Skačany

Výskum lokality zaniknutého kostola nad obcou Skačany sa uskutočnil pod vedením Petra Baxu v rokoch 2004 - 2006. Na vyvýšenej lokalite východne od cintorína boli neďaleko misijného kríža a dvoch líp odkryté základy pôvodne románskeho kostola, ktorý zbúrali v roku 1803.

Obec Skačany sa prvýkrát vierohodne spomína v listine z roku 1310 a tunajšia farnosť v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Staršia vizitácia z 18. storočia spomína nápis v interiéri kostola, ktorý datoval vznik stavby do roku 1280.

Románsky Kostol sv. Juraja postavili vo vyvýšenej polohe nad súčasnou obcou najneskôr v prvej polovici 13. storočia. Išlo o neveľký jednoloďový chrám s apsidou zriedkavého trištvrtekru hového pôdorysu. Vnútorné rozmery lode boli cca 7 m x 4 m.

Ešte v románskom období bola loď predĺžená západným smerom, čím v interiéri dosiahla dĺžku takmer 10 m. V tejto prístavbe sa nachádzala empora, pričom nie je vylúčené, že na ňu nadväzovala aj veža. O niečo neskôr zo severnej strany lode pripojili obdĺžnikovú sakristiu. Takéto riešenie, keď sakristia nie je pripojená k svätyni, je pomerne zriedkavé; nájdeme ho však napríklad v nie tak vzdialenej Kšinnej.

V ďalšej etape, najneskôr v 15. storočí, rozšírili románsku loď južným a východným smerom, čomu padla za obeť apsida. Tú funkčne nahradilo nové kvadratické presbytérium (s rozmermi 5 m x 4,5 m v interiéri). Plocha interiéru lode sa po rozšírení zväčšila na cca 11 m x 8 m.

Prestavby sa uskutočnili aj v období renesancie, keď zbúrali gotickú svätyňu a nahradili ju dlhším a o niečo širším presbytériom s polygonálnym záverom. Stredovekú sakristiu nahradili novostavbou, ktorá už bola napojená na nové presbytérium. V osi západného priečelia bola vybudovaná predstavaná veža.

V roku 1732 pristavali k lodi zo západnej strany pomerne veľkú predsieň. Tým sa dĺžka kostola zväčšila až na 30 m. V tejto novej podobe stál chrám ešte na začiatku 19. storočia, kým ho nezbúrali v súvislosti s výstavbou nového kostola v obci v roku 1803. Kamene a tehly zo stredovekého kostola pritom použili ako stavebný materiál.

Zo zariadenia zaniknutého kostola sa zachovali zvon a kamenná krstiteľnica z 13. storočia, ktoré boli prenesené do nového chrámu. Pri výskume v rokoch 2004 - 2006 bola okrem iného odkrytá kamenná náhrobná doska s vyrytým krížom zaradená do románskeho obdobia. V areáli fary bola navyše objavená ďalšia stredoveká kamenná krstiteľnica z 13. storočia.

V roku 2008 sa obec rozhodla prezentovať pôvodný románsky kostolík i s emporovou prístavbou. Nad miestom nálezu vymurovali obvodové múry do výšky cca 70 - 80 cm s naznačenými vstupmi do lode a sakristie. Vnútorná plocha je vysypaná štrkom. Do základov vložili pamätnú listinu s odkazom pre budúce generácie.

Na lokalite bol umiestnený aj informačný panel s pôdorysom zaniknutej stavby a vyznačenými stavebnými etapami. Neskôr bol v teréne prezentovaný aj pôdorys chrámu v podobe, v akej stál do svojho zbúrania.

GPS: 48.662081031, 18.3872509

Zdroje:
- Baxa, P. - Bóna, M. - Nipčová, D.: Predbežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v Skačanoch. In: Archaeologia historica, roč. 2006, č. 31, str. 323-332. Dostupné v elektronickej podobe - https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/140676.
- Bóna, M. - Lukačka, J.: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Regionálne združenie obcí stredné Ponitrie, Topoľčany, 2017.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- www.skacany.sk/kostol-sv-juraja.html
- www.batovany.sk/zabudnute-kostoliky...
- Skačianske noviny č. 2/2009 (www.skacany.sk/skacianske-noviny.phtml?id3=44984).

esteban