Dravce

Patrocínium: sv. Alžbety vdovy, predtým sv. Antona pustovníka

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: vo vyvýšenej polohe v obci

Stručný popis: ranogotický dvojloďový kostolík s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili antoniti ako svoj kláštorný chrám niekedy okolo roku 1300. Išlo o jednoloďovú ranogotickú stavbu s pomerne dlhým rovno ukončeným presbytériom a zrejme už aj so západnou vežou. Ku kostolíku sa zo severnej strany pripájali dnes už zaniknuté kláštorné budovy.
Už krátko po dokončení bol interiér kostola vyzdobený nástennými maľbami, ktoré sa radia k najhodnotnejším a súčasnej najskorším ukážkam nastupujúcej gotickej nástennej maľby talianskeho pôvodu na našom území.
V 70. rokoch 14. storočia zaklenuli loď krížovou rebrovou klenbou, ktorú podopierajú dva centrálne osemboké piliere. Tým sa zmenila dispozícia kostolíka na dvojlodie.
Koncom 15. storočia sa realizovali menšie úpravy v neskorogotickom štýle - severný portál v lodi, pastofórium, zo zariadenia drevené stallá. V roku 1535 kláštor antonitov zanikol.
V 18. storočí pristavali severnú sakristiu a v 19. storočí rozobrali vežu poškodenú požiarom. Zostali z nej len časti južného a severného múru, ktoré a zmenili funkčne na oporné piliere.
Fresky
v interiéri boli objavené v roku 1928 a v roku 1930 aj zreštaurované.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje veľmi peknú ukážku stredovekej kláštornej architektúry so vzácnymi nástennými maľbami.
- Antoniti prišli do Draviec okolo roku 1288 a okrem svojho kláštora tu postavili aj jeden z najstarších na Slovensku doložených špitálov.
- Počiatky antonitov v obci pamätá aj kamenný most stojaci západne od kostolíka, ktorý sa dodnes využíva.
- O kláštornom pôvode kostolíka svedčí najmä predĺžené presbytérium zaklenuté dvoma poľami krížovej rebrovej klenby.
- Zabezpečenie statiky stavby na vyvýšenine si vyžiadalo pristavanie viacerých oporných pilierov. Typickým pre tento kostolík je najmä vzhľad západného priečelia s dvoma mohutnými opornými piliermi, ktoré sú zvyškami rozobranej veže.
- Z gotického obdobia sa zachovali aj portály do lode, okná s kamennou kružbou, svorníky zdobené ružicami i neskorogotické pastofórium.
- Z vybavenia sa zachovala skupina plastík Kalvárie na tráme vo víťaznom oblúku, neskorogotické drevené stallá, zvyšok krídlového oltára a ďalšie neskorogotické plastiky, vrátane sošky pôvodného patróna kostola sv. Antona.
- Tabuľové maľby z hlavného oltára sv. Antona sa nachádzajú dnes v zbierkach Národnej galérie v Budapešti.
- Z čias prestavby na dvojlodie zrejme pochádza aj kamenná krstiteľnica.
- Pýchou kostolíka sú nástenné maľby zachované v presbytériu. Odborníci ich radia k freskám Korunovania Karola Róberta v Spišskej Kapitule a ladislavskej legende vo Veľkej Lomnici. Išlo o dielňu majstrov z Talianska, z prostredia Neapola, ktorých si Karol Róbert priviedol so sebou do Uhorska. Táto dielňa kombinovala byzantské motívy s podnetmi z Talianska a gotického štýlu. Tieto maľby patria k najhodnotnejším v rámci celého Slovenska.
- Na východnej stene presbytéria ide o obraz Ukrižovania s postavami Panny Márie a sv. Jána a výjav Zvestovania s archanjelom Gabrielom a malou postavou sediacej slúžky. Niektorí odborníci pripisujú tieto dve maľby autorovi ladislavskej legendy vo Veľkej Lomnici.
- Na severnej stene presbytéria sa zachoval pás malieb zachytávajúci život sv. Antona. Je možné, že ich autor namaľoval aj spomínané Korunovanie Karola Róberta v Spišskej Kapitule.
- Na severnej stene presbytéria sa našli aj zvyšky malieb pašijového cyklu. Dnes sú zatreté.
- Vo zvonici pri kostolíku visí zvon z roku 1516.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Spišský Štvrtok a Jánovce.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v neďalekom Spišskom Štvrtku. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: v utorok a piatok o 17.00 hod. (zimné obdobie), resp. 19.00 hod. (letné obdobie), v nedeľu o 9.30 hod., aktuálne info na tejto stránke

Praktické informácie
Obec Dravce leží cca 9 km západne od Levoče. Kostolík stojí v oplotenom ale prístupnom areáli hneď pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad: 053/ 459 84 00.
GPS: 49.019577752, 20.485752225

Literatúra:
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava 1978.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5047).

Web
- www.dravce.ocu.sk
- http://stvrtok.minoriti.sk

esteban