Lisková

Až do 30. rokov minulého storočia stál v dedinke Lisková neďaleko Ružomberku ranogotický kostol Premenenia Pána z druhej polovice 13. storočia. Veriacim slúžil až do roku 1927, kedy ho pre zlý stav zatvorili. V roku 1936 ho nahradila novostavba postavená o niečo južnejšie. Zo starého kostolíka sa zachovala iba baroková veža, ktorá tvorí dnes súčasť nového kostola.

Ranogotický kostolík v Liskovej postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia, podobne ako mnohé ďalšie chrámy v Liptove. Išlo o bežný typ jednoloďovej bezvežovej stavby s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. Pôvodne bol zasvätený Božiemu telu (prvá písomná zmienka z roku 1397).

Počas reformácie prešiel dočasne do rúk evanjelikov (2. polovica 17. storočia a roky 1706 - 09). Niekedy koncom 80. rokoch 17. storočia pri ňom postavili drevenú zvonicu, doloženú písomne v roku 1694. Viseli v nej tri zvony.

V roku 1697, keď už bol v rukách katolíkov, sa uskutočnila baroková prestavba, v rámci ktorej dostal kostolík mohutnú západnú vežu (dodnes zachovanú). Súčasne došlo aj k zmene patrocínia na Premenenie Pána.

V roku 1803 bola realizovaná ďalšia významná prestavba, kedy bol kostolík predĺžený východným smerom. Vyžiadalo si to zbúranie pôvodného presbytéria a vybudovanie nového so segmentovým záverom. Zo severnej strany k nemu pripojili aj novú sakristiu. Baroková veža bola taktiež zvýšená a došlo i k otvoreniu väčších okien. Už v roku 1825 však chrám kapacitne opäť nedostačoval.

Začiatkom 20. storočia bol stav kostolíka opäť nevyhovujúci, plánovala sa jeho prestavba v rokoch 1915 - 18, ale napokon k nej nedošlo. Ďalšie plány vznikli aj v rokoch 1922-1925, opäť sa ich ale nepodarilo realizovať.

Z bezpečnostných dôvodov bol objekt v roku 1927 zatvorený a prestali sa v ňom slúžiť omše. Objavili sa trhliny v múroch, strecha i jej krov boli prehnité, základy podmočené. Bohoslužby sa museli konať v priestoroch školy alebo v cintorínskej kaplnke.

V roku 1929 dostal Štátny referát pre ochranu pamiatok na Slovensku informáciu, že v Liskovej sa chystajú zbúrať starý kostol. V tej dobe už obec mala vypracované plány na nový chrám.

Technický posudok stavu stredovekej stavby ukázal taký veľký rozsah poškodenia, že jej oprava či prestavba by si vyžiadala veľmi vysoké náklady. Pamiatkari preto súhlasili so zbúraním kostola, trvali však na tom, aby sa zachovala baroková veža ako významná dominanta krajiny. S asanáciou kostola sa začalo v novembri 1934 a definitívne bola dokončená koncom marca 1935.

S výstavbou nového chrámu sa začalo v polovici októbra 1935 a po dokončení bol slávnostne vysvätený 15. novembra 1936 Andrejom Hlinkom. Celkové náklady na výstavbu boli vo výške takmer 637 000 korún a autorom projektu bol architekt Jindřich Merganc.

Trojloďovú funkcionalistickú novostavbu nevybudovali na mieste pôvodného kostolíka, ale posunuli ju kvôli otrasom ďalej od cesty. Veža starého kostola tak stojí v podstate samostatne o niečo severnejšie. Počas týchto prác bola staticky zabezpečená, čo si vyžiadalo náklady navyše.  

Kostol bol v roku 2009 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 

Titulné foto: Archív Pamiatkového úradu SR, č. N_58565_1928_Hodoš.

GPS: 49.087140595, 19.349107146

Zdroje:
- Kol.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Okres Ružomberok. Pamiatkový úrad SR a Slovart, Bratislava 2008.
- Porubská, B.: Sakrálne pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2009, č. 4, str. 23 - 29.
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=8966
https://www.liskova.sk/z-dejin-liskovskej-farnosti-v-20-storoci/ll/0/sm/...
https://www.dokostola.sk/kostol/412315-premenenia-pana

esteban
10. 1. 2012, upravené 2. 9. 2022