Výborná

Patrocínium: sv. Uršuly

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v obci na miernej vyvýšenine

Historický región: Spiš

Stručný popis: ranogotický dvojloďový kostolík s predstavanou západnou vežou, polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe niekedy na začiatku 14. storočia ako typické jednolodie so zrejme kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou a predstavanou západnou vežou na štvorcovom pôdoryse. Impulzom pre jeho výstavbu mohol byť príchod nemeckých hostí koncom 13. storočia. Farár vo Výbornej sa spomína už v roku 1344.
Ešte počas stredoveku bolo presbytérium podľa všetkého predĺžené východným smerom o trojboký uzáver zaklenutý rebrovou klenbou, ktorú staticky zabezpečovali vonkajšie oporné piliere.
V druhej polovici 16. storočia (uvádza sa aj prelom 16. a 17. storočia) dostala loď drevený kazetový strop, ktorý podopierajú dva drevené stĺpy. Tým sa zmenila dispozícia kostola na dvojlodie, tak typické v regióne Spiš, v tomto prípade však výnimočné použitým materiálom - drevom.
Počas reformácie prešla prevažná časť obyvateľstva na Spiši k protestantom. Koncom 16. storočia však existuje zmienka o katolíckom kňazovi vo Výbornej, čo naznačuje, že tunajšia farnosť nemusela prijať myšlienky reformácie.
V poslednej štvrtine 17. storočia už bola Výborná fíliou farnosti v Slovenskej Vsi, tak, ako je tomu aj dnes. Okolo roku 1700 bol kostol podľa vizitácie v zlom stave. V priebehu 18. storočia dostal kostolík nové zariadenie v barokovom štýle (oltáre, kazateľnicu).
V roku 1827 ho postihol požiar, ktorý zničil strechu objektu a vežu. Už v nasledujúcom roku však chrám opravili. Na prelome 19. a 20. storočia bola odstránená krížová rebrová klenba presbytéria a nahradil ju traverzový strop.
Národnou kultúrnou pamiatkou je kostolík od roku 1963. V 90. rokoch minulého storočia dostal novú šindľovú strechu a bol vymaľovaný.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry na Spiši s menej zvyčajným dreveným zastropením lode.
- Zachoval sa v takmer pôvodnej gotickej dispozícii len s malým rozsahom dodatočných úprav.
- Mohutné oporné piliere na južnej strane lode môžu byť pozostatkom jej pôvodnej murovanej klenby.
- Výstavbu dnešného presbytéria v dvoch stredovekých etapách naznačuje existencia mohutnejšieho oporného piliera na juhovýchodnej strane (k nemu je ešte pripojený z východnej strany zrejme mladší dvojstupňový pilier), ktorý by tak súvisel s pôvodným zaklenutím staršieho kvadratického presbytéria. Dva nárožné piliere na východnej strane svätyne sú oveľa subtílnejšie a spolu s pripojeným pilierom na JV strane sa tak viažu k rozšíreniu presbytéria o trojboký uzáver.
- Z gotických architektonických prvkov sa zachovali predovšetkým portály. Ide o južný portál do lode s lomeným oblúkom profilovaný valcovitým prútom. Jednoduché portály s lomeným oblúkom sa zachovali aj v podveží (dva) a ako prepojenie svätyne a sakristie.
- Pôvodný je aj gotický víťazný oblúk.
- V lodi sa nachádza drevený maľovaný kazetový strop podoprený dvoma stĺpmi z prelomu 16. a 17. storočia. Skladá sa zo 48 kaziet.
- V kostolíku sa nachádza renesančná kamenná krstiteľnica z roku 1585.
- Drevená tribúna v lodi pochádza z polovice 17. storočia.
- Patrocínium sv. Uršuly nie je na Slovensku bežné a na Spiš ho zrejme priniesli nemeckí hostia z Porýnia. V súčasnosti sú jej zasvätené len štyri chrámy na našom území.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Slovenská Ves, Vojňany a Lendak.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej Vsi. Je v relatívne dobrom stave. Objekt sme navštívili v auguste 2019.

Bohoslužby: v utorok a štvrtok o 17.30, v nedeľu o 9.00 hod.

Praktické informácie
Obec Výborná leží cca 15 km SSZ od Kežmarku. Kostolík stojí v centre obce v oplotenom areáli pri ceste. Kontakt na farský úrad v Slovenskej Vsi: 052/ 45 931 05.
GPS: 49.234595463, 20.396506548

Literatúra:
- Endrödi, J.: Výborná v stredoveku. In: Malovcová, B. (zost.): Výborná - Bierbrunn. Obec Výborná, 2006, str. 37 - 51.
- Kollárová, Z.: Výborná v novoveku (1526 - 1918). In: Malovcová, B. (zost.): Výborná - Bierbrunn. Obec Výborná, 2006, str. 52 - 78.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5W40).

Web:
- http://rkcslovenskaves.sk/kostol-sv-ursule-vo-vybornej/
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=13923
- http://www.dokostola.sk/kostol/sv-ursuly
- https://www.obecvyborna.sk/pamiatky/

esteban

Za ochotu ďakujeme pánovi farárovi Rastislavovi Waxmonskému.