Ľuboreč

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v., predtým Navštívenia Panny Márie

Vznik: prvá polovica 14. storočia

Poloha: na návrší na okraji obce

Historický región: Novohrad

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom a západnou vežou  

História
Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 14. storočia (uvádza sa aj rok 1310) ako stavbu s pozdĺžnou loďou, predstavanou vežou a polygonálnym presbytériom. K nemu sa pôvodne pripájala aj severná sakristia.
Niekedy okolo roku 1385 interiér vyzdobili hodnotnými freskami, ktorých štýl je na našom území pomerne nezvyčajný. Neskôr ich zabielili a objavili až pri obnove stavby v roku 1899.
V období reformácie prešiel kostolík do rúk protestantom. Tí si ho prispôsobili svojim potrebám a tak v lodi nájdeme drevené tribúny na západnej, severnej a sčasti aj južnej strane lode. Tá má dnes drevený strop, podobne ako presbytérium, kde takto nahradili požiarom zničenú gotickú klenbu. Stavebné úpravy sa tu udiali v polovici 17. storočia. Hlavný oltár i kazateľnica sú barokové z 18. storočia.
Počas bojov druhej svetovej vojny bola narušená statika celého objektu, jeho oprava sa realizovala v roku 1960. V posledných rokoch vďaka grantom z Ministerstva kultúry SR reštaurovali fresky (r. 2002) i oltár a riešené boli aj statické problémy presbytéria a jeho oporných pilierov. V roku 2019 získal zbor finančnú dotáciu z MK SR na obnovu veže.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje aj dnes dominantu obce vďaka svojej vyvýšenej polohe a veži.
- Prestavaný exteriér, ktorý sa hlási ku gotickému slohu len tvarom presbytéria, neprezrádza, že vnútri kostolíka sa skrývajú vzácne fresky zo 14. storočia, ktoré predstavujú jednu z najvýznamnejších pamiatok tohto druhu v rámci juhovýchodnej časti Slovenska.
- Ich autor podľa všetkého prešiel dielňou známeho Jána Aquilu, ktorá pôsobila okrem oblasti rakúskeho Štajerska aj v západnej časti vtedajšieho Uhorska. Fresky tak prezentujú štýl ovplyvnený nie Talianskom, ako je to bežné v Gemeri či Spiši, ale školami pôsobiacimi v Česku a Rakúsku, čo je zrejmé z naturalistickejšieho stvárnenia postáv. Jemné rysy tvárí apoštolov navyše môžu podľa odborníkov svedčiť o tom, že ich autor sa nešpecializoval na nástennú, ale na doskovú maľbu.
- Na stenách presbytéria sa zachovali tradičné výjavy Zvestovania, Klaňania sa troch kráľov, Korunovanie Panny Márie či cyklus 12 apoštolov, ako aj dvojica postáv, zrejme donátorov kostolíka. Mnohé z malieb doĺňajú aj nápisové pásky. K známym freskám pribudli v roku 2002 ďalšie obrazy zrejme starozákonných prorokov, ktoré objavili na vnútornom ostení víťazného oblúka.
- Zo severu sa ku presbytériu pripájala sakristia, ktorú však v neskoršom období zbúrali. Zostal po nej len zamurovaný gotický portál v stene svätyne.
- Neďaleko neho je v stene osadené kamenné pastofórium, zdobené ornamentom trojlístka.
- Na južnej stene svätyne nájdeme dvojité gotické sedílie, zdobené opäť trojlístkom v tvare mníšky.
- Za oltárom sa zachovalo ostenie pôvodného gotického okna, ktoré je v exteriéri sčasti zamurované. Ostenia boli zdobené maľbami.
- Budova fary pri kostole je spojená so spisovateľkou Elenou Maróthy - Šoltésovou.
- Pár kilometrov nad samotnou obcou sa zachovali tzv. tatárske pivnice, chodby vytesané v kameni, ktoré mali podľa legendy slúžiť ako úkryt pre miestnych obyvateľov počas tatárskeho vpádu.
- Dnes už zaniknutý, zrejme stredoveký kostolík stál v neďalekej obci Mašková.

Súčasný stav
Kostolík slúži miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a.v., ktorý je administrovaný z Maškovej. Vzácne fresky sú po nedávnom reštaurovaní v dobrom stave, horšie je na tom statika celého objektu. Trhliny sa objavili aj na oporných pilieroch presbytéria, preto boli realizované menšie opravy, ktoré sa dotkli aj fasády presbytéria. Stavba by však potrebovala komplexnejšiu obnovu. V roku 2019 získal zbor dotáciu 19 000 eur z programu MK SR Obnovme si svoj dom. Navštívili sme ho v auguste 2010 a máji 2019.

Bohoslužby: každú nepárnu nedeľu o 11.30 h

Praktické informácie
Obec Ľuboreč sa nachádza cca 16 kilometrov juhozápadne od Lučenca na ceste do Veľkého Krtíša. Kostolík stojí na východnom okraji obce v oplotenom areáli spolu s budovou bývalej fary. Kľúče od kostola má milá pani kostolníčka Mária Knisová bývajúca v jedinom dome na ľavej strane hlavnej cesty (v smere od Lučenca). Kontakt na ňu získate aj na obecnom úrade.
GPS: 48.311782145, 19.519239664 

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Botoš, A.: Stredoveké kostoly v Novohrade. In: Zborník z druhého ročníka Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Hradište, 26. november 2016, str. 46 - 58. Dostupné v elektronickej forme - https://issuu.com/retrospektiva/docs/stretnutie_priate__ov_region__lnej_
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. diel. Veda, Bratislava 1977.
- Krivošová, J. a kol.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2001.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- https://www.luborec.sk/obec-2/historia/
- https://mynovohrad.sme.sk/c/20960924/kostol-v-luboreci-ukryva-jedinecne-...
- http://www.ithaka.sk/%BCuborec-ev-a-v-kostol-%96-staticke-zabezpecenie-l...
- https://www.ecav.sk/zapadny-distrikt/novohradsky-seniorat/luborec

esteban