Veľký Slavkov

Patrocínium: sv. Ondreja apoštola

Vznik: okolo roku 1290

Poloha: v sčasti ohradenom areáli v obci

Historický región: Spiš

Stručný popis: dvojloďový gotický kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou a južnou predsieňou

História
Kostol postavili v obci niekedy na prelome 80. a 90. rokov 13. storočia ako typickú jednoloďovú ranogotickú stavbu s takmer štvorcovým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou. Loď mala plochý strop.
Okolo roku 1400 došlo k prestavbe na dvojlodie zaklenuté na centrálny osemboký pilier, pričom došlo aj k zvýšeniu obvodových múrov. Súčasne boli zväčšené okná a doplnené kamennými kružbami. Prestavaný chrám opätovne vysvätil v roku 1406 alebo 1408 prepošt Dominik.
Po nástupe reformácie mali prejsť veriaci na novú mieru už v roku 1521, pričom prevzali aj kostol. Ten je doložený opätovne v rukách katolíckej cirkvi až v roku 1672. Rekatolizácia postupovala len pomaly, ešte v roku 1712 v obci bolo len 13 katolíkov zo 476 obyvateľov.
V priebehu druhej polovice 18. storočia sa realizovala baroková prestavba, ktorú si vynútil požiar v roku 1767. Dotkla sa najmä veže, opravené však museli byť aj okná a statika múrov musela byť spevnená.
V 70. rokoch 18. storočia obnova pokračovala ďalšími prácami, keď napríklad položili novú dlažbu a vymurovali novú tribúnu v západnej časti lode. Pred južný portál pristavali murovanú predsieň a chrám dostal aj nové vnútorné zariadenie.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostol v roku 1963. V roku 2000 sa uskutočnila oprava chrámu, pri ktorej dostali ozdobné kamenárske prvky južného portálu a klenby súčasný náter. 

Zaujímavosti
- Pomerne veľký kostol sa z veľkej časti zachoval v pôvodnej stredovekej podobe s mnohými architektonickými detailmi.
- Typologicky ide o jedno z mnohých dvojlodí, ktoré vznikli prestavbami starších objektov v regióne Spiš.
- Štyri polia krížovej rebrovej klenby s nezdobenými svorníkmi nesie osemboký centrálny pilier s priemerom necelých 60 cm. Krížovou rebrovou klenbou je zaklenuté aj presbytérium, svorník je tu však zdobený reliéfom drobnej rozety, okolo ktorej sa vinie sedem listov.
- Dva druhy rastlinných motívov nájdeme aj na jednoduchých konzolách klenby v presbytériu.
- Južný portál predstavuje veľmi peknú ukážku gotického kameňosochárstva. Jeho špalety tvoria štyri hruškové a valcové prúty. Hlavicový pás zdobia reliéfy viničných listov so strapcami hrozna a brečtanu. Archivoltu vytvárajú prúty pokračujúce z bočných špaliet, tympanón má podobu trolistovej kružby. Štýlovo je veľmi blízky portálu v kostole v Danišovciach a inšpirácia podľa všetkého vychádzala z dielne pri kláštore v Spišskom Štiavniku. 
- Z južnej strany viedol do presbytéria jednoduchý vstup s lomeným oblúkom, dnes zamurovaný.
- V oknách na lodi a presbytériu sa nachádzajú ozdobné kamenné kružby stvárňujúce motívy mníšok, trojlístkov, štvorlístkov a plamienkov.
- Na severnej strane presbytéria je gotické pastofórium v tvare mníšky, nad ktorou sa nachádza štítová rímsa.
- V sakristii sa zachovalo lavabo v nike zdobenej trojlístkom.
- Neskorogotické oltáre Panny Márie a sv. Mikuláša z kostola sa dnes nachádzajú v zbierkach Národného múzea v Budapešti.
- V kostole sa nachádza ranobarokový oltár z druhej polovice 17. storočia, ktorý sa pôvodne nachádzal v Bystranoch.
- Obec kráľ v roku 1251 daroval kláštoru premonštrátov v Kláštore pod Znievom, napokon sa však tento majektový prevod nezrealizoval.  
- Stredoveké kostoly sa zachovali aj v neďalekej Mlynici, Novej Lesnej, Poprade-Veľkej a Poprade-Matejovciach.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Objekt je v pomerne dobrom stave.

Bohoslužby: každý deň okrem pondelka, viac informácií

Praktické informácie
Obec Veľký Slavkov leží cca 5 km severne od Popradu. Kostol stojí v sčasti ohradenom areáli v obci pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad: 052/ 77 961 29.
GPS: 49.093681768, 20.282392502

Literatúra:
Marián Soják a kol.: Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť. Obec Veľký Slavkov 2021.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4161).

Web
- http://velkyslavkov.sk
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=9503
- www.dokostola.sk/kostol/412288-farsky-kostol-sv-ondreja

esteban
22. 12. 2016, upravené 18. 7. 2023

Za pomoc ďakujeme Mgr. et Mgr. Jánovi Endrődimu a za podklady a fotografie pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.