Podhorany-Mechenice

Patrocínium: sv. Heleny, pôvodne sv. Petra

Vznik: koniec 12. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou a pristavanou severnou sakristiou a západnou vežou

História
Kostol postavili niekedy koncom 12. storočia, prípadne začiatkom 13. storočia v bohato osídlenom okolí Nitry. Išlo o typickú románsku stavbu neveľkých rozmerov s pozdĺžnou loďou a polkruhovo zakončenou apsidou.
Prvýkrát sa v písomných prameňoch mechenický chrám spomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Vtedy bol zasvätený sv. Petrovi a farár Ján zaplatil 9 grošov.
Podľa tradície v druhej polovici 15. storočia stavba prešla veľkou obnovou, ktorú mala financovať grófka Helena Forgáčová. Je možné, že v tejto súvislosti bolo zmenené aj patrocínium na súčasné.
Vizitácia z roku 1767 opisuje kostol ako neveľkú stavbu s malou vežičkou, s hlavným a jedným bočným oltárom a drevenou tribúnou v západnej časti lode.
Koncom 18. storočia už kostolík nevyhovoval potrebám veriacim, objavili sa dokonca aj návrhy na jeho zbúranie, aby sa materiál z neho mohol použiť na výstavbu nového chrámu. Napokon sa v roku 1794 realizovala len rozsiahla prestavba pôvodného kostolíka.
Pri nej bola odstránená západná časť románskej lode, aby mohla byť predĺžená západným smerom. V lodi bola vybudovaná murovaná tribúna. Pri prestavbe bola odstránená aj vežička a zvony z nej umiestnili do drevenej zvonice na novom cintoríne. Vynovený kostol sa na čas stal dokonca farským (1795 - 1855).
Dnešnú podobu dostal kostolík v roku 1856, keď v rámci veľkej opravy bola pristavaná západná veža. Ďalšie obnovy sa realizovali aj v rokoch 1875, 1891 a 1960. 
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963. Pamiatkovo chránený je aj hradbový múr okolo chrámu.
Zatiaľ posledná oprava sa uskutočnila v roku 2000, kedy stavbu odvodnili. Opravený kostolík vysvätil Ján Chryzostom kardinál Korec 28. októbra 2000.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí do rodiny neveľkých románskych stavieb, ktoré sa budovali v Nitre a okolí a stáli napríklad aj v neďalekých Sokolníkoch, Dražovciach či Čakajovciach.
- Patrocínium sv. Heleny patrí u nás medzi zriedkavejšie, len 21 kostolov a kaplniek zasvätených tejto svätici je doložených na našom území.
- Z románskej stavby sa zachovala východná časť lode a pretiahnutá apsida.
- Apsida je zaklenutá kombináciou valenej klenby a konchy.
- Z detailov ide o dve štrbinové okná - východné na apside a južné na lodi. To dnes slúži ako nika pre sošku Panny Márie.
- Na východnej stene lode po stranách triumfálneho oblúka boli v roku 1960 objavené zvyšky freskovej výzdoby. Najlepšie sa zachoval výjav Ukrižovaného Krista na tzv. vetvovom kríži na pravej strane, ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1300. Nad ním sa nachádzajú postavy dvoch anjelov. Fresky na ľavej strane sa zachovali len v nepatrných zvyškoch.
- Sakristia je pristavaná k severnej stene lode a nie apsidy, čo je menej časté riešenie. Nájdeme ho napríklad pri kostolíku v Kšinnej, kde je však pôvodné.
- Virtuálna prehliadka na virtualtravel.sk.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako filiálny chrám. Po obnove je dobrom stave. 

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Podhorany sa nachádza cca 15 km severne od Nitry. Kostol je neprehliadnuteľný, stojí hneď pri hlavnej ceste v obci. Kontakt na farský úrad - 037/ 778 50 42.
GPS: 48.375522955, 18.121940196

Literatúra
- Rácz, Š.: Románska architektúra v Podhoranoch z hľadiska historiografie. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 161 - 168.
Ilkó, K.: Nyitra-vidéki falképfestészet a középkorban. Teleki László Alapítvány, 2019. 
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava 1978.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5678).

Web
- www.podhorany.sk
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...
https://www.dokostola.sk/kostol/412582-sv-heleny
http://ww.barok.me/KAT/KAT_WZ.htm#547 

esteban
20.2. 2010, upravené 30. 9. 2012 a 9. 10. 2023

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR a pani Márii Žákovičovej.