Štvrtok na Ostrove

--- DOPLNENÉ + NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: sv. Jakuba staršieho

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: uprostred obce pod úrovňou okolitého terénu

Stručný popis: dvojloďový pôvodne románsky kostolík s dvoma západnými vežami a gotickým polygonálnym presbytériom, severnou bočnou loďou a sakristiou, južnou murovanou predsieňou a južnou prístavbou južnej veže

História
Pôvodný kostol bol jednoloďový s plochým stropom, dvoma vežami a apsidou zatiaľ neznámej podoby. Postavili ho niekedy v polovici 13. storočia. Materiál tvorí v prevažnej miere tehla, kombinovaná je však aj s kameňom (základy, spodná časť veží a architektonické detaily).
V 14. storočí bola apsida nahradená polygonálnym presbytériom. V roku 1485, ako o tom svedčí letopočet v nadpraží južného portálu, bol kostol rozšírený o južnú loď. Tú však, možno kvôli problémom so statikou, po krátkom čase odstránili (jej pôdorys je dnes vyznačený v dlažbe). Zemetrasenie v roku 1590 s epicentrom v Komárne postihlo ťažko aj Kostol sv. Jakuba. Narušená statika viedla k zrúteniu severnej veže, ktorú v vystavali nanovo. Pôvodne jednoloďový priestor kostola zmenili vložením dvoch stredových stĺpov na dvojloďový. Nie je však vylúčené, že dvojlodie vzniklo už v gotickom období. Súčasne bola pristavaná aj severná bočná loď a k južnej veži dvojpodlažnú prístavbu štvorcového pôdorysu.
K úpravám došlo ešte aj v 60. a 70. rokoch 20. storočia, kedy bola odstránená neogotická južná predsieň a znovu sa otvorilo prvé podlažie južnej veže dvojicou združených okien. V roku 2014 sa začalo s komplexnou obnovou kostola, v rámci ktorej vymenili krov nas presbytériom a strešnú krytinu, obnovili fasády a tiež chodbu v podveží. Ukončená bola v roku 2016.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí k u nás menej početnej skupine dvojvežových stredovekých jednolodí reprezentatívneho charakteru. Ďalšie sú napríklad i v neďalekých Holiciach, Bíni, Krušovciach či Diviakoch nad Nitricou.
- Zasvätenie tohto kostola sv. Jakubovi staršiemu je u tohto apoštola najstaršie doložené na Slovensku (prvá písomná zmienka z roku 1333).
- Poloha kostolíka dokumentuje stav úrovne terénu v dobe jeho postavenie. Okolitý terén sa pribúdaním kultúrnych vrstiev postupom stáročí zvyšoval.
- Na západnom priečelí sa nachádza hodnotný románsky ústupkový portál, ktorého tympanón je ozdobený reliéfom v tvare trojlístka lemovaného ozdobným ornamentom – diamantovaním. Portál svedčí o vplyve dielní z viedenského Podunajska. Ostenia portálu sú značne zvetrané a plné rýh a jamiek, ktoré sú možno tzv. magickými jamkami - stopami po získavaní "prachu z kostola" pre bielu mágiu.
- Z románskych prvkov sa zachovali ešte združené okná v dvoch úrovniach na juhozápadnej veži i štrbinové okná (dnes zamurované) v južnej stene.
- Fasády románskeho kostolíka pôvodne zdobil oblúčikový vlys, ktorý sa zachoval už len na severnej stene hlavnej lode, dnes v podkroví severnej lode. K objavu vlysu došlo len na jeseň 2014 po odstránení vrstiev špiny a odpadu.
- Vo výške korunnej rímse v juhovýchodnom nároží sa zachovala neskororománska podstrešná konzola v tvare hlavy barana, ktorá plnila ochrannú, zlo odháňajúcu funkciu. Podobné plastiky nájdeme aj na románskych kostoloch v Bernolákove (hlava býka) a Boldogu (hlava leva) či Svinici.
- Gotický sloh zastupujú predovšetkým okná presbytéria zdobené prepracovanými kamennými kružbami, južný portál i krstiteľnica s tordovaným podstavcom.
- Zaujímavý je aj sedlový portál na severnej strane lode, ktorého prah je dnes vo výške cca meter nad úrovňou terénu.
- Po nedávnej obnove je novo prezentovaný široký portál v južnej stene presbytéria.
- Na klenbe presbytéria je odkrytá časť nástennej maľby, ktorá naznačuje, že pod novšou výmaľbou sa môžu stále nachádzať aj stredoveké fresky.
- Na severnej stene presbytéria je osadený epitaf Michala Méreiho a jeho manželky z roku 1572 zhotovený z červeného mramoru.
- V širšom okolí kostolíka stála románska rotunda, dnes už zaniknutá. Slúžila zrejme ako karner. Jej podobu ani polohu zatiaľ nepoznáme. Vieme o nej len z archívnych prameňov, podľa ktorých stála južne od kostola a v roku 1714 sa spomína ako kaplnka sv. Kríža. Existencia karnera by bola len potvrdením vplyvov z Rakúska, odkiaľ sem prišla aj časť obyvateľov obce.
- Virtuálna prehliadka na virtualtravel.sk.
- Románske kostolíky stoja aj v susedných Hubiciach, Mierove a Alžbetinom Dvore.

Súčasný stav
Kostolík v Štvrtku na Ostrove (maď. Csötörtök) patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod miestnu farnosť a je po nedávnej obnove v dobrom stave. Navštívili sme ho v lete 2005 a 2007, v máji 2008, marci 2009,  septembri 2012, na jeseň 2014, v decembri 2016 a júni 2017.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku; v piatok o 18.00 hod., v sobotu o 9.00 a v nedeľu o 8.00 a 11.00 hod. (aktuálne informácie)

Praktické informácie
Obec leží 16 km východne od Bratislavy, čo ho robí dosiahnuteľným aj pre cyklistov. Kostolík sa nachádza hneď pri hlavnej ceste vo voľne prístupnom areáli. Kontakt na faru 031/ 569 35 80.
GPS: 48.097690767, 17.355890572

Literatúra
- Pohaničová, J., Dulla, M.: Kostol sv. Jakuba st. In: Kol.: Štvrtok na Ostrove. Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica č. 219. Vydavateľstvo KT, Komárno, 2003.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: Kol: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009.
- Moravčíková H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4092).

Web:
- www.stvrtoknaostrove.sk
- http://stvrtok.fara.sk
- Video z osadenia nového krvu na presbytériu
- www.slovakiana.sk

esteban

Ďalšie články o Štvrtku na Ostrove: Genius loci

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu