Holice

--- NOVÉ FOTO + DOPLNENÉ ---

Patrocínium: sv. Petra a Pavla

Vznik: pred rokom 1253

Poloha: uprostred obce

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, dvojvežovým západným priečelím a dostavanou južnou sakristiou

História
Pomerne veľkú dvojvežovú stavbu postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia. Jej veľkosť svedčí o bohatstve dediny, ktorá bola v tej dobe sídlom správy bratislavského hradného panstva, zahŕňajúceho 18 obcí. Prvá písomná zmienka o kostole, vtedy ešte s patrocíniom len sv. Petra, je z roku 1253.
Okolo roku 1320 bol kostol novo zaklenutý gotickou klenbou a v interiéri získal bohatú freskovú výzdobu. Ďalšie maľby pribudli, spolu s bohato zdobeným vežovitým pastofóriom, niekedy v období okolo roku 1400.
Súčasnú podobu dostal kostol po rozsiahlej prestavbe po roku 1880. Loď bola nanovo zaklenutá rebrovou klenbou, nižšou oproti pôvodnej. To viedlo k zničeniu hlavíc gotických prípor. Na severnej strane lode boli vyrazené nové okná, čomu padla za obeť časť freskovej výzdoby. Pôvodné okná boli zasa zväčšené. Úpravy zasiahli aj západné priečelie (rozeta, okná), je však možné, že sa tu rešpektoval pôvodný stav.
Nástenné maľby z čias gotiky objavili až v roku 1990, odkryté a reštaurované boli v rokoch 1991 - 92. 

Zaujímavosti
- Kostol svojou veľkosťou prevyšuje románske kostoly v regióne a predstavuje hodnotný príklad sakrálnej architektúry z obdobia prelínania románskeho a gotického slohu.
- Archeologický výskum v roku 2006 potvrdil existenciu dilatačnej medzery v južnej a severnej stene lode v celej výške základového i nadzákladového muriva, čo naznačuje možnosť existencie dvoch stavebných etáp ešte v románskom období. O možnosti existencie staršej románskej stavby alebo staršej stavebnej etapy súčasného kostola svedčia aj dva hroby, ktoré zasahujú pod súčsnú severnú stenu lode kostola a presbytéria.
- Polygonálne presbytérium, tvarovo odkazujúce už na gotický sloh, je pôvodné, podobne ako v prípade stavby v Šamoríne. Staršia literatúra ho považovala za neskoršiu dostavbu zo 14. alebo 15. storočia. Svedčí o tom previazanosť základov lode a presbytéria, zachovaný zuborez pod strechou, románska sedília a zamurované ranogotické okno zachované v interiéri svätyne, zvonka prekryté novodobou južnou sakristiou.
- Vstup do kostola bol na aj južnej strane, kde sa z neho zachovala časť oblúku archivolty románskeho portálu. Pred ním, pri južnej stene lode, objavil výskum murivo, ktoré mohlo byť súčasťou schodov vedúcich k tomuto portálu. Na západnom priečelí sa nachádza už goticky tvarovaný portál.
- Do 17. storočia existovala staršia severná sakristia, ktorú výskum doložil nálezom základových múrov, zvyškov tehlovej dlažby a zamurovaného vstupu do svätyne.
- V interiéri lode boli odkryté zvyšky freskovej výzdoby z obdobia okolo roku 1320 už len v podobe červenej podmaľby, podobne ako v neďalekom Hamuliakove. Autor či autori malieb neboli ovplyvnení v tej dobe na našom území prevládajúcim taliansko-byzantským štýlom, ale maľbou blízkeho rakúskeho Podunajska.
- Tematicky tu boli zobrazené výjavy z Kristovho života, života viacerých svätcov a svätíc, ako aj výjavy Posledného súdu.
- Nástenné maľby boli zachytené aj na východnej stene presbytéria v exteriéri, po stranách okna.
- Vo svätyni sa nachádza unikátne, bohato zdobené vežové pastofórium z obdobia okolo roku 1400. Vežovitý útvar podopiera busta kráľa, asi sv. Ladislava, ktorej pôvod by mohol siahať až ku parléřovskej dielni (chrám sv. Víta v Prahe).
- Pri kostole sa nachádza horná časť románskej krstiteľnice zdobená oblúčikovým reliéfom.
- Pri kostole sa našiel pri výskume v roku 2006 viedenský fenig Leopolda VI. (1210 - 1230), iba druhý exemplár svojho druhu z nášho územia.
- Kostol sa dostal aj do erbu obce.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekých obciach Michal na Ostrove, Rohovce, Šuľany a Kostolné Kračany.

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský chrám miestnej farnosti. Je v pomerne dobrom stave. V roku 2006 sa tu uskutočnil archeologický výskum v interiéri i exteriéri kostola v rámci obnovy presbytéria. Následne bolo upravené okolie (odstránenie plota a vyrezanie niekoľkých stromov). Navštívili sme ho v auguste 2005, novembri 2007, apríli 2011 a decembri 2016.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Holice (maď. Egyházgelle - Kostolná Gala) sa nachádza cca 15 km východne od Šamorína pri ceste do Dunajskej Stredy. Kostol je neprehliadnuteľný, stojí v strede obce. Kontakt na farský úrad  - 031/554 51 31.
GPS: 47.995629766, 17.484081388

Literatúra
- Hanuš, M. - Grznár, P. - Hladíková, K. - Budaj, M. - Čurný, M.: Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. In: Archealogia historica, roč. 2008, č. 33, str. 297 - 317.
- Smoláková, M.: Kostol v Holiciach - neznáme ranogotické nástenné maľby. In: Archealogia historica, roč. 2008, č. 33, str. 281 - 296.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Lorad, E.: Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku. Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1957.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4230).

Web
- http://gelle.sk/kostol-svateho-petra-a-pavla
- http://abu-bratislava.sk

esteban

Za podklady ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu