Hamuliakovo

Patrocínium: sv. Kríža

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: na južnom okraji obce

Stručný popis: pozdĺžna jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom (pôvodne rotunda), predstavanou západnou vežou a modernou prístavbou na severnej strane

História
Prvotnou stavbou na mieste dnešného kostola bola polygonálna - osemuholníková rotunda, ktorej vznik sa kladie do obdobia okolo roku 1220. Na svoju dobu šlo o výnimočný reprezentatívny objekt nie celkom známeho účelu.
Už po približne 40 rokoch (cca r. 1260) sa situácia v dedine zmenila a rotunda bola rozšírená do podoby súčasneho jednoloďového kostolíka so západnou vežou. Rotunda sa po odbúraní západných stien stala presbytériom novej stavby.
Ďalšie prestavby nasledovali v baroku a neskôr v 19. storočí. Vtedy bola k severnej strane presbytéria pristavaná obdĺžniková sakristia a kvôli problémom so statikou aj oporné piliere. K južnej strane lode pred pôvodný románsky portál pristavali murovanú predsieň.
Začiatkom 30. rokov minulého storočia sa dokonca uvažovalo o zbúraní veže, ktorá už bola naklonená. Zodpovedné úrady to však pre veľkú historickú hodnotu kostolíka nepovolili. V roku 1934 zamurovali pôvodný vstup do veže z južnej strany a vytvorili nový zo západu.
V 70. rokoch minulého storočia sa v kostole uskutočnil výskum, ktorého výsledky sa stali podkladom pre projekt pamiatkovej obnovy v rokoch 1979 - 1981 (foto kostolíka pred obnovou). V rámci nej bola pôvodná pristavaná sakristia nahradená novou kruhového pôdorysu (tvarovo odkazuje na pôvodnú rotundu), ktorá je s presbytériom kostola spojená presklenou chodbičkou.
Po statickom zabezpečení objektu, ktorému inak reálne hrozilo zrútenie, boli odstránené novodobé oporné piliere presbytéria a rovnako tak predsieň, čím bol znova odhalený pôvodný portál.

Zaujímavosti
- Harmonické proporcie kostolíka sú považované za krásny príklad románskej architektúry. Stavebným materiálom bola tehla (s rozmermi 7 x 12 x 25 cm).
- Pôvodná rotunda z prvej štvrtiny 13. storočia bola na svoju dobu neobyčajnou stavbou, ako o tom svedčí bohaté členenie a výzdoba fasád a takisto polygonálny pôdorys, ktorý naznačuje už vplyv gotiky. Staršie využitie polygonálnych tvarov nájdeme na Slovensku len na kostole v Bíni, ktorý okolo roku 1200 stavali aj majstri z Francúzska či Nemecka.
- Na Slovensku nezvyčajné sú v dvoch úrovniach nad sebou. Dolné okná, dnes zamurované, majú už skôr ranogotický tvar s naznakom mníšky. Hornú časť fasád pôvodnej rotundy zdobí zuborez, pod ktorým sa zachoval aj románsky oblúčikový vlys, u nás takisto ojedinelého obkročného typu.
- Odborníci sa zatiaľ nezhodli na tom, aký účel takáto výnimočná stavba. Mohlo ísť o samostatne stojace baptistérium, kde sa konali krsty (v tomto prípade by zrejme v blízkosti stála iná sakrálna stavba). Ešte zaujímavejšou je hypotéza, že išlo o jeden z objektov pripomínajúcich Chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme.

- Veža kostolíka je nachýlená o približne 70 cm na sever, pravdepodobne v dôsledku piesočnatého podkladu a podmáčania základov pri povodniach v minulosti. Vežu nájdeme aj na známke vydanej 2. januára 2009.
- Ústupkový románsky portál je po stranách lemovaný vežičkami s ihlanovitým ukončením, typickým pre viacero kostolíkov na Žitnom ostrove.
- Okná v južnej stene majú v exteriéri pomerne zriedkavú podobu úzkych štrbinových otvorov (podobné okno nájdeme na severnej strane apsidy v Livine), kým v interiéri nájdeme typické zošikmené ostenia.
- V interiéri sa zachovali nástenné maľby z konca 13. storočia (predovšetkým v presbytériu - vrátane zobrazenia Ježiša Krista v mandorle a evanjelistov) a fragmenty mladších fresiek z obdobia gotiky. Maľby odkryli až počas rekonštukcie v rokoch 1979 - 1981. Hlava koníka z ladislavskej legendy sa dostala aj do
hlavičky internetovej stránky www.apsida.sk :).
- Pri kostole sa nachádza drevená plastika prvého uhorského kráľa sv. Štefana.
- Orientácia kostolíka je takmer ideálna v smere východ - západ.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v Kalinkove, Šamoríne, Šámote, Dunajskej Lužnej a Alžbetinom Dvore.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť Šamorín. Po rekonštrukcii v 70. rokoch je v pomerne dobrom stave, fasády sú však už dosť zašlé, predovšetkým na veži. Navštívili sme ho v lete 2005, septembri 2007, máji 2008, novembri 2009, januári 2010, septembri 2012, marci 2014 a januári 2016.

Bohoslužby: v utorok 18.00 (slovenská), v nedeľu o 9.30 hod. v maďarčine a o 11.00 hod. v slovenčine. Podrobnejšie informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Kostolík sa nachádza cca 4 km západne od Šamorína. Z Bratislavy (cca 19 km) je okrem autobusovej dopravy a automobilov ľahko prístupný aj pre cyklistov, keďže leží neďaleko hrádze VD Gabčíkovo. Kostolík je možné si pozrieť zvnútra po dohode s pani Zuzanou Bognárovou, kultúrnou referentkou obecného úradu. Telefonický kontakt na ňu je: 0918 787 844; 02/45 988 128.
GPS: 48.035131157, 17.250080109

Literatúra
- Pohaničová, J. – Bašo, M.:
Kostol sv. Kríža. In: Hamuliakovo. Kostol sv. Kríža. Malá vlastivedná knižnica č. 77, Vydavateľstvo KT, Komárno, 1999.
- Moravčíková H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava 2005.
- Zsigmond, T.: Hamuliakovo - Gútor. Fragmenty z dejín Hamuliakova, vydal Obecný úrad Hamuliakovo, 1994.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: Kol: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1400).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web:
- www.obechamuliakovo.sk/kulturne-pamiatky
- www.slovakiana.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu