Martinček

Patrocínium: sv. Martina

Vznik: okolo roku 1260

Poloha: na miernom kopci na južnom okraji obce

Historický región: Liptov

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou a pristavanou severnou sakristiou

História
Kostolík postavil niekedy okolo roku 1260 v dominantnej polohe na kopci východného svahu vrchu Mních. Slúžil ako farský kostol pre neďaleké obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla pri kostole až o niekoľko storočí neskôr. 
Išlo o typickú ranogotickú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickým presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou. Nie je jasné, či v tejto prvej etape hneď postavili aj západnú vežu alebo ju pristavali až v 14. storočí (uvádza sa obdobie okolo roku 1340). V tomto storočí pribudla zo severnej strany k svätyni obdĺžniková sakristia.
Niekedy okolo roku 1320 bol celý interiér kostolíka vyzdobený hodnotnými freskami. Tie boli v priebehu 17. storočia zatreté, keďže objekt využívali protestanti.
Ďalšie úpravy sa vykonali v 18. storočí, keď bol objekt barokovo upravený. V interiéri dostal nový oltár datovaný rokom 1737 a zrejme v tomto období dostala loď i veža novú strechu. Statika kostolíka bola spevnená opornými piliermi.
V druhej polovici 19. storočia ešte došlo okrem iného k zväčšeniu okien na južnej strane lode i presbytéria, ako aj k zvýšeniu úrovne dlažby vo svätyni.
Obnova stavby a ďalšie statické zabezpečenia sa realizovali vďaka financiám rodákov z Ameriky aj v rokoch 1922 - 27, pričom kostolík dostal aj novogotické zariadenie. Posledná veľká obnova sa uskutočnila v rokoch 1993 - 98, na ktorú nadviazalo odkrytie fresiek a ich reštaurovanie v rokoch 1999 - 2002 a v roku 2006.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej polohe predstavuje krásnu ukážku vidieckej sakrálnej architektúry na Slovensku a súčasne jednu z najhodnotnejších stavieb Liptova.
- Podľa povestí a teórií starších historikov postavili templári, ktorí mali mať na neďalekom vrchu Mních svoj kláštor. Moderná historiografia však prítomnosť templárov v Martinčeku odmieta.
- Stavba sa zachovala v takmer pôvodnom stave bez väčších neskorších zásahov.
- Na veži sa vzácne zachovali pôvodné románsko-gotické okná, na úrovni druhého podlažia sa na jej západnej stene zachovalo gotické okno bohato členené kružbou, ktorú pôvodne niesli dva stĺpiky. Dnes ich funkčne nahrádza kamenný blok.
- Na južnej strane lode sa zachoval ranogotický vstupný portál. Ďalší zaujímavý vstup v gotickom slohu vedie z presbytéria do svätyne, do súčasného netradičného tvaru bol ale upravený zrejme až v 19. storočí.
- Rímsa víťazného oblúka je ozdobená netradičným ornamentom – plytko vysekanými opakujúcimi sa trojuholníčkami. Ich špice smerujú na ľavej strane víťazného oblúka smerom dole, na pravej smerom hore.
- Až v roku 1999 boli v kostolíku odkryté nástenné maľby. Ich prítomnosť sa však predpokladala dlhšiu dobu. Najstaršou vrstvou sú konsekračné kríže z čias výstavby kostola, ktorú neskoršie maľby prekryli. V presbytériu a čiastočne aj v lodi a na víťaznom oblúku sa našli maľby datované do obdobia okolo roku 1320, uvádza sa aj rozpätie rokov 1300 - 1320.
- Cyklus malieb v presbytériu patrí medzi najzachovalejšie na celom území Slovenska a pravdepodobne najstaršie svojho druhu v regióne Liptova. Štýlovo ide o ukážku ešte skôr neskororománskej nástennej maľby so silným byzantským vplyvom.
- Autor malieb v presbytériu naniesol vrstvu jemnej omietky na celú plochu naraz, čo spôsobilo, že len časť malieb namaľoval ako pravé fresky na vlhkú omietku. Zvyšok maľoval už na sucho.
- Na klenbe presbytéria sú zobrazené okrem postáv anjelov najmä postavy Krista a Panny Márie. Na stenách svätyne nájdeme výjavy Lona Abrahámovho s kráľmi Dávidom a Šalamúnom, ako aj ďalšie kráľovské postavy s hudobnými nástrojmi v rukách.
- V lodi je predstavený cyklus Posledného súdu, ktorému dominuje postava Krista v mandorle. Okrem toho tu nájdeme aj samostatných svätcov - sv. Jána Krstiteľa i sv. Martina.
- V roku 2006 bola zreštaurovaná maľba na vonkajšej východnej stene presbytéria. Zobrazuje Ukrižovanie Krista, pričom autor tu netradične namaľoval aj dvoch malých anjelov, ktorí na opačných koncoch vodorovného trámu kríža držia Ježiša za ruky.
- Na západnej stene lode sa na poschodí nachádza dosiaľ nerozlúštený nápis, zrejme zo 16. storočia. Starosta mal pre toho, kto ho prečíta, odloženú ako odmenu tisíckorunáčku.
- Do vybavenia kostolíka patria tri zvony - z roku 1594, 1763 a 1842.
- Na kopci hneď pod kostolíkom možno vidieť niečo cez 30 drevených striešok, zvaných „dášky“ z nemeckého slova Dach – strecha. Zakrývajú jamy na uskladnenie zemiakov a zeleniny, hlboké až 5 metrov.
- Pod kostolíkom je umiestnená informačná tabuľa, inšpirovaná týmto profilom... :).
- Neďaleko kostolíka stojí zrúcanina hradu Likava.
- Od kostolíka smerom na juh je vidieť ďalšiu vzácnu sakrálnu pamiatku Liptova – Kostol Všetkých svätých v Ludrovej - Kúte. Výhľad naň „dopĺňa“ vysoký továrenský komín. Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v neďalekom Ružomberku, Hrboltovej, Trenčianskej Teplej a Liskovej (stratený).

