Prešov-Solivar - farský kostol

Hoci sa z neskorogotického Kostola Najsv. Trojice zachovala prakticky celá hrubá stavba lode s klenbou, v exteriéri stredoveký pôvod už takmer nič nepripomína.

Kostol dal postaviť ako veľkoryso riešené trojlodie Juraj Soós v roku 1413. Mal halovú koncepciu a klenby štýlovo odkazujú na okruh košickej staviteľskej dielne.

Kostol bol súčasťou františkánskeho kláštora a pôvodne bol zasvätený Panne Márie. Kláštorné budovy sa k nemu pripájali podľa všetkého zo severnej strany, čoho dôkazom môže byť zamurovaný vstup na tejto strane kostola. Kláštor zanikol zrejme asi niekedy v 16. storočí.

V roku 1751 sa kostol stal farským, a v tejto súvislosti sa realizovala významná baroková prestavba datovaná do roku 1757. Pred západné priečelie lode bola postavená veža a zo severnej strany sakristia. Z tohto obdobia má podľa niektorých zdrojov pochádzať aj celé súčasné presbytérium polygonálneho tvaru.

V tejto etape zskal aj nové vnútorné zariadenie, z ktorého si pozornosť zaslúži zdobená rokoková kazateľnica. V súvislosti s touto významnou zmenou bolo pôvodné zasvätenie Panne Márii nahradené súčasným patrocíniom.

Ďalšie práce sa realizovali aj v roku 1900 a potom v rokoch 1939-40 a 1949.

Z gotickej stavby sa zachovalo zaklenutie trojlodia krížovou rebrovou klenbou nesenou piliermi polygonálneho prierezu. Klenby dosadajú na ihlancové konzoly doplnenými štítmi. Vznik kostola v roku 1413 dokladá gotická pamätná tabuľa s nápisom nad vstupným portálom. Zachovala sa aj neskorogotická kamenná krstiteľnica.

GPS: 48.97862205, 21.269263029

Zdroje:
- Kirinovičová, N.: Františkáni-observanti a ich stavby na území Slovenska v 15. storočí. In: Monument revue, roč. 1 č. 2/2012, str. 2 - 7. Dostupné na internete - www.pamiatky.sk
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1658).

esteban