Modrová

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: asi 12. - 13. storočie

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, západnou vežou a pristavanou južnou kaplnkou

História
Kostolík postavili v mierne vyvýšenej polohe ako jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou a severnou sakristiou, obe zaklenuté valenými klenbami. Cirkevné pramene uvádzajú ako rok postavenia kostolíka letopočet 1157 (iné pramene spomínajú rok 1175, môže ísť o chybu).
V období gotiky bol kostolík rozšírený o severnú sakristiu, ktorá je so svätyňou prepojená gotickým sedlovým portálom.
V 18. storočí prešiel objekt neskorobarokovou prestavbou, kedy bola okrem iného k západnému priečeliu pristavaná veža. Taktiež mal byť zrejme v tomto období rozšírený vnútorný priestor lode vybúraním oblúkových otvorov v južnej a severnej stene lode, ktoré následne zamurovali z vonkajšej strany, čím sa vnútri vytvorili slepé arkády.
V priebehu 20. storočia dostal kostolík nové vybavenie interiéru a neskoršie bol rozšírený o južnú kaplnku. Status národnej kulúrnej pamiatky má objekt od roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej polohe a veži predstavuje výraznú dominantu obce.
- Pri rekonštrukcii pred rokom 1731 mal byť podľa kanonickej vizitácie objavený na veži nápis hovoriaci, že veža bola pristavaná v roku 1157. V súčasnosti nie je jasné, kde presne sa nápis nachádzal.
- Presné datovanie vzniku stavby je nejasné, viac svetla by priniesol až podrobnejší výskum.
- Z románskeho obdobia sa zachovala hrubá stavba, pričom najmä svätyňa zaklenutá valenou klenbou a otvorená do lode jednoduchým víťazným oblúkom pôsobí dodnes starobylo.
- Vo východnej stene svätyne je v exteriéri prezentované dnes zamurované pôvodné okno.
- Pôvodné ranogotické okienka sa zachovali aj na sakristii - vo východnej a netradične aj v západnej stene.
- Súčasťou vybavenia kostola bola románska kamenná krstiteľnica. V 60. rokoch minulého storočia bola umiestnená pred chrámom, v súčasnosti je vystavená v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom.
- V roku 1828 dal vtedajší kňaz zbúrať karner postavený z kameňa a stojaci za kostolom, keďze sa tam nachádzal starý cintorín.
- V neďalekej dedinke Ducové nájdeme odkryté základy veľkomoravskej rotundy 

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2012.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.30 hod., podrobnejší rozpis na tejto stránke

Praktické informácie
Obec Modrová leží cca 16 km severovýchodne od Piešťan, na ľavom behu Váhu. Kostolík stojí v juhovýchodnej časti obce pod cintorínom vo voľne prístupnom areáli neďaleko hlavnej cesty. Kontakt na farský úrad:033/ 778 51 54.
GPS: 48.640471041, 17.900182101

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K84).

Web
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=4303
- http://www.oz.nana.sk/modobce.htm
- www.modrova.eu.sk/cirkev

esteban