Podhorany-Mechenice

Patrocínium: sv. Heleny, pôvodne sv. Petra

Vznik: koniec 12. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou a pristavanou severnou sakristiou a západnou vežou

História
Kostolík postavili niekedy koncom 12. storočia, prípadne začiatkom 13. storočia v bohato osídlenom okolí Nitry. Išlo o typickú románsku stavbu neveľkých rozmerov s pozdĺžnou loďou a polkruhovo zakončenou apsidou.
Podľa tradície v druhej polovici 15. storočia stavba prešla veľkou obnovou, ktorú mala financovať grófka Helena Forgáčová. Je možné, že v tejto súvislosti bolo zmenené aj patrocínium na súčasné.
Koncom 18. storočia už kostolík nevyhovoval potrebám veriacim, objavili sa dokonca aj návrhy na jeho zbúranie, aby sa materiál z neho mohol použiť na výstavbu nového chrámu. Napokon sa v roku 1794 realizovala len rozsiahla prestavba pôvodného kostolíka.
Pri nej bola zbúraná celá románska loď až na jej východnú stenu. Nahradila ju novostavba, predĺžená západným smerom. Zo starého kostolíka sa tak zachovala len pôvodná apsida. Vynovený kostol sa na čas stal dokonca farským (1795 - 1855).
Dnešnú podobu dostal kostolík v roku 1856, keď v rámci veľkej opravy bola pristavaná západná veža. Ďalšie obnovy sa realizovali aj v rokoch 1875, 1891 a 1960. Zatiaľ posledná oprava sa uskutočnila v roku 2000, kedy stavbu odvodnili. Opravený kostolík bol vysvätený J. E. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom 28. októbra 2000.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí do rodiny neveľkých románskych stavieb, ktoré sa budovali v Nitre a okolí a stáli napríklad v neďalekých Sokolníkoch či Dražovciach.
- Patrocínium sv. Heleny patrí u nás medzi zriedkavejšie, len 21 kostolov a kaplniek zasvätených tejto svätici je doložených na našom území.
- Z románskej stavby sa zachovala len apsida so štrbinovým oknom na juhovýchodnej strane a východná stena lode.
- Apsida je zaklenutá kombináciou valenej klenby a konchy.
- Na východnej stene lode po stranách triumfálneho oblúka boli v roku 1960 objavené zvyšky freskovej výzdoby. Najlepšie sa zachoval výjav Ukrižovaného Krista na tzv. vetvovom kríži na pravej strane, ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1300. Nad ním sa nachádzajú postavy dvoch anjelov. Fresky na ľavej strane sa zachovali len v nepatrných zvyškoch.
- Sakristia je pristavaná k severnej stene lode a nie apsidy, čo je menej časté riešenie. Nájdeme ho napríklad pri kostolíku v Kšinnej, kde je však pôvodné.
- Virtuálna prehliadka na virtualtravel.sk.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako filiálny chrám. Po nedávnej obnove je dobrom stave. Navštívili sme ho v júni 2009, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Podhorany sa nachádza cca 15 km severne od Nitry. Kostolík  je neprehliadnuteľný, stojí hneď pri hlavnej ceste v obci. Kontakt na farský úrad - 037/ 778 50 42.
GPS: 48.375522955, 18.121940196

Literatúra
- Rácz, Š.: Románska architektúra v Podhoranoch z hľadiska historiografie. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 161 - 168.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5678).
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava 1978.

Web
- www.podhorany.sk

esteban