Starý Tekov

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: 1. polovica 11. storočia

Poloha: uprostred dediny na miernej vyvýšenine v opevnenom areáli

Stručný popis: pôvodne predrománsky kostolík rozšírený v románskom a gotickom období s barokovou západnou vežou a severnou sakristiou

História
Najstaršie dejiny kostola sú späté s ranostredovekým hradiskom, ktoré vzniklo na mieste veľkomoravského predchodcu a nachádzalo sa len cca 200 metrov severovýchodne od neho. Išlo o sídlo komitátu Tekov, ktorému dalo aj meno, dodnes používané pre tento región Slovenska.
Prvotný kostolík tu postavili už niekedy v prvej polovici 11. storočia, čo potvrdzujú aj odkryté hroby datované do tohto obdobia. Išlo o menšiu jednoloďovú stavbu so štvorcovou apsidou.
Rozvoj komitátneho sídla si vyžiadalo rozšírenie stavby ešte v románskom období (druhá polovica 11. stor. - 12. stor.), pričom objavené základové murivá naznačujú existenciu veľkej južnej a menšej severnej prístavby. V 13. storočí sa uskutočnilo ďalšie zväčšenie kostola o veľkú obdĺžnikovú prístavbu na severnej strane.
Do 14. až 15. storočia sa datuje významná gotická prestavba, ktorú si možno vyžiadalo aj poškodenie kostola na začiatku 14. storočia počas bojov proti odbojnej šľachte na čele s Matúšom Čákom Trenčianskym, kedy bol Starý Tekov zničený. Vtedy došlo k rozšíreniu chrámu východným smerom a vybudovaniu nového polygonálneho presbytéria nepravidelného tvaru, ktorého statika bola posilnená nárožnými opornými piliermi.
Pred rokom 1536 sa uskutočnila veľká neskorogotická prestavba, ktorá do veľkej miery dala kostolu súčasnú podobu. Staršie gotické presbytérium bol zbúrané a nahradené omnoho väčšiou taktiež polygonálnou svätyňou. O niečo neskôr bola postavená nová južná stena lode spolu s víťazným oblúkom. Zaujímavé je, že pri tom skrátili spomínané presbytérium o 4 metre. Letopočet 1536 nad víťazným oblúkom datuje ukončenie tejto prestavby.
Búrlivé obdobie nasledujúcich rokov, počas ktorých vyplienili kostol turecké i cisárske vojská, zanechali veľké škody. V roku 1561 sa uvádza, že chrám vyzeral ako "maštaľ plná hnoja". To si priebežne vyžadovalo opravy nesúce sa v renesančnom štýle. V 16. storočí bola v západnej časti postavená murovaná trubúna, v 17. storočí bola odstránená gotická klenba presbytéria a nahradená rovným stropom. V roku 1698 mal byť kostol znova postavený z ruín, čo dáva predstavu o rozsahu poškodení. Vtedy, prípadne po roku 1717 bol rovný strop presbytéria nahradený murovanou valenou klenbou s výsečami.
Posledné veľké stavebné zásady sa udiali v druhej polovici 18. storočia, kedy k západnému priečeliu lode postavili vežu s menšími bočnými prístavbami a zo severnej strany k presbytériu novú sakristiu. Takisto bol novo zaklenutý priestor lode. V roku 1825 bola veža výrazne prestavaná a pripojili k nej bočné prístavby.
V roku 1853 sa uskutočnila veľká oprava presbytéria, ktoré bolo zasiahnuté bleskom a narušené murivo muselo byť v veľkom rozsahu znova vymurované.
Koncom marca 1945 bol kostol poškodený prebiehajúcimi bojmi druhej svetovej vojny a opravy sa dočkal v roku 1953. Ešte v roku 1948 sa uskutočnil pri kostole archeologický výskum, ktorý odkryl cintorín, na ktorom sa pochovávalo už v 11. storočí.
V roku 1966 opäť zasiahol kostol blesk, čo si vyžiadalo opravu v rokoch 1966 - 68, pričom v rámci nej sa uskutočnil aj archeologický výskum, ktorý odkryl na severnej strane kostola románske murivo a potvrdil tak prítomnosť staršej stavby. Jej podobu sa podarilo objasniť až pri výskume v roku 2011, ktorý pod dlažbou kostola objavil zvyšky základového muriva predrománskej stavby a ďalších stredovekých stavebných etáp.

