Koš

Až do roku 2000 stál v obci Koš neďaleko Prievidze pôvodne gotický Kostol sv. Ondreja apoštola zo začiatku 15. storočia.  Po veľkej prestavbe v roku 1940, ktorej padla za obeť stredoveká loď stavby, sa osud kostolíka naplnil v rokoch 2000 - 2001, kedy bol kvôli ložiskám hnedého uhlia zbúraný. Zachovalo sa z nej len presunuté polygonálne presbytérium.

Kostolík postavili v roku 1409 (podľa iných zdrojov 1365) ako jednoloďovú stavbu s polygonálne zakončeným presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou. Stavbu opravovali v roku 1654 a koncom 18. storočia.

V roku 1940 sa pristúpilo k rozsiahlej prestavbe, ktorá mala zväčšiť priestor pre veriacich. Južná loď kostolíka bola zbúraná a nový chrám v podobe pseudobaziliky bol v tomto priestore postavený v smere sever - juh. Z gotickej stavby sa zachovalo presbytérium, premenené na bočnú kaplnku, a veža. Rozšírený kostol niesol patrocínium Krista Kráľa a Sv. Andreja.

V 90. rokoch minulého storočia sa kvôli uholným slojom pod kostolom i nebezpečiu plynúcemu z poddolovaného terénu a narušenej statiky začalo zvažovať jeho zbúranie. Pamiatkarom sa napokon podarilo presadiť aspoň zachovanie gotického presbytéria, ktoré však nemohlo zostať na pôvodnom mieste.

Preto sa v decembri 2000 uskutočnil na Slovensku unikátny presun tejto 380 ton vážiacej svätyne. Po oddelení od kostola bola prevezená po ceste o približne dva kilometre ďalej k novopostavenému kostolu. Celá akcia si vyžiadala náklady približne 14 miliónov Sk. Zvyšnú časť kostola - stavbu z roku 1940, spolu s pôvodnou vežou, vyhodili do vzduchu v marci 2001.

V dobe, keď sa ešte plánovalo zbúranie celého kostola, si miestni postavili pri novom kostole kópiu presbytéria, ktorá slúži ako bočná kaplnka. V nej mali byť osadené hodnotné architektonické prvky z pôvodnej svätyne. Po prenesení pôvodného presbytéria na súčasné miesto sa tak návštevníkovi ponúka zaujímavý pohľad na dva podobné polygonálne objekty neďaleko seba.

Gotické presbytérium predstavuje cennú ukážku stredovekého umenia v rámci celého regiónu. Je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, pričom dve z konzol, na ktoré dosadajú rebrá klenby, majú tvar ľudských postáv v sukniach s rukami zopätými v modlitbe, čo je na Slovensku pomerne nezvyčajné. Ďalšia konzola má podobu ľudskej tváre.

Zaujímavé je aj neskorogotické kamenné pastofórium zo začiatku 16. storočia zdobené maľovanou iluzívnou nadstavbou. Z pôvodných architektonických detailov sa ešte zachovali dve gotické okná a portál na severnej strane, vedúci do zbúranej sakristie. Na stenách presvitajú zvyšky neodkrytých stredovekých fresiek, vrátane niekoľkých konsekračných krížov.

Po presune svätyne sa realizovalo nové zastrešenie, ďalšie práce na obnove sa však už neuskutočnili. V roku 2014 sa vlastníkom presbytéria stala obec, ktorá zaň Rímskokatolíckej cirkvi zaplatila symbolické jedno euro.

Foto - august 2011

GPS: 48.737618334, 18.601811528

Videá o kostolíku
http://youtu.be/x_os2cmghSY

http://youtu.be/Kefn-gSyGRw

http://youtu.be/fzPjbnYdIHI (dokument o presune svätyne)

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4123).
- https://www.obec-kos.sk/goticka-svatyna-sv-andreja.html
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=4870
- www.sme.sk/c/27371/detonacia-specatila-osud-kostola...
- www.sme.sk/c/169319/prenesenu-goticku-kaplnku-v-kosi...
- www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/z-gotickeho-skvostu...

esteban