Haláčovce-Otrhánky

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: cca 11. - 12. storočie

Poloha: na severnom okraji obce pri hlavnej ceste na malom kopčeku

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou

História
Kostolík postavili v areáli opevneného sídla pri významnej ceste spájajúcej stredné Považie a hornú Nitru. Išlo o jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou, pričom loď bola významne kratšia (s dĺžkou cca 630 cm).
Niekedy v prvej polovici 15. storočia (uvádza sa aj rok 1410) bola loď kostolíka predĺžená smerom na západ do súčasnej veľkosti. Súčasne bol podľa všetkého zrušený pôvodný vstup na južnej strane lode (našli sa po ňom len náznaky) a vytvorený nový gotický portál v pristavanej stene. Zrejme v tomto období bol tiež nástennými maľbami vyzdobený interiér kostolíka.
Ďalšou prestavbou prešiel kostolík niekedy pred rokom 1714. Bol zbarokizovaný, loď bola osvetlená novo prerazenými oknami a pôvodné románske boli podľa všetkého zamurované. V druhej polovici 18. storočia bola zničená alebo poškodená románska apsida nahradená barokovou, ktorá rešpektovala jej pôdorys a zrejme aj rozmery.
V roku 1834 bol kostolík upravený v klasicistickom duchu. Na západné priečelie bol nasadený vysoký štít s vežičkou, južný vchod zamurovali a jeho neskorogotický portál preniesli a osadili do novoprerazeného vchodu na západnom priečelí.
Koncom 20. rokov minulého storočia bol kostolík v zlom stave a nutne potreboval opravu. Tá sa napokon, neodborným spôsobom, uskutočnila v roku 1932. Naposledy ho opravili v roku 1978 v rámci pamiatkovej obnovy. Pri nej boli odkryté románske okná na južnej strane lode.
V posledných rokoch sa uskutočnili menšie úpravy (odstránenie náročných oporných pilierov na západnej strane lode, odvodnenie).

Zaujímavosti
- Kostolík stojí na okraji dediny v dominantnej polohe, na ktorej sú doteraz viditeľné pevnostné valy a priekopy.
- Stavbu zatiaľ nie je možné presnejšie datovať, keď sa na ňom nezachovali datovateľné stavebné prvky a neuskutočnil sa okolo neho ani archeologický výskum. Mohli ho postaviť pravdepodobne niekedy v období od 11. storočia do polovice 12. storočia.
- Kostolík postavili z opracovaných kamenných kvádrov a ako dĺžkovú mieru použili rímsku stopu (cca 29,57 cm). Svedčí o tom základný rozmer celej stavby - vnútorná šírka apsidy 354 cm, čo približne predstavuje 12 rímskych stôp. Násobky tejto miery nájdeme aj v ďalších rozmeroch stavby (hrúbka múrov, výška a šírka okien, atď). Táto miera sa u nás používala často pri veľkomoravských stavbách.
- Apsida kostolíka je rovnako vysoká ako loď, jej pôdorys je v exteriéri polkruhový, ale vo vnútri je zreteľne podkovovitá.
- Na južnej strane lode sú odkryté pôvodné románske štrbinové okná.
- Na severnej strane víťazného oblúka zo strany lode je odkrytá freska sv. Michala archanjela. datovaná je približne do druhej polovice 15. storočia a zreštaurovaná bola v roku 1980. Vedľa neho, na stene lode je prezentovaný jeden z konsekračných krížov.
- Kostolík susedí s polohou "Tábor", ktorá podľa tradície dostala meno po táboriacich husitoch. Ide pritom o spomienku na zaniknutú opevnenú dedinu.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Biskupice, Borčany a Livina.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť vo Veľkých Chlievanoch. Je v pomerne dobrom stave, od roku 2010 sa uskutočnili menšie práce. Navštívili sme ho v júli 2008 a októbri 2017.

Bohoslužby: v utorok každý párny mesiac o 16.30 h, v nepárnych mesiacoch každú nedeľu o 9.45 hod., v párnych každú sobotu o 16.30 h.

Praktické informácie
Obec sa nachádza 6 km juhozápadne od Bánoviec nad Bebravou v smere na Haláčovce. Kostolík stojí na vyvýšenine hneď na kraji obce v oplotenom areáli, ktorý je voľne prístupný. Návštevu kostolíka je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 038/ 760 20 36.
GPS: 48.694643063, 18.208787441

Literatúra
- Paulusová, S. - Gojdič, I.: Ranostredoveký kostol v Otrhánkach - veľkomoravská tradícia vo výsledkoch výskumu. In: Monumentorum tutela, č. 11. Obzor, Bratislava 1984, str. 78 - 87.
- Paller, Ľ.: Potulky po románskych stavbách na Slovensku. UKF v Nitre, 2003, nepublikovaná práca.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Botek, A.: Veľkomoravské kostoly na Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období. Post Scriptum, Bratislava, 2014.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A17).

Web
- www.otrhanky.sk
- http://velkechlievany.fara.sk
- www.dokostola.sk/kostol-narodenia-panny-marie
- www.slovakiana.sk

esteban