Bánovce nad Bebravou

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: 13. - 15. storočie

Poloha: vo vyvýšenej polohe v areáli cintorína

Stručný popis: jednoloďový gotický kostol s kvadratickým presbytériom a západnou vežou

História
Mohutný kostolík postavili vo vyvýšenej polohe najneskôr v 15. storočí a má podobu pomerne dlhého jednolodia s kvadratickým presbytériom a nezvyčajne mohutnou vežou, ktorá je iba o málo čo užšia ako loď. Starobylý vzhľad stavby podporuje aj šindľová strecha s jedinečným zastrešením veže.
Počas reformácie patril kostol aj protestantov, do rúk katolíkov sa vrátil v roku 1709. Ešte v období baroka bola pristavaná severná sakristia.
Na prelome 18. a 19. storočia prešiel objekt obnovou, z ktorej sa zachovalo viacero kusov vnútorného vybavenia (oltár sv. Mikuláša, plastika Ukrižovaného Krista).
V prvej polovici 20. storočia pristavali k presbytériu novú sakristiu. V nasledujúcich desaťročiach kostol dlhé roky chátral bez potrebných opráv. Tie sa mali realizovať zo zbierok veriacich v 60. rokoch, úrady však súhlas podmieňovali odsvätením kostola a jeho premenením na múzeum. Kvôli tomu k oprave nedošlo, iba v roku 1967 sa uskutočnil menší prieskum. V rámci neho odkryli staršie vrstvy omietok, vrátane gotických, následne však boli odstránené.
Obnovy sa objekt dočkal až v roku 1989, kedy bol opravený krov strechy a vymenený šindľová strešná krytina. V nasledujúcom roku bol zreštaurovaný oltár.

Zaujímavosti
-
Kostol je najstaršou stavbou mesta a vďaka svojej mohutnosti pôsobí veľmi starobylo.
- Presne datovanie jeho vzniku je stále otvorené, písomné pramene tu spomínajú kostol už v 13. storočí (1232) a aj v blízkom okolí sa zachovalo viacero románskych stavieb (napr. Otrhánky, Livina, Kšinná, Timoradza).
- Podľa starších prameňov by mali počiatky kostola siahať až do 12. storočia a iniciátorom stavby mal byť nitriansky biskup Mikuláš v roku 1149). Nie je však vylúčené, že súčasná stavba mala staršieho predchodcu.
- Tradované legendy spájali výstavbu kostola s husitmi. Pravdepodobnejšie je, že husiti len využili už stojaci objekt.
- Do gotického obdobia patria z architektonických detailov lomený portál v podveží a úzke okno na južnej strane veže.
- Západná veža má murované iba prízemie, ďalšie dve poschodia sú už drevené.
- V krypte pod kostolom je pochovaný prvý rektor miestneho evanjelického gymnázia Tobias Baticius z Veličnej, ktorý zomrel v roku 1527.
- Pred vchodom do kostola sa nachádza hrob pravotického farára Jána Cryspicha, ktorého mali priamo na mieste zabiť tureckí vojaci rabujúci mesto v roku 1663.
- V staršej literatúre uvádzaná sakristia za presbytériom bola odstránená pred cca 20 - 25 rokmi (k roku 2013), aj vzhľadom na to, že pôsobila rušivo vo vzťahu k hmote stredovekej stavby.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2012, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: príležitostne pri pohreboch a na sviatok sv. Mikuláša (6. december)

Praktické informácie
Bánovce nad Bebravou ležia na ceste medzi Trenčínom a Prievidzou. Kostol stojí v areáli cintorína na severovýchodnom okraji mesta. Kontakt na farský úrad: 038/ 760 22 17.
GPS: 48.722123579, 18.265167475

Literatúra:
-
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Šišmiš, M. a kol.: Bánovce nad Bebravou 1232 - 2002. Vydavateľstvo Osveta, Martin, 2002.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M20).

Web:
- http://banovce.fara.sk
- www.banovce.sk/kulturne-pamiatky

esteban