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť Likavka, a je v dobrom stave po nedávnych rekonštrukciách. Kostolík sme navštívili v októbri 2007, decembri 2008, júli 2011, máji 2015 a júli 2016.

Bohoslužby
Sväté omše sú vo štvrtok a piatok o 17.00 h a v nedeľu o 9.00 h. Viac o termínoch sv. omší nájdete tu - http://www.likavka.sk/farnost-likavka/oznamy-farskeho-uradu-v-likavke/.

Praktické informácie
Obec sa nachádza 5 km východne od Ružomberka. Kostolík sa nachádza na kopčeku nad obcou, ľahko dostupný po ceste. Celý areál aj s "daškami" nie je ohradený. Kontakt na faru je 044/ 432 97 05.
GPS: 49.090983902, 19.335288405

Literatúra
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Okres Ružomberok. Pamiatkový úrad SR a Slovart, Bratislava 2008.
- Novotná, M.: Kostol sv. Martina v Martinčeku: nástenné maľby presbytéria. In: Reštaurátorská tvorba 2001 - 2002 Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. Pamiatkový ústav, Levoča 2003, str. 11 - 17.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá č. 2/2004, str. 14 – 19.
- Novotná, M. – Maták, J.: Stredoveké nástenné maľby v Kostole sv. Martina v Martinčeku. In: Pamiatky a múzeá č. 3/2001, str. 42 – 47.
- Kol. aut.: Sedem zastavení. Sakrálne pamiatky dolného Liptova (turistická brožúra). Ružomberok, rok vydania neuvedený.
- Valášek, Š. - Brokutová, J. - Vandáková, K. - Vandák, J.: Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova. Vydavateľstvo: Inertial Technologies, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F27).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek, Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- www.martincek.sk
- Video s 3D modelom kostolíka
- Stránka kostolíka na Facebook-u
- www.sakralnacesta.sk/kostol-sv-martina-z-tours-martincek

esteban