Užhorod-Horjany (UA)

Patrocínium: sv. Anny, pôvodne sv. Jána

Vznik: 13. - 14. storočie

Poloha: na východnom okraji mesta vo vyvýšenej polohe

Historický región: Užská župa

Stručný popis: (neskoro)románska tehlová rotunda s vnútornými apsidami a tamburom, s pristavanou gotickou loďou a barokovou sakristiou na severnej strane

História
Rotundu postavili vo vyvýšenej polohe v areáli opevneného sídla niekedy v 13. storočí a patrí do skupiny tehlovej sakrálnej architektúry románskeho obdobia na juhovýchode Slovenska a priľahlých regiónov dnešného Maďarska a práve Ukrajiny.
Prvá písomná zmienka o obci s názvom Gymren je z roku 1281. Podľa iných prameňov pochádza  najstaršia zmienka zo súpisu pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 pod názvom Gheren.
V roku 1332 obec získali od kráľa Ľudovíta I. rod Drugethovcov. Asi niekedy v 60. rokoch 14. storočia bol interiér rotundy vyzdobený freskami s christologickým motívmi. Neskôr boli zatreté a objavili ich až v roku 1879.
Koncom 15. storočia už rotunda kapacitne nestačila, a preto ju rozšírili západným smerom o pozdĺžnu loď. Pri tomto rozšírení odstránili západnú apsidu a priestor rotundy na tomto mieste otvorili do lode novým triumfálnym oblúkom. Taktiež bol zamurovaný románsky portál v juhozápadnej stene rotundy a kostolík bol sprístupnený novými vstupmi na južnej  a severnej strane lode a na západnom priečelí. Interiér lode bol taktiež vyzdobený freskami, ktoré sa zachovali po stranách triumfálneho oblúka. Po výstavbe lode bola neskoršie dostavaná aj severná sakristia.
V 17. storočí, keď chrám opäť získali do rúk katolíci, došlo okrem iného aj k zmene patrocínia na súčasné - sv. Annu. Kostolík bol obnovený aj v roku 1912, počas ďalšej obnovy zrejme po 2. svetovej vojne bolo zamurované okno napravo od románskeho portálika.
V 60. rokoch minulého storočia došlo k odkrytiu ďalších malieb v interiéri. V 90. rokoch dostal objekt novú cementovú omietku, pričom vtedy už slúžil gréckokatolíckej cirkvi. V roku 2007 bola vymenená šindľová strecha rotundy. 
Rozsiahlym výskumom a obnovou prešiel kostol v rokoch 2016 - 2017 za podpory zo strany maďarskej Nadácie Lászlóa Telekiho (Teleki László Alapítvány). Realizoval sa tu archeologický výskum, odstránené boli nevhodné cementové omietky a objekt dostal novú fasádu. Došlo aj k zníženiu terénu na pôvodnú úroveň z 13. storočia. Počas prác bol odkrytý zamurovaný gotický portál do lode na severnej strane.

