Brehov

Patrocínium: pôvodne sv. Michala, dnes sv. Františka z Assisi

Vznik: druhá tretina 13. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe nad obcou

Historický región: Zemplín

Stručný popis: jednoloďový emporový románsky kostolík so vstavanou vežou, barokovým presbytériom a severnou kaplnkou

História
Románsky kostolík postavili ako farský chrám niekedy v druhej tretine 13. storočia vo vyvýšenej polohe nad riekou Ondava. Išlo o jednoloďovú tehlovú stavbu so vstavanou západnou vežou nad emporou a svätyňou bližšie neurčeného tvaru. Fasády kostolíka zdobil oblúčikový vlys a lizény, z ktorých časť sa zachovala na stenách lode. Prvá písomná zmienka o kostole sa nachádza v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.
V 17. storočí spustošili obec i kostol turecké vojská. V 18. storočí (r. 1753) sa v Brehove usadil rád minoritov, ktorí dostali do vlastníctva aj pozemok s chátrajúcim románskym kostolom. V rokoch 1755 až 1777 bol postavený objekt kláštora a uskutočnila sa prestavba kostola.
V rámci nej nahradilo pôvodnú svätyňu nové polkruhovo ukončené presbytérium rovnakej šírky ako loď. Zo severnej strany pristavali k románskej lodi malú kaplnku polygonálneho pôdorysu. Pred západný vstup do kostola pribudla murovaná predsieň. Loď dostala murovanú klenbu. Stavebným materiálom už bol lomový kameň.  Pri tejto príležitosti bolo taktiež zmenené patrocínium na súčasné.
Úpravy sa realizovali aj v roku 1950. Od roku 1963 je stavba národnou kultúrnou pamiatkou. Rozsah zachovania románskej stavby odhalil až výskum v rokoch 2004 - 2006. V roku 2018 bola na kostolíku vymenená strešná krytina, pričom bol objavený veľmi dobre zachovaný oblúčikový vlys na južnej stene lode.

Zaujímavosti
- Kostolík aj napriek barokovej prestavbe predstavuje zaujímavý príklad tehlovej románskej architektúry na území juhovýchodného Slovenska. Z pôvodnej stavby sa zachovala loď so západnou vežou a emporou.
- Chrám patrí do skupiny emporových kostolíkov spolu so stavbami vo Svätuši či Veľkej Tŕni. Západná empora je na prízemí zaklenutá troma poliami krížovej klenby, pričom na poschodí na ňu nadväzuje vstavaná veža, ktorá sa do priestoru lode otvára troma oblúkmi.
- Fasády kostola boli bohato zdobené oblúčikovým vlysom, ktorý každé tri oblúčiky prechádzal do pomernej širokej lizény. Tento oblúčikový vlys sa zachoval v pôvodnej podobe na južnej stene lode, dnes v podkrovnom priestore podkroví. Čiastočne zachované lizény sa nachádzajú aj na severnej stene lode. Západné priečelie je takisto členené lizénami, avšak bolo upravované v neskoršom období. Nie je vylúčené, že aj tu sa pod vrstvami malty zachoval oblúčikový vlys.
- Na románskej veži sa v dvoch úrovniach nachádzajú združené okná so stredovými stĺpikmi (niektoré majú výzdobu v podobe tordovania, ďalší má už driek polygonálneho prierezu).
- Románsky je aj jednoduchý portál vedúci pôvodne z veže do podkrovia.
- Na stavbu použili veľmi tenké tehly s rozmermi 4,5 x 16,5 x 32 cm.
- V kostolíku sa pôvodne nachádzala gotická krstiteľnica polygonálneho tvaru. Dnes je v zbierkach Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.
- Neďaleko kostolíka bolo objavené stredoveké osídlenie a tiež hrádok.
- Brehov sa stal druhým kostolíkom na stránke, ktorý sme mohli vzhľadom na novú situáciu vyradiť zo sekcie Stratené kostolíky. Tým prvým bola ruina kostolíka vo Veľkej Čalomiji.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v neďalekých obciach Zemplínske Jastrabie, Novosad a Zemplín. Zvyšky barokového kláštora boli odkryté v obci Rad.

Súčasný stav
Kostolík je súčasťou kláštora minoritov a stále slúži na liturgické účely. V roku 2018 bola vymenená strešná krytina kostola. Navštívili sme ho v júli 2015.

Bohoslužby:

Praktické informácie
Obec Brehov (maďarsky Imreg) leží na pravom brehu Ondavy v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, asi 25 kilometrov juhovýchodne od Trebišova. Kostolík stojí na severnom svahu nad obcou ako súčasť väčšieho kláštorného komplexu. Kontakt kláštor: 056/ 67 95 226.
GPS: 48.490010785, 21.819732785

Literatúra
- Tajkov, P.:
Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Kürthy, L. - Glocková, B.: Príspevok k vývoju sakrálnej architektúry 13. storočia na území bývalej Užskej a Zemplínskej župy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 22/2010. PÚ SR, Bratislava 2010, str. 318-332.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H56).

Web:
- www.minoriti.sk/aktuality/brehov
- www.obecbrehov.sk
- https://korzar.sme.sk/c/5512901/klastorny-kostol-v-brehove.html
- https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20808
- https://info.vucke.sk/Info/GrantList/Detail/1359
- http://www.svestav.sk/rekonstrukcia-strechy-klastora-minoritov-brehov/
- http://dokostola.sk/kostol/farsky-kostol-sv-frantiska-z-assisi

esteban