Podhorany-Sokolníky

----- NOVÉ FOTO -----

V rokoch 1964 - 65 boli neďaleko obce počas archeologického prieskumu vedeného A. Habovštiakom odkryté základy i časti nadzemného muriva románskeho kostolíka sv. Michala z 11. - 12. storočia.

Išlo pôvodne o stavbu s obdĺžnikovou loďou (vnútorné rozmery 470 cm x 796 cm) a polkruhovou, vnútri podkovovitou apsidou (vnútorná šírka 250 cm, dĺžka 240 cm). V západnej časti lode stála panská empora, ktorú niesli dva kamenné piliere, blízke pilierom v prístavbe kostolíka v Kostoľanoch pod Tribečom. Na južnej strane sa nachádzal prepracovaný ústupkový portál z kameňa. Archeológom sa podarilo odkryť aj časť románskej dlážky z lomového kameňa.

Kostolík bol viackrát prestavaný. V období gotiky (15. - 16. storočie) bola zbúraná apsida a celá loď bola predĺžená východným smerom. Nové presbytérium už malo štvoruholníkový tvar, pričom jeho šírka bola rovnaká ako pri lodi. Od nej bolo oddelené výrazným víťazným oblúkom. V ďalšej fáze bola zo severu pristavaná sakristia, prípadne kaplnka a ešte neskôr bola vybudovaná aj krypta vnútri lode.

Barokovou prestavbou prešiel kostolík začiatkom 18. storočia, pričom bol opäť predĺžený východným smerom. Gotické presbytérium tak bolo zbúrané a k rozšírenej lodi pristavali novú svätyňu, ktorú doplnili o sakristiu. V priebehu 18. storočia sa však objekt prestal používať, následne začal chátrať a postupne zarástol burinou i stromami.

Kostolík bol opevnený zrejme v časoch gotickej prestavby, v jeho blízkom okolí archeológovia odkryli 110 hrobov, niektoré boli zakryté náhrobnými kameňmi. Pôvodne opevnený areál (45 x 90 m) je dodnes vyvýšený nad okolitý terén. Pod kostolíkom sa mali nájsť pozostatky zo staršej stavby - travertínové kvádre.

Po výskume bol kostolík ponechaný bez starostlivosti a tak opäť murivo chátralo. Za cca polstoročie sa stratilo 50 až 100 cm nadzemného muriva, vrátane pekne zachovaného ústupkového portálu s dolnými časťami stĺpikov.

V roku 2005 zvyšky kostolíka prevzala na 16 rokov pod svoju správu Jednota dôchodcov Podhorany. V roku 2007 bol objekt vyčistený od vegetácie, zarovnaný terén a príjazdovú cestu vysypali štrkom. V roku 2009 sa začal ďalší archeologický výskum, ktorý okrem iného priniesol odkrytie základov ďalšieho priestoru kostolíka, zrejme sakristie niektorej z neskorších stavebných etáp.

V roku 2011 obnova areálu kostolíka pokračovala, bola zvýraznená románska časť a interiér vysypaný štrkom. V rámci obnovy areálu je už pripravená kópia spodnej časti románskeho portálu v podobe, v akej bol odkrytý pri výskume v 60. rokoch minulého storočia. Dňa 31. augusta 2013 bola obnovený areál slávnostne otvorený. Ide o veľmi pekný a nasledovaniahodný príklad prezentácie archeologickej lokality.

Základy kostolíka sa nachádzajú severne od obce, len pár desiatok metrov od cesty Nitra - Bošany. Sú prístupné poľnou cestou. Pri kostolíku sú osadené informačné tabule so stručnou informáciou o stavbe v štyroch jazykoch a o výskume lokality (v slovenčine). Neďaleko sa nachádza aj niekoľko lavičiek na oddych.

GPS: 48.391060096, 18.109765649

Zdroje:
- Paterka, P. - Bisták, P. - Šimkovic, M. - Tirpák, J.: Archeologický a architektonicko-historickývýskum Kostola sv. Michala v Podhoranoch - Sokolníkoch. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 169 - 182.
- Rácz, Š.: Románska architektúra v Podhoranoch z hľadiska historiografie. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 161 - 168.
- Habovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Obzor, Bratislava 1985, str. 305 - 306.
- Habovštiak, A.: Románsky kostol v Podhoranoch - Sokolníkoch. In: Vlastivedný časopis, roč. 1966, č. 15.
- Významné slovanské náleziská na Slovensku. Veda, Bratislava 1978, str. 167 - 168.
- Ruttkay, M.: Možnosti prezentácie archeologických pamiatok v Nitre a okolí. In: Dávne dejiny Nitry a okolia vo svetle najnovších archeologických nálezov. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti Dňa Nitranov 2. júla 2005. Archeologický ústav SAV Nitra a Ponitrianske múzeum v Nitre, Nitra 2005.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- www.podhorany.sk
- www.obnova.sk/pamiatka/podhorany-zaniknuty-kostol-sv-michala

esteban