Prievidza - farský kostol

Patrocínium: sv. Bartolomeja

Vznik: 14. storočie

Poloha: v centre mesta 

Stručný popis:  gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou dvojpodlažnou sakristiou, západnou predstavanou vežou a kaplnkami na južnej a severnej strane lode 

História
Kostol postavili niekedy v priebehu 14. storočia ako jednoloďovú stavbu s mohutnou predstavanou vežou na západnej strane a polygonálnym presbytériom. Kňaz v Prievidzi sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. 
V roku 1383 bola Prievidza povýšená na kráľovské mesto s právom slobodnej voľby farára. Ten sa ale mal prezentovať ostrihomskému arcibiskupovi. Už na začiatku 15. storočia farský kostol nestačil rastúcemu počtu farníkov, preto padlo rozhodnutie o prestavbe, ktorú mali podporiť aj odpustky udelené pápežom Jánom XXIII. v roku 1415 návštevníkom kostola.
V 30. rokoch 15. storočia možno predpokladať poškodenie stavby počas útokov husitov, kedy mala byť Prievidza vypálená. V júni 1443 navyše oblasť Prievidze postihlo veľké zemetrasenie, ktoré spôsobilo aj škody na kostole.
Následne, po roku 1450, sa realizovala veľká oprava a prestavba poškodeného farského chrámu. Presbytérium dostalo novú sieťovú klenbu a ku lodi pristavali z južnej a severnej strany kaplnky štvoruholníkového pôdorysu. 
Počas reformácie prešiel kostol do rúk evanjelikom, ktorí zväčšili jeho kapacitu prístavbou murovaných tribún pri južnej a severnej stene lode. V roku 1678 bol objekt podpálený vojskami Imricha Tököliho (Thököly). Oprava zničenej strechy, poškodenej veže a interiéru bola ukončená v roku 1698.
Po roku 1800 sa sa realizovali menšie úpravy, ako napríklad vytvorenie južného vstupu do lode, výklenok na južnej fasáde, nový vstup do krypty či oprava strechy veže po požiari v roku 1818.
Ďalšie práce sa uskutočnili aj v priebehu 20. storočia, v roku 1956 boli objavené a reštaurované nástenné maľby v exteriéri. Status národnej kultúrnej pamiatky má stavba od roku 1963.
Banskobystrický biskup Rudolf Baláž 22. novembra 2009 posvätil kostol po cca dvojročnej obnove exteriéru. Išlo o opravu fasád a strechy, ako aj o reštaurovanie kamenných prvkov a zvonov. Celkové náklady dosiahli výšku približne 380 000 eur.   

Zaujímavosti
- Kostol aj po stáročiach predstavuje výraznú dominantu centra mesta.
- Odborníci sa nevedia úplne zhodnúť na dobe vzniku stavby, uvádza sa prvá polovica 14. storočia, ako aj druhá polovica 14. storočia, resp. obdobie po roku 1383, kedy Prievidza získala kráľovské výsady.
- Vzorom pre staviteľov mal byť podľa časti odborníkov farský kostol v neďalekých Bojniciach, vtedy sídle vicearchidiakonátu. Aj táto stavba mala dve protiľahlé štvoruholníkové kaplnky po stranách lode.
- Zasvätenie farského kostola sv. Bartolomejovi našlo odraz aj v prvom erbe mesta, na ktorom sa nachádzala postava tohto svätca, patróna garbiarov. Pečatidlo so sv. Bartolomejom použilo mesto ešte v roku 1577, hoci už v tej dobe dávno používalo novší erb s anjelom. 
- Z čias stredoveku sa okrem hrubej stavby zachovalo v exteriéri i interiéri viacero architektonických detailov.
- V presbytériu sa nachádza sieťová klenba s trocha svorníkmi a maľovanými kamennými rebrami, ktoré dosadajú na ozdobné konzoly.
- Nezvyčajná je dvojpodlažná sakristia na severnej strane. Obe podlažia sú zaklenuté rebrovou krížovou klenbou so svorníkom. Na poschodie vedie točité kamenné schodisko vo valcovej prístavbe s dvoma malými okienkami s lomeným oblúkom. Poschodie sakristie osvetľuje z východnej strany úzke gotické okno.
- Gotické portály nájdeme na západnej strane v podveží, ako aj na južnej strane presbytéria (zaslepený). Na ňom nájdeme aj podľa všetkého takzvané magické jamky, ktoré vznikli v snahe získať "prach z kostola" na magické účely.
- Z bočných kaplniek je lepšie zachovaná tá južná, kde sa zachovala krížová rebrová klenba a čiastočnej rekonštruované gotická okná na južnej strane. Z gotického zaklenutia severnej kaplnky zostali už len nárožné nábehy krížovej klenby.
- Menšie obdĺžnikové okno v západnej časti južnej steny lode osvetľuje priestor západnej tribúny.
- Z freskovej výzdoby sa dochovali len zvyšky. Na severnej strane ide o scénu “Snímanie z kríža” s uvedeným letopočtom 1523, v západnej časti južnej steny lode staršiu maľbu prekryl mladší, dnes len fragmentárne zachovaný obraz sv. Krištofa z čias renesancie. 
- Na južnej stene južnej kaplnky sa nachádzajú slnečné hodiny z roku 1662.
- Stredoveké kostoly sa zachovali priamo v Prievidzi, ako aj v neďalekých Bojniciach (zaniknutá románska bazilika, farský kostol a kaplnka).

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave.

Bohoslužby: každý deň v týždni, aktuálne informácie na stránke farnosti

Praktické informácie
Prievidza je okresné mesto a centrum regiónu Horná Nitra. Kostol stojí v centre mesta na Pribinovom námestí v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: 046/ 542 28 01.
GPS: 48.773123607, 18.624669313

Literatúra
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4017).

Web
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
http://www.farapd.sk/kostoly-a-kaplnky-2/
https://myhornanitra.sme.sk/c/5121125/biskup-pos...
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_svateho...(Prievidza)
https://www.visitprievidza.sk/zaujimavosti/slnecne-hodiny
https://www.dokostola.sk/kostol/411308-farsky-ko...

esteban
30. 10. 2023

Za pomoc a podklady ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.