Ražňany

Patrocínium: sv. Demetera, veľkomučeníka

Vznik: okolo roku 1510

Poloha: vo vyvýšenej polohe v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: neskorogotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, západnou predstavanou vežou, južnou predsieňou a kaplnkou

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe na mieste staršej stavby okolo roku 1510. Mal podobu jednolodia s polygonálnym presbytériom, pričom oba priestory boli zaklenuté rebrovou klenbou. Výstavbu tejto reprezentatívnejšej vidieckej stavby podporil aj svätiaci biskup Demeter Ňaršanský, rodak z obce, a realizovali ju podľa všetkého majstri pod vedením známeho staviteľa Jána z Prešova.
Významné stavebné úpravy v renesančnom štýle sa uskutočnili už v roku 1540, keď pred južný vstup do lode pristavali murovanú predsieň a osadili nový portál. Úpravy sa dotkli aj predstavanej západnej veže.
Počas reformácie chrám niekoľkokrát prešiel do rúk protestantom, katolíckym sa definitívne stal okolo roku 1724. V roku 1778 sa uskutočnila baroková prestavba, v rámci ktorej postavili južnú kaplnku, ktorá sa pripája k západnej stene južnej predsiene. V roku 1798 bolo farnosti pápežskou bulou Pia VI. priznané patrocínium sv. Anny.
Obnova sa realizovala aj v roku 1908, kedy dostala veža zastrešenie v súčasnej podobe. V roku 1925 nahradili drevenú tribúnu v západnej časti lode súčasnou murovanou, ktorú nesú dva osemboké piliere. V roku 1988 dostal kostolík medenú strešnú krytinu.
V októbri 2013 apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana posvätil kostol po obnove. V rámci tejto slávnosti boli tiež v chráme uložené relikvie svätého Demetera.

Zaujímavosti
- Kostol vo vyvýšenej polohe dodnes predstavuje významnú dominantu obce.
- Postavili ho na mieste a možno aj s využitím muriva staršej stavby, ktorá bola zrejme zničená/poškodená počas husitských vojen v 15. storočí. Farnosť v obci Nyars sa spomína už v prvej polovici 14. storočia - dnešné Ražňany vznikli zlúčením pôvodne samostatných dedín Nyars (nazývanej aj Slovenská Ves) a Ordov (uvádza sa aj ako Ardov).
- Kostol predstavuje zaujímavú ukážku prelínania neskorej gotiky a nastupujúcej renesancie s viacerými hodnotnými prvkami.
- Gotické obdobie je zastúpené okrem obvodových múrov stavby aj sieťovou pretínavou klenbou presbytéria, ktorá sa pripisuje staviteľovi Jánovi z Prešova a krížovou klenbou lode. Nájdeme tu tiež gotické okná s kamennou kružbou (vrátane plamienkovej).
- Na klenbe presbytéria sa nachádzajú erby biskupa Demetera Ňaršanského, pápeža Pia VI. a erb Slovenska doplnený po vzniku ČSR.
- Renesančný sloh zastupuje predovšetkým hodnotné kamenné pastofórium v presbytériu, ktoré vzniklo v dielni Vincenta z Dubrovníka. Ďalej je to portál do sakristie a južný portál do lode s nadväzujúcou predsieňou. Na tomto portáli sa zachoval nápis datujúci výstavbu do roku 1540. Spomína sa tam aj staviteľ menom Harnidus.
- Letopočet v tomto nápise je zapísaný v podobe "MIVO", ktorý bol v 18. storočí nesprávne čítaný ako rok 1140.
- Patrocínium sv. Demetera nepatrí na Slovensku medzi bežné - nesie ho len 18 chrámov, a to v prevažnej miere gréckokatolíckych. Tento svätec pochádzal z gréckej Solúne a zomrel mučeníckou smrťou v roku 306. Východný pôvod patrocínia viedol niektorých autorov k vysloveniu hypotéz, že má pôvod ešte v období Veľkej Moravy, kam úctu k tomuto svätcovi mohli priniesť solúnski bratia.
- V interiéri sa nachádza baroková kamenná krstiteľnica z roku 1730.
- Neďaleko kostola rastie stará lipa, ktorá mohla byť podľa niektorých prameňov vysadená už v roku 1510. Obvod jej kmeňa je 650 cm.
- Ražňanský kostol sa v roku 1913 stal pôsobiskom Štefana Onderča, kňaza a neskoršieho politika a poslanca za Slovenskú ľudovú stranu a kanonika košickej kapituly.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú v Sabinove (farský kostol a kaplnka), Orkucanoch a Ostrovanoch.

Súčasný stav
Kostol je farským chrámom miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave. Navštívili sme ho v decembri 2016, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 10.30 h. Aktuálne časy sv. omší sú zverejňované v informačno-formačnom týždenníku Ražniansky zvon.

Praktické informácie
Obec Ražňany sa nachádzajú cca dva kilometre južne od Sabinova. Kostol stojí vo vyvýšenej polohe v strede obce na jej východnom okraji v sčasti oplotenom areáli. Kontakt na farský úrad: 051/ 45 209 97.
GPS: 49.081404943, 21.083466411

Literatúra:
- Solár, J.: Kostol sv. Demetra v Ražňanoch. RKFÚ v Ražňanoch, rok vydania neuvedený.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5514).

Web
- http://www.raznany.sk/clanok/architektonicky-pohlad-na-kostol-sv-demetra...
- https://www.dokostola.sk
- https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131028032

esteban