Koš

Až do roku 2000 stál v obci Koš neďaleko Prievidze pôvodne gotický Kostol sv. Ondreja apoštola zo začiatku 15. storočia.  Po veľkej prestavbe v roku 1940, ktorej padla za obeť stredoveká loď, sa osud kostola naplnil v rokoch 2000 - 2001, kedy bol kvôli ložiskám hnedého uhlia zbúraný. Zachovalo sa z nej len presunuté polygonálne presbytérium.

Kostolík postavili v roku 1409 (podľa iných zdrojov 1365) ako jednoloďovú stavbu s polygonálne zakončeným presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou. Stavbu opravovali v roku 1654 a koncom 18. storočia.

Po odsvätení kostola klarisiek v Bratislave tesne pred prvou svetovou vojnou previezli práve do chrámu v Koši barokové lavice z 18. storočia.

V roku 1940 sa pristúpilo k rozsiahlej prestavbe, ktorá mala zväčšiť priestor pre veriacich. Južná loď kostolíka bola zbúraná a nový chrám v podobe pseudobaziliky bol v tomto priestore postavený v smere sever - juh. Z gotickej stavby sa zachovalo presbytérium, premenené na bočnú kaplnku, a veža. Rozšírený kostol po novom zasvätili Božskému Srdcu Ježišovmu.

Nad zväčšeným kostolom sa začalo zmrákať už v roku 1950. Vtedy totiž štátne orgány v dolnej časti obce vyhlásili stavebný uzáver, keďže sa pod ňou nachádzalo nálezisko hnedého uhlia – lignitu. Zámer ťažby rátal s asanáciou domov a ostatných objektov.

So samotnou ťažbou sa potom začalo od januára 1988. V roku 1990 bol ešte stojaci rozšírený gotický kostol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V 90. rokoch minulého storočia sa kvôli uholným slojom pod kostolom i nebezpečiu plynúcemu z poddolovaného terénu a narušenej statiky začalo zvažovať jeho zbúranie. 

Ako náhrada bol v obci postavený v roku 1999 nový kostol v modernom štýle s netradičným zasvätením Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, Kráľovi vesmíru. Do neho previezli všetky obrazy, sochy a ďalšie predmety zo starého chrámu odsúdeného na zánik. Veľkú hodnotu mala najmä zbarokizovaná gotická plastika Madony z 15. storočia umiestnená v bočnom oltári a tiež gotický kalich rovnako z 15. storočia.

V dobe, keď sa ešte plánovalo zbúranie celého kostola, si miestni postavili pri novom kostole kópiu presbytéria, ktorá slúži ako bočná kaplnka. V nej mali byť osadené hodnotné architektonické prvky z pôvodnej svätyne.

Pamiatkarom sa napokon podarilo presadiť aspoň zachovanie gotického presbytéria, ktoré však nemohlo zostať na pôvodnom mieste. K samotnému presunu došlo na sviatok sv. Mikuláša 6. decembra 2000.

Svätyňu vážiacu približne 400 ton a týčiacu sa do výšky 12 metrov umiestnili na špeciálny kolesový podvozok a previezli po ceste 1 700 metrov ďalej do blízkosti novopostaveného kostola. Presun trval štyri hodiny. Po prenesení pôvodného presbytéria na súčasné miesto sa tak návštevníkovi ponúka zaujímavý pohľad na dva podobné polygonálne objekty neďaleko seba.

Celá akcia si vyžiadala náklady približne 14 miliónov slovenských korún. Hradil ich podnik Hornonitrianske bane Prievidza – Baňa Nováky. Zvyšnú časť kostola - stavbu z roku 1940, spolu s pôvodnou vežou, vyhodili do vzduchu v marci 2001. 

Gotické presbytérium predstavuje cennú ukážku stredovekého umenia v rámci celého regiónu. Je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, pričom dve z konzol, na ktoré dosadajú rebrá klenby, majú tvar ľudských postáv v sukniach s rukami zopätými v modlitbe, čo je na Slovensku pomerne nezvyčajné. Ďalšia konzola má podobu ľudskej tváre.

Zaujímavé je aj neskorogotické kamenné pastofórium zo začiatku 16. storočia zdobené maľovanou iluzívnou nadstavbou. Z pôvodných architektonických detailov sa ešte zachovali dve gotické okná a portál na severnej strane, vedúci do zbúranej sakristie. Na stenách presvitajú zvyšky neodkrytých stredovekých fresiek, vrátane niekoľkých konsekračných krížov.

Po presune svätyne sa realizovalo nové zastrešenie, ďalšie práce na obnove sa však už neuskutočnili. V roku 2014 sa vlastníkom presbytéria stala obec, ktorá zaň Rímskokatolíckej cirkvi zaplatila symbolické jedno euro.

GPS: 48.737618334, 18.601811528

Videá o kostolíku
http://youtu.be/x_os2cmghSY

http://youtu.be/Kefn-gSyGRw

http://youtu.be/fzPjbnYdIHI (dokument o presune svätyne)

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Podolinský, Š. - Podolinská, A.: Kostoly a ich pohnuté osudy. Dajama, Bratislava 2022.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4123).
- https://www.obec-kos.sk/goticka-svatyna-sv-andreja.html
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=4870
- www.sme.sk/c/27371/detonacia-specatila-osud-kostola...
- www.sme.sk/c/169319/prenesenu-goticku-kaplnku-v-kosi...
- www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/z-gotickeho-skvostu...

esteban
8. 8. 2011, upravené 20. 5. 2023