Zaujímavosti
- Rotunda má zvonku jednoduchý valcový tvar, v jej interiéri však nájdeme päť (pôvodne ich bolo šesť) vnútorných apsíd v hrúbke muriva usporiadaných do šesťuholníka. Vnútrajšok kostolíka má vďaka tomu zvláštnu starobylú atmosféru.
- Ide o zriedkavú koncepciu, ktorá je blízka maďarským rotundám v nie tak vzdialenej obci Karcsa (tam sa však zachovali zo šiestich apsíd len tri) a v Kiszombore, ako aj v rumunskom Cluj-Mănăștur. Tento typ centrálnej stavby má pôvod v ranobyzantskej architektúre a bol neskoršie rozvinutý na území Arménska.
- Apsidy sú zaklenuté konchami a oddelené od seba oblými nárožiami.
- Na valcovú loď s vonkajším priemerom cca 9,5 metra a vnútorným cca 5,1 m nadväzuje šesťboký murovaný útvar - tambur, ktorý je zaklenutý kupolou. Osvetlený je malými oknami.
- O datovaní rotundy sa viedli dlhé diskusie, keď v staršej literatúre bol jej vznik kladený aj do 11., 10., ba dokonca až 9. storočia. V posledných rokoch sa odborníci prikláňajú k prelomu 12. a 13. storočia, resp. začiatku 13. storočia, ba dokonca až na druhú polovicu 13. storočia až začiatku 14, storočia. Aj tak patrí medzi najstaršie chrámy na Ukrajine.
- Z románskych detailov sa okrem hrubej stavby zachovali štrbinové okno na východnej strane rotundy a okná tamburu, ako aj zamurovaný portálik na južnej strane s trojuholníkovým štítom (významným pre datovanie stavby).
- Jediným pôvodným ozdobným prvkom je pílovitý vlys na tambure, rovnaký ako na kostolíku vo Veľkej Tŕni či v Čiernom Brode - Hedi.
- Z gotického obdobia sa zachovali tri portály do lode a tri okná netradičného tvaru na južnej strane lode.
- Fresková výzdoba sa zachovala iba sčasti, predovšetkým v JV a SV apside, kde nájdeme výjavy zo života Ježiša Krista, Maiestas Domini v polmandorle, Tróniacej Panny Mária, ako aj jednotlivé obrazy svätých. Ide o kvalitné fresky, na časti z nich sú plasticky v omietke znázornené svätožiare postáv.
- Po stranách víťazného oblúka sa zachovali o niečo mladšie neskorogotické maľby, pričom stredoveký majster tu zobrazil výjavy Zvestovania, Panny Márie s ochranným plášťom v plášti a Ukrižovania.
- Horjansky chrám je zaujímavým svedkom zložitosti vývoja dejín tohto regiónu - postavili ho v Uhorskom kráľovstve, po 1. svetovej vojne sa stal súčasťou novovzniknutej ČSR, počas 2. svetovej vojny patril Maďarsku a po 2. svetovej vojne ho zabrali sovieti a pripojili k Ukrajinskej SSR a dnes je súčasťou samostatnej Ukrajiny.

Súčasný stav
Kostolík je dodnes využívaný na liturgické účely. Po poslednej obnove je v dobrom stave. 

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Horjany sú mestskou časťou Užhorodu a ležia na východnom okraji mesta. Pri návšteve je dobré sa pýtať na cestu do Horjan a potom priamo na mieste na cestu ku kostolíku. Využiť sa dá aj miestne forma MHD v podobe mikrobusov, zvaných maršrutky, ktoré majú zastávku v Horjanoch len niekoľko sto metrov od kostolíka na kopci. Areál s kostolíkom je voľne prístupný, pár desiatok metrov východne od neho stojí aj fara, kde môžete požiadať o vstup do rotundy.
GPS: 48.606266156, 22.336986065

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937. 
Szakács, B., Zs.: Gerény - Görögkatolikus templom. In: "...ideje az építésnek...". Szerk.: Kollár Tibor, Budapest: Teleki László Alapítvány, 2018, 77-90. Dostupné v elektronickej podobe na https://www.academia.edu/38502442/Ger%C3%A9ny_-_G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus....
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.

Web
- http://www.moraviamagna.cz/lokality/l_hornian.htm
- http://muvtor.btk.ppke.hu/romanika/gereny
- https://www.petofiprogram.hu/tudastar/gerenyirotunda
- http://www.romerterv.hu/muemlekeink/gereny-gorogkatolikus-templom-karpat...
- http://www.templomut.hu/hu/gereny/60
- Exteriér a interiér kostola v 3D animácii (http://inoveduc.eu...)
- https://ukrainetrek.com/blog/architecture/horyanska-rotunda-one-of-the-o...
- https://www.ukrinform.net/rubric-society/2428048-great-secrets-of-a-smal...

esteban
20. 5. 2010, upravené 24. 2. 2012 a 14. 12. 2022