Hradište

Patrocínium: sv. Barnabáša

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na kopci nad obcou

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickou svätyňou, rozšírený o barokovú loď s vstavanou vežou a s novodobou severnou sakristiou.

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia v dominantnej polohe na mieste staršieho hradiska. Išlo podľa všetkého o neveľkú už ranogotickú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickou svätyňou zaklenutou ešte jednoduchou valenou klenbou, typickou skôr pre románske stavby. Vstup sa nachádzal na západnej strane.
Do 14. storočia bol kostolík sídlom farnosti, potom bol pričlenený pod farnosť v susedných Skačanoch. O farskej minulosti chrámu svedčila aj kamenná krstiteľnica, ktorú v 30. rokoch minulého storočia previezli do múzea v Bojniciach.
Obnovou prešiel kostolík aj v období renesancie v druhej polovici 16. až prvej polovici 17. storočia, čoho dôkazom je odkrytá maliarska výzdoba severnej fasády staršej lode. V tomto období bola pristavaná aj severná sakristia a kostolík bol opevnený múrom so strieľňami.
V 18. storočí bol kostolík rozsiahlo prestavaný a rozšírený pre potreby rozrastajúcej sa obce veriacich. Začiatkom storočia boli najprv zväčšené okná. V druhej tretine 18. storočia rozobrali západnú stenu stredovekej lode a pripojili k nej novú širšiu loď takmer štvorcového pôdorysu. Na jej západnej stene sa nachádza veľkoryso riešená murovaná empora, na ktorú nadväzuje vstavaná veža, ktorá iba minimálne vystupuje zo západného priečelia. Vynovené bolo aj vnútorné zariadenie chrámu. Pred rokom 1767 nahradila trámový strop novej lode murovaná klenba a empora bola doplnená o bočné ramená.
Väčšia obnova sa realizovala v roku 1972, kedy dostal kostolík novú plechovú strechu a bola prestavaná severná sakristia. V roku 1994 bol opravovaný múr okolo kostolíka. V roku 2015 sa začal výskum objektu, ktorý významne posunul datovanie stavby do neskoršieho obdobia a priniesol tiež objav nástenných malieb.

Zaujímavosti
- Kostolík je výraznou dominantou krajiny viditeľnou z niekoľkých kilometrov.
- Stojí v areáli veľkého hradiska datovaného do obdobia mladšej doby bronzovej až mladšej doby železnej s celkovou rozlohou 7 hektárov.
- Staršia literatúra datovala vznik staršej časti kostolíka už do obdobia okolo roku 1100, čo z neho robilo jednu z najstarších zachovaných sakrálnych stavieb na Slovensku. Neskôr bolo datovanie rozšírené aj na obdobie druhej polovice 12. storočia. Výskum v rokoch 2015 a 2016 však ukázal, že nejde o románsku ale ranogotickú stavbu z druhej polovice 13. storočia.
-Vzhľadom na skutočnosť, že pri kostole sa našli náhrobné kamene z 11. - 12. storočia, je pravdepodobné, že na tomto mieste mohla stáť staršia sakrálna stavba.
- Doterajší výskum priniesol odkrytie troch starších okien - dvoch na staršej lodi (časti ostenia) a jedného vo východnej stene svätyne.
- Svätyňa je zaklenutá valenou klenbou, pričom do lode sa otvára prostou hranou, bez zvýraznenia víťazného oblúka. Toto riešenie bolo v čase výstavby už archaické.
- V interiéri sa našli gotické nástenné maľby.
- V interiéri sa zachovala zaujímavo riešená päťosová empora z čias barokovej prestavby, ktorá bola pôvodne datovaná do románskeho obdobia. Dolné podlažie má podobu plného múru s otvorom v strede. Horné podlažie je do lode otvorené hneď piatimi otvormi, pričom strednú časť tvoria múry vstavanej veže. Niektorí autori preto hovorili o westverku.
- Patrocínium sv. Barnabáša je na Slovensku jediné.
- V susednej obci Skačany môžeme nájsť pamiatkovo upravené základy románskeho kostolíka zasväteného sv. Jurajovi z 13. storočia a v neďalekých Horných Vesteniciach základy stredovekého kostolíka sv. Petra. Sčasti zachovaný stredoveký kostolík stojí aj v dedinke Vysočany.

Súčasný stav
Kostolík patrí farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Skačanoch a slúži ako filiálny chrám. Je v relatívne dobrom stave, v interiéri spôsobuje problémy s vlhkosťou drevené obloženie. V nedávnej dobe bolo vyrúbaných viacero stromov rastúcich v blízkosti kostola, čím sa okrem iného zlepšil výhľad na neho. Modernizované bolo aj osvetlenie kostolíka inštalované v roku 1993. Od roku 2015 sa uskutočňuje výskum v rámci chystanej komplexnej obnovy, ktorý odkryl tri staršie okná a omietky s maliarskou výzdobou. Navštívili sme ho v júli 2008, auguste 2010, júli 2012, októbri 2015 a 2017.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod., na prikázaný sviatok o 16.30 hod. v zimnom období a 17.30. hod. v letnom období. Bližšie informácie o sv. omšiach.

Praktické informácie
Obec Hradište sa nachádza cca 11 km severne od Partizánskeho, pri hlavnej ceste medzi Bánovcami nad Bebravou a Novákmi. Kostolík  je neprehliadnuteľný, stojí na veľkom kopci nad dedinou a vedie k nemu asfaltová cesta. Kontakt na farský úrad - 038/748 81 94, 0903 456 592 alebo skacany@fara.sk.
GPS: 48.685216301, 18.374183178

Literatúra
- Bóna, M. - Lukačka, J.: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. regionálne združenie obcí stredné Ponitrie, Topoľčany, 2017.
- Remiášová, M.: Vyjadrenie ku komplexnej obnove rímsko-katolíckeho kostola svätého Barnabáša v Hradišli, okres Partizánske. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, jún 2003.
- Ďurina, Š. (zost.): Hradište. Vydavateľstvo IKAR pre OÚ v Hradišti, Bratislava 1996.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5378).

Web
- www.obec-hradiste.sk
- www.skacany.sk/historia-farnosti
- http://panoramy.sme.sk/hradiste-kostol

esteban

Ďalšie články o kostolíku: Genius loci,

Za podklady ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho a za informáciu o výsledkoch výskumu Ing. arch. M. Bónovi, PhD.