Zemplínske Jastrabie

Patrocínium: pôvodne Všetkých svätých, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: tretia štvrtina 13. storočia

Poloha: na vyvýšenine v obci

Historický región: Zemplín

Stručný popis: románskogotický kostol s obdĺžnikovou loďou, murovanou západnou predsieňou a kvadratickou apsidou, nad ktorou je veža.

História
Kostolík postavili z lomového kameňa na miernej vyvýšenine niekedy v priebehu tretej štvrtiny 13. storočia, kedy už na našom území dochádzalo k prelínaniu románskeho a gotického slohu. Išlo o typickú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickou apsidou. Prvú písomnú zmienku o stavbe nachádzame v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.
Patrocínium Všetkých svätých sa spomína až v roku 1438. V druhej polovici 15. storočia sa uskutočnila gotická prestavba, v rámci ktorej bola k severnej stene lode pristavaná zrejme sakristia a zrejme tiež vytvorené dodnes zachované gotické okno s kružbou na južnej strane apsidy.
V období reformácie prešiel do rúk kalvínom, ktorým slúžil ako farský kostol aj pre okolité obce. Udržali si ho aj v období rekatolízácie.
Niekedy v priebehu 18. a 19. storočia získal kostolík svoju súčasnú podobu, keď nad apsidou vztýčili vežu, pristavali západnú predsieň a v interiéri doplnili drevenú tribúnu.
V roku 2008 sa uskutočnil umelecko-historický výskum, ktorý upresnil architektonický vývoj kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík postavený z lomového kameňa predstavuje zaujímavý príklad prelínania románskeho a gotického slohu v 13. storočí.
Spojenie románskeho a gotického tvaroslovia predstavuje valená klenba apsidy, ktorá však už má lomený oblúk.
- Kostolík nemá zvýraznený triumfálny oblúk, apsida sa do lode otvára prostou hranou. Podľa niektorých odborníkov ide o archaické riešenie, siahajúce hlboko do minulosti, v tomto prípade však môže podľa iných názorov ísť len o príklad zjednodušenej koncepcie realizovanej miestnymi majstrami. Podobný príklad máme v kostolíku v Rakovnici, datovaného do prvej štvrtiny 13. storočia.
- Z architektonických detailov prvej stavebnej etapy sa zachovalo štrbinové okno románskeho tvaru vo východnej stene apsidy a zrejme aj malá nika v tvare lomeného oblúka tamtiež. 
- Na západnom priečelí bola zrejme už od 13. storočia pôvodne kruhová rozeta, dnes už ide len jednoduché okno kruhového tvaru. Bola umiestnená nad vstupom do kostolíka, keďže na tradičnej južnej strane lode sa vstup výskumom nepotvrdil.
- Dlhý čas bola v zemi pri kostole umiestnená pôvodná kamenná krstiteľnica, ktorá slúžila ako kvetináč. Od roku 1995 sa nachádza v zbierkach Vlastivedného múzea v Trebišove.
- Gotickú etapu pripomína okno na južnej strane apsidy a sedlový portál prezentovaný na severnej strane lode, vedľa je odkryté ostenie pastofória.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Brehov, Novosad a Kožuchov.

Súčasný stav
Kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi, pod cirkevný zbor v Novosade. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2012.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Zemplínske Jastrabie sa nachádza cca 20 km južne od Trebišova. Kostolík stojí v oplotenom areáli hneď pri hlavnej ceste a vďaka vyvýšenej polohe je viditeľný už z diaľky. Kontakt na farský úrad - 056/ 6794 128.
GPS: 48.496343755, 21.776776356

Literatúra
- Tajkov, P.: Súčasný stav výskumu počiatkov sakrálnej architektúry na Zemplíne a v Použí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011, str. 26 - 84.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Chovanec, J. - Novák, M.: Stredoveké krstiteľnice na Zemplíne. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011, str. 95 - 109.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.

Web
- www.zemplinskejastrabie.sk
- www.oh-seniorat.sk

esteban