Bernolákovo

Patrocínium: sv. Štefana Uhorského

Vznik: okolo polovice 12. storočia

Poloha: dominantná na hradnom kopci na juhozápadnom okraji obce

Stručný popis: jednoloďový, pôvodne románsky kostolík s polygonálnym presbytériom, predstavanou vežou a s neskoršími prístavbami

História
Kostolík postavili niekedy okolo polovice 12. storočia na okraji hradného kopca v polohe Várdomb (maď. Hradný vrch) ako pomerne veľkú jednoloďovú stavbu (cca 15 x 9 m) bez veže a so svätyňou neznámeho tvaru. Materiálom bolo kvádrové murivo, ktoré, podobne ako v Boldogu, mohlo pochádzať zo staršej rímskej stavby.
Podľa niektorých výskumníkov bola románska stavba postavená v jednej etape v 12. storočí, iní zasa zastávajú názor, že kostolík prešiel ešte v prvej tretine 13. storočia veľkou prestavbou, v rámci ktorej pribudla na západnej strane aj vstavaná veža.
V 14. storočí bol kostolík prestavaný a dostal súčasné presbytérium, ktoré priamo nadväzuje na múry lode podobne ako v neďalekom Boldogu. Ďalšie úpravy boli vykonané v prvej polovice 17. storočia, zrejme vynútené zlým stavom objektu - v roku 1634 sa uvádza, že je spustnutý a hrozí mu zrútenie. Podľa všetkého v tomto období pribudla k severnej strane presbytéria prístavba (pravdepodobne sakristia).
V neskorobarokovom slohu bol kostol prestavaný v prvej polovici 18. storočia. Na úroveň presbytéria boli zvýšené obvodové múry lode, ktorá bola taktiež nanovo zaklenutá. V tejto dobe pristavali novú vežu a severnú kaplnku.
V 19. storočí bol upravovaný krov a v rámci toho aj zvýšený západný štít lode. Posledná významná úprava sa udiala v prvej polovici 50. rokov minulého storočia, keď bola zbúraná sakristia na severnej strane a nahradená pozdĺžnou prístavbou. Na južnej strane kostola bola postavená nová sakristia a kaplnka Božieho hrobu, ako aj zádverie pred vstupom do nej zo severnej strany. Z fasád odstránili staré omietky až na murivo a nanovo ich omietli. Takto vynovený kostol bol vysvätený 6. novembra 1955.
Menšie úpravy pokračovali aj v nasledujúcich rokoch. V roku 1996 takto vynovili strechu a strešnú krytinu, ktorú potom opäť vymenili za novú na prelome tisícročí.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí na dominantnom mieste obce, postavili ho pravdepodobne v areáli hradu Čeklís, z ktorého sa zachovali už len zvyšky murív.
- O románskom pôvode stavby sa len špekulovalo, oficiálne bola datovaná do 14. storočia. Až výskum v roku 1987 posunul toto datovanie do 12. storočia, čo bolo preukázané v roku 2004, keď boli odkryté romáske časti stavby a viaceré architektonické detaily.
- Hoci bol kostolík viackrát prestavaný, o jeho románskom pôvode dnes svedčia viaceré zachované detaily - po obnove odkryté kvádrové murivo v západnej časti lode a tri zamurované románske okná, blízke oknám kostolíka v Kalinčiakove. Menšie z nich, najbližšie k západnému priečeliu, kostola osvetľovalo zrejme panskú emporu.
- Za pozornosť stojí aj zoomorfná podstrešná konzola na juhozápadnom nároží lode v tvare býčej hlavy, veľmi podobná konzolám z Boldogu. Na opačnom, severozápadnom nároží je zobrazené písmeno T (grécke tau) ako mnohovýznamový symbol obety Krista na kríži.
- Do jedného z oporných pilierov gotického presbytéria bola osadená časť románskej náhrobnej dosky (podľa iných zdrojov ide o časť oltára - antependium) z kameňa ozdobenej motívom prenosného kríža v kruhu, mierne naklonenom pôvodne do ľavej strany, ako symbol naklonenej hlavy Krista na kríži. Dopĺňajú ho hviezdovými ružicami, ľalia, strom/palma a ďalšie symboly. Pri osadení ju otočili o 90 stupňov.
- Pri presbytériu sa nachádza jednoduchá kamenná krstiteľnica z románskeho obdobia, už bez podstavca. Ešte v nedávnej minulosti slúžila ako kvetináč.
- Z čias prestavby začiatkom 17. storočia sa zachovali v románskom murive vyryté mená s letopočtami, ktoré môžu podľa niektorých označovať darcov, za podpory ktorých bol kostolík upravovaný.
- Koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia vytvorili pri južnej fasáde presbytéria kryptu. Nachádza sa mimo samotného kostola a vchádza sa do nej z priestoru predsiene. Pochovaní sú v nej členovia šľachtického rodu Esterházyovcov.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský kostol Rímskokatolíckej cirkvi. V posledných rokoch prešiel obnovou, ktorej súčasťou bol aj architektonický prieskum. Ten odhalil románske jadro stavby. Kostolík bol upravený do podoby z čias ranobarokovej prestavby s prezentovaním stredovekých častí - odkryté murivo románskej lode a gotického presbytéria. Kostolík sme navštívili v októbri 2008, februári 2009 a auguste 2011.

Bohoslužby: v pondelok až piatok o 18.00 hod, v sobotu o 8.00 hod. a v nedeľu o 8.00 a 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec Bernolákovo (pôvodne Čeklís) sa nachádza cca 18 km severovýchodne od Bratislavy. Kostolík je v dominantnej polohe na návrší, ktorá vynikne najmä z južnej strany. Stojí neďaleko barokového kaštieľa v opevnenom areáli, ktorý je prístupný východnou bránou. Pred kostolíkom sa nachádza aj informačná tabuľa, ktorá v niekoľkých jazykoch predstavuje jeho dejiny a takisto pôdorys stavby. Kontakt na farský úrad - 02/45 993 101.
GPS: 48.199349331, 17.289433479

Literatúra
- Sabadošová, E. - Havlík, M.: Výskum fasád Kostola sv. Štefana Uhorského v Bernolákove. In: Monumentorum Tutela č. 17, Pamiatkový úrad SR, 2006, str. 17 - 26.
- Slivka, M.: Kostol sv. Štefana kráľa v Bernolákove. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského MUSAICA, roč. XXVI, Bratislava 2009, str. 189 - 210.

Web
- www.bernolakovo.sk
- www.fara.sk/bernolakovo

esteban

Ďalšie články o Bernolákove: Genius loci

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu