Čakajovce

V hmote dnešného Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v obci Čakajovce sa skrýva románska stavba potvrdená aj nedávnym geofyzikálnym výskumom.

Kostol v obci neďaleko Nitry sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Existencia sakrálnej stavby z románskeho obdobia tu nie je prekvapivá, keďže kostolíky z 11. - 12. storočia poznáme aj z okolitých obcí Dražovce, Zbehy a Sokolníky.

Na základe geofyzikálneho výskumu by malo pôvodne ísť o pozdĺžne jednolodie s polkruhovou apsidou, v ktorej sa nachádzala murovaná oltárna menza. V západnej časti lode sa podľa všetkého nachádzala empora.

V období novoveku (uvádza sa rok 1697) prešiel románsky objekt významnými prestavbami, keď pôvodnú apsidu nahradilo podstatne väčšie polkruhovo ukončené presbytérium, k západnej stene lode pristavali v asymetrickej polohe vežu a severnú sakristiu.

Z románskeho obdobia sa zrejme zachovali múry lode, pričom je možné, že aj s niektorými architektonickými detailmi dnes zamurovanými a skrytými pod novšou omietkou. Reálny rozsah zachovania románskej stavby by preukázal až podrobnejší architektonický výskum.

GPS: 48.369393725, 18.037598133

Zdroje:
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku II. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2016.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B67).

esteban