Prievidza

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: prvá - druhá tretina 13. storočia

Poloha: na kopci nad mestom v opevnenom areáli cintorína

Stručný popis: jednoloďový, pôvodne (neskoro)románsky kostol so západnou predstavanou vežou s dvoma kaplnkami po stranách, polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Prvý kostolík postavili v areáli staršieho opevneného hradu niekedy v priebehu prvej alebo druhej tretiny 13. storočia. Išlo o jednoloďovú, zrejme neskororománsku stavbu s východnou svätyňou zatiaľ neznámej podoby.
V prvej tretine 14, storočia sa uskutočnila významná prestavba v ranogotickom štýle, v rámci ktorej bola loď kostola predĺžená západným smerom a k novému priečeliu bola pripojená predstavaná veža.
V roku 1383 kostolík prevzali karmelitáni, ktorí ho okolo roku 1400 prestavali v gotickom slohu. Staršia svätyňa bola vtedy odstránená a nahradilo ju podstatne väčšie polygonálne presbytérium rovnakej šírky ako románska loď. Zo severnej strany k nemu pristavali aj sakristiu obdĺžnikového pôdorysu.
Koncom 15. storočia bol kostolík aj s cintorínom opevnený, pričom obranný múr zosilňovalo aj päť bášt. Pred rokom 1520 bola k južnej strane veže pristavaná neskorogotická kaplnka. Kláštor karmelitánov zanikol počas reformácie v roku 1565.
Ďalšie úpravy sa realizovali v rokoch 1687 a 1805. Od 18. storočia sa tu začali konať púte, s čím súvisela aj premena bášt na kaplnky. V roku 1767 pristavali ku veži zo severnej strany kaplnku sv. Michala. Rozsiahlou obnovou prešiel kostolík aj v rokoch 1978 - 92.
V roku 2016 sa realizoval výskum objektu (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - Martin Bóna a Miroslav Matejka, archívny výskum - Radoslav Ragač, dendrochronológia - Mojmír Choma a georadarový výskum - Ján Tirpák), ktorý priniesol presnejšie datovanie vzniku najstaršej časti objektu.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v dominantnej polohe na mieste pravekého hradiska, kde sa už začiatkom 12. storočia (r. 1113) spomína opevnené sídlo. Pod ním ležala pôvodná osada, z ktorej sa neskôr vyvinulo mesto Prievidza.
- Donedávna sa výstavba kostola datovala do roku 1260 (veža a západná časť lode). Výskum z roku 2016 posunul toto datovanie o niečo viac do minulosti.
- Z pôvodného kostolíka datovaného ešte do románskeho obdobia sa zachovala prevažná časť južného a severného múru dnešnej lode, pričom na severnej strane časť románskeho múru využíva aj gotická svätyňa.
- Z obdobia gotiky pochádza západná veža, polygonálne presbytérium s klenbou, južná kaplnka zasvätená dnes sv. Jánovi Nepomuckému a viacero častí výzdoby interiéru (vrátane sochy Madony z druhej polovice 15. storočia).
- Osobitý ráz kostolu dodáva okrem polohy aj jeho opevnenie s baštami polygonálneho pôdorysu z 15. storočia. Bašty boli v neskoršom období funkčne zmenené na kaplnky.
- Každoročne, pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie, sa tu koná významná púť, ktorej súčasťou je aj sv. omša pod holým nebom a kultúrny program.
- Virtuálna prehliadka kostolíka je na stránke www.virtualtravel.sk.
- Stredoveký pôvod má aj farský kostol sv. Bartolomeja v meste, farský kostol sv. Martina v Bojniciach s gotickou kaplnkou a románskou bazilikou, ako aj kostolíky v okolitých dedinkách Poruba, Chrenovec-Brusno, Nedožery-Brezany a zvyšok kostolíka v obci Koš

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi (Prievidza  - mesto). Je v pomerne dobrom stave, konajú sa tu sv. omše a v auguste púť. Navštívili sme ho v auguste 2011, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.00 hod. (aktuálne info)

Praktické informácie
Kostolík stojí v opevnenom areáli cintorína na východnom okraji mesta vo vyvýšenej polohe (Mariánsky vŕšok). Je dobre viditeľný aj zo samotného mesta vďaka mohutnej veži. Kontakt na farský úrad: 046/542 28 01.
GPS: 48.77135129, 18.635441065

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2711).

Web
- www.farapd.sk
- www.prievidza.sk

esteban