Toporec

Patrocínium: sv. Michala archanjela, pôvodne sv. Filipa a Jakuba

Vznik: prvá tretina 14. storočia

Poloha: v obci na terase nad potokom

Historický región: Spiš

Stručný popis: gotický kostolík s predstavanou západnou vežou, kvadratickým presbytériom a pristavanou severnou sakristiou

História
Kostol postavili v staršej obci niekedy v priebehu prvej tretiny 14. storočia (uvádzajú sa aj roky 1303 - 1326) zrejme pre potreby kolonistami zvýšeného počtu obyvateľov. Išlo o typické spišské jednolodie s predstavanou západnou vežou a kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby. V priebehu 15. storočia bol interiér chrámu vyzdobený nástennými maľbami.
Na prelome 16. a 17. storočia pribudli v kostole epitafy viacerých príslušníkov rodu Görgey, ktorý bol patrónom chrámu. V 18. storočí bola zo severnej strany pristavaná baroková sakristia zaklenutá pruskou klenbou.
V roku 1963 bol kostolík vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Obnovou prešiel objekt v roku 1971 (uvádza sa aj rok 1970) a v rokoch 1996 - 1997.

Zaujímavosti
- Kostolík v mierne vyvýšenej polohe predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry len málo poznamenanú neskoršími prestavbami.
- Gotické staviteľstvo tak dokladá okrem hrubej stavby aj krížová rebrová klenba v presbytériu i viacero architektonických detailov.
- Na južnej strane lode sa zachoval hodnotný ústupkový portál, nad ktorým sa nachádza jednoduchý vimperk zakončený menej zvyčajnou ružicou. Tympanón má podobu trojlístka. Portál vďačí za svoj nezvyčajný vzhľad použitému materiálu - miesto bežného pieskovca bol vytvorený z travertínu.
- Podobne ako viaceré ďalšie spišské kostolíky aj toporecký má menší portál na južnej strane presbytéria.
- Na východnej stene presbytéria sa zachovalo dvojdielne gotické okno s kružbou v tvare päťlístka.
- Na veži sa nachádzajú dve združené okná (už bez stredových stĺpikov), ako aj úzke strielňové okná.
- Vo svätyni nájdeme kamenné gotické pastofórium a sedílie.
- Pôvodne sa v kostolíku nachádzali aj dve sochy Panny Márie - ranogotická Madona zo 14. storočia a vrcholnegotická Madona z 15. storočia. Obe sú dnes v zbierkach Múzea krásnych umení v Budapešti.
- V kostolíku sa nachádzajú štyri renesančné epitafy rodu Görgey z rokov 1600 - 1619.
- Súčasný chrám mal zrejme staršieho predchodcu z 13. storočia. Dokladá to chotárny názov Pustovec/Pustý kostol i nepriame zmienky. Navyše už v roku 1297 sa spomínaju Starý Toporec a Nový Toporec.
 - Stredoveké kostolíky nájdeme aj Podolínci (farský kostol a centrála) a v blízkych obciach Vojňany a Podhorany.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2019.

Bohoslužby: každý deň počas pracovného týždňa a v nedeľu o 8.00 a 10.00 hod. (oznamy farnosti)

Praktické informácie
Obec Toporec leží pár kilometrov západne od Podolínca. Kostol stojí v obci v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: 052/ 45 840 58.
GPS: 49.263736903, 20.49289763

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F34).

Web
- https://www.toporec.sk/obec-27/institucie/rimskokatolicka-cirkev/kostol-1/
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=13897
- https://korzar.sme.sk/c/5117014/kostol-sv-filipa-a-jakuba-v-toporci.html
- https://www.dokostola.sk/kostol/412444-sv-michala-archanjela

esteban