Kuzmice-Vítkovce

Patrocínium: sv. Štefana, kráľa

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: pri ceste

Historický región: Ponitrie

Stručný popis: pôvodne románsky kostolík s renesančným polygonálnym presbytériom a južným oratóriom

História
Kostolík postavili niekedy v polovici 13. storočia ako neveľké jednolodie s apsidou (zrejme polkruhového tvaru). Staviteľom mohol byť Vítko, syn Sebeslava z roku Ludanickovcov.
V období gotiky prešiel kostolík menšími úpravami, v západnej časti lode pribudla drevená tribúna osvetlená novo prerazeným kruhovým okienkom v západnej stene lode. Vo svätyni sa z tohto obdobia zachovalo kamenné pastofórium so železnou mriežkou.
Počas husitských vojen mal byť kostolík vypálený, ale opäť ho obnovili. V druhej polovici 16. storočia ho vizitácie opisujú ako stavbu v dobrom stave. Koncom storočia kostolík prevzali evanjelici a katolíkom bol vrátený až v roku 1672.
Veľká neskororenesančná prestavba kostolíka sa uskutočnila zrejme ešte v priebehu tretej štvrtiny 17. storočia. Pôvodná apsida bola zbúraná a nahradilo ju omnoho väčšie polygonálne zakončené presbytérium rovnakej šírky ako loď. Celý interiér bol novo zaklenutý. Zo severnej strany pristavali ku kostolíku sakristiu. V tejto etape boli zamurované románske okná v južnej stene lode a nahradilo ich novým polkruhovým oknom.
Koncom 17. a v prvej polovici 18. storočia bol objekt značne schátraný, podarilo sa ho však renovovať, keďže v roku 1780 bol podľa vizitácie obnovený s novým zariadením.
Súčasnú podobu dostal objekt v druhej polovici 19. storočia, zrejme v súvislosti s výstavbou neďalekého kaštieľa rodinou Súľovských. Pri nej zbúrali renesančnú severnú sakristiu a nahradila ju nová prístavba z južnej strany rovnakej výšky ako loď. V interiéri pribudol nový víťazný oblúk.
Menšie opravy sa realizovali ešte v rokoch 1913 a 1950. V rokoch 1999 až 2006 bol chátrajúci kostolík komplexne obnovený, pričom rekonštrukcii predchádzal odborný výskum, ktorý potvrdil románsky pôvod stavby a priniesol objav dvoch štrbinových okien na južnej lodi kostola. Chrám bol novo konsekrovaný arcibiskupom Jánom Sokolom 19. augusta 2006.

Zaujímavosti
- Neveľký kostolík vytvára spolu s neďalekým klasicistickým kaštieľom zaujímavé architektonické zoskupenie.
- Z románskej stavby sa zachovala loď s mierne nepravidelným pôdorysom s rozmermi približne 7 x 6 m. Z detailov ide o nedávno odkryté dve malé štrbinové okná a zrejme aj západný portál, ktorý však bol dodatočne upravovaný.
- Z gotickej etapy pochádza kamenné pastofórium so železnou mriežkou, dodatočne osadené v renesančnom presbytériu a kamenná svätenička zo 14. storočia osadená pri západnom vstupe.
- Podľa vizitácie z roku 1755 bol na gotickom oltári nájdený letopočet 1112, čo sa v staršej literatúre spájalo s rokom postavenia kostolíka.
- Stredoveké kostolíky stoja aj v blízkych obciach Krušovce, Sádok, prestavané chrámy nájdeme v Topoľčanoch a Ludaniciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Jacovciach. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2012 a októbri 2017.

Bohoslužby: len na sviatok sv. Štefana, kráľa

Praktické informácie
Vítkovce patria v súčasnosti pod obec Kuzmice a stojí tu len niekoľko objektov. Ležia neďaleko hlavnej cesty č. 499 vedúcej z Topoľčian do Piešťan. Kostolík je prvým objektom osady a stojí hneď pri ceste. Kontakt na farský úrad: 038/ 530 10 80.
GPS: 48.57276133, 18.099432101

Literatúra
- Bóna, M. - Gažiová, E.: Výsledky architektonicko-historického r. k. Kostola sv. Štefana kráľa v Kuzmiciach - časť Vítkovce. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 145 - 154.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5U00).

Web
- http://www.kuzmice.sk
- http://www.dokostola.sk/kostol/412843-kostol-sv-stefana-krala
- http://www.regionnitra.sk/historia/sakralna-architektura/961-kostol-sv-s...
- http://topolcany.sme.sk

esteban