Bánovce nad Bebravou

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: 13. - 15. storočie

Poloha: vo vyvýšenej polohe v areáli cintorína

Historický región: Horná Nitra

Stručný popis: jednoloďový gotický kostol s kvadratickým presbytériom a mohutnou západnou vežou

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe možno na mieste staršej stavby niekedy v priebehu 13. - 15. storočia, pričom niektorí autori uvádzajú ako presnejší termín prvú polovicu 14. storočia.
Prvou písomnou zmienkou o tunajšej farnosti je záznam v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337, keď vtedajší kňaz Ján priznal ročný príjem vo výške 2 hrivien.
Kostol slúžil ako farský chrám Bánoviec až do výstavby nového kostola v súčasnom centre, ku ktorej došlo po udelení mestských privilégií v roku 1376. V roku 1468 bola po veľkom požiari vystavaná nová veža s drevenou nadstavbou.  
Počas reformácie patril kostol protestantom (polovica 16. – 2. polovica 17. storočia), do rúk katolíkov sa vrátil definitívne v roku 1709. Ešte v období baroka bola pristavaná severná sakristia. Letopočet 1636 na tráme konštrukcie veže je dôkazom ďalších prác. 
Na prelome 18. a 19. storočia prešiel objekt obnovou, z ktorej sa zachovalo viacero kusov vnútorného vybavenia (oltár sv. Mikuláša, plastika Ukrižovaného Krista).
Rokom 1923 je datovaná rekonštrukcia veže. V prvej polovici 20. storočia pristavali k presbytériu novú sakristiu.
V nasledujúcich desaťročiach kostol dlhé roky chátral bez potrebných opráv. Tie sa mali realizovať zo zbierok veriacich v 60. rokoch, úrady však súhlas podmieňovali odsvätením kostola a jeho premenením na múzeum. Kvôli tomu k oprave nedošlo, iba v roku 1967 sa uskutočnil menší 
sondážny umelecko-historický prieskum. V rámci neho okrem iného odkryli staršie vrstvy omietok, vrátane gotických, následne však boli odstránené.
Obnovy sa objekt dočkal až v roku 1989, kedy bol opravený krov strechy a vymenený šindľová strešná krytina. V nasledujúcom roku bol zreštaurovaný oltár.

Zaujímavosti
- Kostol je zrejme najstaršou stavbou mesta a aj vďaka mohutnej veži pôsobí veľmi starobylo.
- Presne datovanie jeho vzniku je stále otvorené, písomné pramene tu spomínajú kostol už v 13. storočí (1232) a aj v blízkom okolí sa zachovalo viacero románskych stavieb (napr. Otrhánky, Livina, Kšinná, Timoradza).
- Podľa starších prameňov by mali počiatky kostola siahať až do 12. storočia a iniciátorom stavby mal byť nitriansky biskup Mikuláš v roku 1149). Nie je však vylúčené, že súčasná stavba mala staršieho predchodcu.
- Prieskum v roku 1967 identifikoval murivo veže ako gotické a murivo lode ako renesančné. Nárožia presbytéria sa ukázali byť armované sekundárne použitými kameňmi a tiež pastofórium bolo zložené z kamenných článkov, ktoré mali pôvodne iný účel.
- Tradované legendy spájali výstavbu kostola s husitmi. Pravdepodobnejšie je, že husiti len využili už stojaci objekt.
- Do gotického obdobia patria z architektonických detailov lomený portál v podveží a úzke okno na južnej strane veže.
- Zvyšky nástenných malieb datujú odborníci pravdepodobne do druhej polovice 15. storočia.
- Západná veža má murované iba prízemie, ďalšie dve poschodia sú už drevené.
- V krypte pod kostolom je pochovaný prvý rektor miestneho evanjelického gymnázia Tobias Baticius z Veličnej, ktorý zomrel v roku 1527.
- Pred vchodom do kostola sa nachádza hrob pravotického farára Jána Cryspicha, ktorého mali priamo na mieste zabiť tureckí vojaci rabujúci mesto v roku 1663.
- V staršej literatúre uvádzaná sakristia za presbytériom bola odstránená pred cca 20 - 25 rokmi (k roku 2013), aj vzhľadom na to, že pôsobila rušivo vo vzťahu k hmote stredovekej stavby.
- Areál kostola a cintorína bol pôvodne ohradený múrom, ktorý sa sčasti zachoval na západnej a severnej strane.
- Stredoveký kostol sa nachádza aj v mestskej časti Biskupice.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v pomerne dobrom stave. 

Bohoslužby: príležitostne pri pohreboch a na sviatok sv. Mikuláša (6. december)

Praktické informácie
Bánovce nad Bebravou ležia na ceste medzi Trenčínom a Prievidzou. Kostol stojí v areáli cintorína na severovýchodnom okraji mesta. Kontakt na farský úrad: 038/ 760 22 17.
GPS: 48.722123579, 18.265167475

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Šišmiš, M. a kol.: Bánovce nad Bebravou 1232 - 2002. Vydavateľstvo Osveta, Martin, 2002.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M20).

Web:
- http://banovce.fara.sk
https://www.dokostola.sk/kostol/412474-sv-mikulasa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_sv. Mikulasa...
- www.banovce.sk/kulturne-pamiatky

esteban
4. 2. 2013, upravené 5. 3. 2023