Župčany

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie, pôvodne sv. Jána evanjelistu

Vznik: cca začiatok 14. storočia

Poloha: v mierne vyvýšenej polohe v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou rozšírený o modernú loď a vežu

História
Kostol postavili v mierne vyvýšenej polohe zrejme začiatkom 14. storočia, pričom sa spomína už v pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337. Išlo o typické bezvežové jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby a severnou sakristiou. O kostole sa zachovala zmienka aj z roku 1438, kedy bol ešte zasvätený sv. Jánovi evanjelistovi.
Počas reformácie kostol zrejme užívali protestanti a katolíkom sa vrátil niekedy pred rokom 1691. V priebehu 17. storočia takisto chrám prešiel barokovými prestavbami, v rámci ktorých, okrem iného, dostala loď nový drevený strop. Ešte v roku 1749 sa vo vizitácii spomína patrocínium sv. Jána, apoštola.
Niekedy medzi rokmi 1814 - 1830 sa uskutočnila veľká prestavba objektu. Počas nej odstránili už prehnitý drevený strop lode a nahradili ho murovanou klenbou. Kostol takisto dostal súčasný krov datovaný dendrochronologicky do rokov 1818/1819. Vysviacka opraveného chrámu, ktorý dostal súčasné patrocínium, sa konala 8. júla 1821.
Súčasnú podobu objekt dostal až v rámci pomerne necitlivého rozšírenia v rokoch 1968 - 1970. Vtedy kompletne zbúrali západné priečelie a kostol predĺžili západným smerom o novú loď s rozmermi 10 x 10 m. K novému západnému priečeliu takisto pripojili predstavanú vežu. Nový vstup do kostola vytvorili zo západnej strany cez podvežie.

Zaujímavosti
- Kostol kvôli rozšíreniu v 20. storočí a nevhodným omietkam prišiel o značnú časť stredovekej podoby, v interiéri sa však dodnes zachovalo viacero hodnotných architektonických detailov svedčiacich o význame stavby.
- Pri odstránení západnej stene lode bol nepochopiteľne zničený západný gotický portál a tiež vzácna rozeta tvorená siedmimi 6-laločnými otvormi, ktorej staršiu predlohu nájdeme v neďalekom Veľkom Šariši.
- V exteriéri sa zachoval zamurovaný portál v južnej stene lode, pôvodné okná s kružbami na južnej a východnej strane presbytéria (veľmi podobné tomu vo Veľkom Šariši) a štvorlístkové okienko vo východnom štíte presbytéria. Sčasti sú zachované ostenia východného okna sakristie.
- V interiéri ide o pôvodnú krížovú rebrovú klenbu presbytéria dosadajúcu na klenby ihlanovitého tvaru. Svorník klenby je zdobený po stranách reliéfmi listov.
- Pôvodná valená klenba s lomeným oblúkom sa zachovala aj v sakristii.
- V južnej stene presbytéria sa nachádza veľká sedília s lomeným záklenkom.
- V severnej stene svätyne je osadené gotické pastofórium s nadstavbou v tvare oslieho chrbta zdobeného krabmi a vrcholovou ružicou.
- Do sakristie vedie ostro lomený gotický portál.
- V podkroví sa zachovali časti vyrezávaním zdobeného dreveného stropu lode s prievlakom datované letopočtom 1678.
- Vizitácia z roku 1749 spomína sčasti rozpadnutý ohradný múr príkostolného cintorína.
- Pri kostole sa nachádzajú pamätníky známeho kňaza a spisovateľa Jonáša Záborského, ktorý tu pôsobil 23 rokov a v roku 1876 aj zomrel. Ide o pôvodný pomník z rokov 1876 - 1880, ako aj moderný pomník z roku 1976.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Svinia, Medzany a Veľký Šariš (kostol a kaplnka).

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2018. V roku 2019 sa uskutočnil architektonický a dendrologický výskum zameraný na krovy a podkrovné priestory objektu.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.30 h

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 10 km západne od Prešova. Kostol stojí v otvorenom areáli v obci. Kontakt na farský úrad: 051/77 111 85.
GPS: 49.01385683, 21.154326034

Literatúra:
- Haviarová, M. - Haviar, T.: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, architektonicko-historický výskum č. ÚZPV 409/1, Župčany. November 2019. Materiál dostupný aj v elektronickej forme na https://zupcany.sk/wp-content/uploads/2020/01/dokumentacia-krov-Zupcany.pdf.
- Suchý, Ľ. - Sabol, D.: Prestavby stredovekých kostolov v čase reformácie v regióne Šariša na príklade unikátnych nálezov stropov v Župčanoch a Brezovičke. In: Monumentorum Tutela. č. 28/2018. PÚ SR, str. 171 – 180.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2785).

Web:
- http://www.obeczupcany.sk/obec-1/farnost/
- http://www.dokostola.sk/kostol/411096-nanebovzatia-panny-marie
- https://presov.korzar.sme.sk/c/20372101/najstarsou-pamiatkou-v-zupcanoch...
- https://korzar.sme.sk/c/5329722/objavy-a-zanik-stredovekych-prvkov-archi...

esteban