Podolínec - farský kostol

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: koniec 13. storočia

Poloha: na námestí v centre

Historický región: Spiš

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostol s polygonálnym presbytériom, predstavanou západnou vežou, pristavanými bočnými kaplnkami na severnej a južnej strane lode a severnou sakristiou

História
Kostol postavili na námestí mestečka niekedy koncom 13. storočia ako typické jednolodie s polygonálnou svätyňou a predstavanou západnou vežou. Prvá písomná zmienka o Podolínci sa zachovala z roku 1244. 
Okolo polovice 14. storočia prešiel objekt rozsiahlou prestavbou, v rámci ktorej bol interiér zaklenutý a vyzdobený dodnes zachovanými nástennými maľbami.
V období renesancie a neskôr aj po požiari v roku 1684 sa realizovali dalšie opravy a úpravy. Veľká prestavba sa uskutočnila v prvej polovici 18. storočia, kedy bol kostol zbarokizovaný a rozšírený prístavbou bočných kaplniek zo severnej a južnej strany lode. V roku 1789 postihlo Podolínec zemetrasenie, ktoré poškodilo aj farský kostol. Ten bol následne prefasádovaný v klasicistickom štýle.
V rokoch 1803 a 1910-1912 kostol opravovali, pričom pri druhej oprave boli odkryté aj nástenné maľby a nie celkom šťastne aj zreštaurované a premaľované.

Zaujímavosti
- Kostol spolu s renesančnou zvonicou predstavuje výraznú dominantu námestia.
- Z ranogotickej stavby sa zachovala prevažná časť hrubej stavby - veža, obvodové múry lode, presbytérium a sakristia, vrátane ich zaklenutia.
- Vždy dvoma poliami rebrovej krížovej klenby sú zaklenuté loď, presbytérium i sakristia. V presbytériu sa zachoval aj svorník zdobený reliéfom dvoch kľúčov.
- V presbytériu sa nachádzajú dva gotické portály (na južnej strane a do severnej sakristie), sedílie na južnej strane a pastofórium s kovovou mriežkou.
- V exteriéri je prezentované zamurované gotické okno s peknou kružbou, nad ním je malé kruhové okienko s naznakom kružby v tvare trojlístka. Podobné okienka sa nachádzajú aj na dvoch južných stranách polygónu svätyne.
- Presbytérium je vyzdobené nástennými maľbami z čias okolo konca prvej polovice, pričom zachytávajú veľmi podrobne výjavy zo života Krista, vrátane veľmi vzácneho obrazu Infantia Christi. Podľa niektorých odborníkov má autor štýlovo blízko k maliarovi, ktorý vyzdobil interiér Kostola sv. Egídia v Poprade.
- Bronzová krstiteľnica zo spišskonovoveskej dielne pochádza z druhej polovice 14. storočia.
- Renesačná zvonica sa datuje do roku 1659. Visia v nej štyri zvony. Jeden z nich (pôvodne z veže kostola) pochádza z roku 1392.
- Stredovekú rotundu nájdeme na okraji Podolínca, gotické kostoly sa zachovali aj v okolitých obciach Toporec a Lomnička.

Súčasný stav
Kostol je farským chrámom miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v januári 2009 a októbri 2013, do interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v sobotu o 7.30 h, v nedeľu o 8.00 a 9.30 h.

Praktické informácie
Kostol stojí voľne prístupný na námestí ako jeho dominanta. Kontakt na farský úrad: 052/43 912 04.
GPS: 49.258068941, 20.535454631

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Haviarová, M. - Haviar, T.: Spišské renesančné zvonice. Vydavateľstvo MS, Martin 2011.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2709).

Web:
- www.podolinec.eu
- www.dokostola.sk

esteban