Bánovce nad Bebravou-Biskupice

Už len proporcie stavby a vyvýšená poloha svedčia o stredovekom pôvode Kostola sv. Michala archanjela v Biskupiciach, mestskej časti Bánoviec nad Bebravou. Neskoršie prestavby zakryli takmer všetky gotické prvky stavby.

Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 14. storočia ako jednoloďový objekt s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou. Stojí v centre obce v dominantnej polohe, ktorú ešte zvýrazňuje mladšie murované opevnenie.

Prvá písomná zmienka o tunajšej farnosti i kostole s dodnes zachovaným patrocíniom sa zachovala už z roku 1322. V 17. a 18. storočí prešiel kostolík dvoma významnými barokovými prestavbami, kedy dostali vnútorné priestory nové, pruské, klenby, upravené boli okná i vstup.

Statika stavby musela byť zabezpečená doplnením oporných pilierov, ktoré najmä na východnej strane presbytéria vytvárajú nezvyčajné zoskupenie. Do 18. storočia sa datuje aj výstavba ohradného múru.

Z gotickej stavby sa zachovala celá hrubá stavba, ako aj pôvodný portál z presbytéria do sakristie. Pod omietkami sa môžu skrývať viaceré architektonické detaily (napr. okno vo východnej stene svätyne), prípadne aj nástenné maľby.

GPS: 48.709017071, 18.244224787

Zdroje:
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H36).
- www.banovce.sk/kulturne-pamiatky

esteban