Banská Bystrica-Radvaň

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: na kopci nad obcou

Stručný popis: pôvodne gotický dvojloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou kaplnkou a sakristiou, južnou a západnou murovanou predsieňou

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia v dominantnej vyvýšenej polohe nad riekou Hron (spomína sa rok 1287). Išlo o jednoloďovú ranogotickú stavbu s kvadratickým presbytériom.
Stavba vďaka svojej výhodnej polohe slúžila aj obranné účely a stala sa aj pútnickým miestom, čo si v nasledujúcim storočia vyžiadalo viacnásobné rozšírenie.
V 14. storočí došlo k predĺženiu presbytéria o polygonálny záver presvetlený veľkými oknami s kamennými kružbami, ktorá bola zaklenutá rebrovou klenbou.
K ďalšiemu veľkému rozšíreniu došlo začiatkom 16. storočia, keď k severnej stene lode pristavali neskorogotickú kaplnku zaklenutú sieťovou klenbou. Mala samostatný vstup zo západnej strany.
Zrejme po nie dlhom čase k tejto kaplnke pripojili zo západnej strany ďalšiu prístavbu, ktorej priestor bol osvetlený na sakrálnych stavbách pomerne ojedinelými obdĺžnikovými oknami. Súčasne bol priestor kostolíka rozšírený pristavaním južnej lode sprístupnenej novým južným portálom.
V roku 1581 prešiel objekt do rúk evanjelikom a počas nasledujúcich vyše sto rokov došlo k viacerým zmenám vlastníkov. Až na začiatku 18. storočia kostol získali katolíci.
V roku 1668 sa uskutočnili viaceré významné práce na kostole. Rovný strop dvojlodia bol nahradený krížovou klenbou podopieranou dvoma stredovými piliermi. Dokončená bola taktiež veža východne od kostola, ktorá bola spolu s baštami súčasťou jeho opevnenia. To bolo z veľkej časti zbúrané po roku 1713 pri rozširovaní cintorína.
Začiatkom 20. storočia (v roku 1908) sa uskutočnila neogotická prestavba chrámu, ktorá priniesla aj zmenu jeho orientácie. Svätyňou kostola sa stala severná neskorogotická kaplnka a pôvodné polygonálne presbytériu bolo zmenené na bočnú kaplnku. Takisto na veži bola baroková strecha cibuľového tvaru nahradená novou ihlancovou.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje zaujímavú ukážku rozširovania sakrálnych stavieb v období stredoveku, ktoré takmer zotrelo pôvodnú ranogotickú podobu.
- Stojí na kopci nad obcou v dominantnej polohe, ktorá je však z veľkej časti potlačená modernou zástavbou panelových domov.
- Na kostole a v jeho interiéri nájdeme mnoho hodnotných gotických a neskorogotických architektonických detailov. Okná s lomeným oblúkom a kamennou kružbou, dve netradičné okná obĺžnikového tvaru (na stredovekých sakrálnych stavbách u nás pomerne vzácne) so skosenými hranami ostení či portály (južný do lode, vstup do sakristie) a klenby v pôvodnom presbytériu a severnej kaplnke (dnešnej svätyni).
- Nájdeme tu hneď dve pastofóriá - staršie zo 14. storočia v podobe výklenku s mníškou, ktoré doplnili v 15. storočí o maľbu trpiaceho Krista, a mladšie kamenné z obdobia neskorej gotiky zaklenuté baldachýnovým oblúkom a troma fiálami.
- Súčasťou neogotického oltára je hodnotné neskorogotické súsošie Piety z roku 1518.
- V interiéri kostola sú umiestnené tri náhrobné kamene s obdobia baroka patriace Radvanským, resp. rodu Gerhard.
- Veža pri kostole dokončená v roku 1668 má výšku 36 metrov.
- Stredoveké kostoly nájdeme nájdeme v centre Banskej Bystrice (farský kostol, špitálsky kostol), ako aj v mestských častiach Jakub a Sásová.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Stavba je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2014, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 h. Podrobné informácie na stánke farnosti.

Praktické informácie
Radvaň patrí k mestským častiam Banskej Bystrice a kostolík stojí na jej západnom okraji na kopci v areáli cintorína, ktorý je voľne prístupný. Kontakt na farský úrad: 048/ 41 61 553.
GPS: 48.721447631, 19.13020134

Literatúra:
- Sklenka, V. - Pecník, M. a kolektív: Radvaň: monografia mestečka. Banská Bystrica, CEPROCER 2009.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2917).

Web:
- http://radvan.webnode.sk

esteban