Zaujímavosti
- Starý Tekov patrí medzi miesta, kde sa možno dotknúť najstarších dejín budovania Uhorského štátu a tunajší farský kostol bol ich svedkom.
- Prvý kostol, ešte predrománsky, postavili zrejme niekedy v prvých desaťročiach Uhorského kráľovstva. Podľa mincí kráľa Ondreja I. (1046 - 1061) objavených v hroboch pri kostole ho odborníci datujú do prvej polovice 11. storočia.
- Časť tejto stavby - severný múr lode v dĺžke 9,5 m, výške 5,3 m a hrúbky 1,1 m - sa dodnes zachovala, čím sa tunajší kostol zaradil medzi najstaršie stojace stavby na Slovensku vobec.
- Mal podobu neveľkého jednolodia s kvadratickou apsidou, pričom vnútorné rozmery lode boli 7,3 x 6,6 m a apsidy 3,2 x 3,8 m.
- Kostolík bol postavený z opracovaných kamenných kvádrov, ktoré tvorili vonkajšie strany múrov, kým výplň bola z lomeného kameňa.
- Ústupok muriva na severnej stene lode vyznačuje miesto, kde sa na predrománsky múr napája o niečo mladšie murivo z druhej stavebnej etapy datovanej do 2. polovice 11. storočia až 12. storočia.
- Pri južnej strane lode sú v teréne prezentované základy zaniknutej prístavby, ktorá možno pochádzala zo spomínanej druhej stavebnej etapy. Vyznačené oporné piliere môžu pochádzať až z gotického obdobia.
- Pri najstaršom múre kostola na severnej strane je vyznačený pôdorys zaniknutej obdĺžnikovej prístavby z 13. storočia.
- Z gotického obdobia sa zachovali okrem hrubej stavby predovšetkým okná na južnej strane presbytéria s peknými kamennými kružbami.
- Nad víťazným oblúkom je prezentovaný ozdobný letopočet 1536, v minulosti chybne čítaný ako 1236.
- Pri výskume boli v interiéri nájdemné zvyšky gotických a neskorobarokových nástenných malieb, ktoré boli opätovne zatreté.
- Vo veži kostola visí zvon z roku 1791 vyrobený v Banskej Štiavnici.
- Kostol stojí v ohradenom areáli s dvoma valcovými kaplnkami a bránou na západnej strane. Pochádzajú z roku 1733 a kaplnky boli v minulosti mylne považované za bašty opevnenia.
- Význam Starého Tekova v stredoveku dokazuje aj existencia ďalších troch sakrálnych stavieb - zaniknutých kostolov sv. Juraja (spomínaný v roku 1275), sv. Michala (spomínaný v roku 1275 a odkrytý v juhovýchodnej časti obce) a dodnes zachovaná Kaplnka sv. Mikuláša (spomínaná v roku 1411), ktorú v baroku prestavali na dnešný Kostol sv. Karola Boromejského a stojí v neďalekom Novom Tekove.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský kostol Rímskokatolíckej cirkvi a je v dobrom stave po nedávnej obnove. Objavy zaniknutých prístavieb z nedávnych výskumov sú prezentované len v exteriéri, v interiéri nie je pôdorys predrománskeho kostolíka nijako vyznačený. Podobne nie je nijako priznaná existencia zachovaného muriva z 11. storočia (ani v exteriéri ani v interiéri). Zatiaľ chýba aj informačná tabuľa či iná forma informácie o zaujímavých dejinách stavby. Kostol sme navštívili v máji 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 a 11.00 h. Podrobné informácie na tejto stránke.

Praktické informácie
Obec Starý Tekov sa nachádza 10 km severozápadne od Levíc. Kostol tvorí významnú dominantu obce a leží v jej centre v ohradenom areáli. Kontakt na farský úrad – 036/ 631 10 08.
GPS: 48.245436, 18.533039689

Literatúra
- Žažová, H. - Bóna, M.: Pamiatky. In: Jarmila Bátovská – Branislav Kinčok a kolektív: Starý Tekov – Monografia obce. Starý Tekov: Obec Starý Tekov, s. 236–267. Dostupn é v elektronickej podobe na www.academia.edu.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2744).

Web
- www.starytekov.sk
- www.hradiska.sk/stary-tekov

esteban