriť významný kamenár Vincent z Dubrovníka, ktorý pracoval v 20. rokoch 16. storočia na viacerých sakrálnych stavbách v Šariši. Portál je riešený už v duchu florentskej renesancie, má polkruhový tympanón s okrídlenými hlavičkami anjelikov po stranách.
- Patrónmi kostola boli páni z Brezovice (rod Berzeviczi), o čom svedčí aj viacero epitafov v interiéri chrámu. Najstarším je kamenný epitaf Petra Hermana z Brezovice z roku 1432. Ďalšie pochádzajú zo 16. a 17. storočia.
- Výnimočným je aj renesačný maľovaný epitaf Petronely Zmeškalovej z roku 1600, ktorý vznikol v banskobystrickej dielni maliara Jakuba Khiena.
- Do inventára kostola patrila aj neskorogotická plastika Metercie z obdobia okolo roku 1500, ktorá je umiestnená v Šarišskom múzeu v Bardejove.
- Pôvodne bol kostol zasvätený sv. Kvirínovi, na Slovensku pomerne zriedkavému. Po období reformácie, na začiatku 18. storočia bolo patrocínium zmenené na súčasné Všetkých svätých.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Brezovička, Nižný Slavkov, Ďačov, Torysa, Tichý Potok a Poloma.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave s vynovenou fasádou. Navštívili sme ho v decembri 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.00 h, podrobný prehľad všetkých sv. omší na tejto stránke

Praktické informácie
Obec Brezovica sa nachádza cca 23 km severozápadne od Sabinova.Kostolík stojí v opevnenom areáli hneď pri hlavnej ceste a je neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad - 051/ 45 912 06.
GPS: 49.145046709, 20.850457549

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Čovan, M.: Epigrafické a sepulkrálne pamiatky pánov z Brezovice v stredoveku a ranom novoveku. In: Epigraphica & sepulcralia č. 6 (2015), str.  105-138. Dostupné v elektronickej podobe - https://www.academia.edu/28238129/Epigraficke...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X70).

Web:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=17287
www.brezovicanadtorysou.sk

esteban
12. 2. 2017