Trstené

Patrocínium: Všetkých svätých (pôvodne sv. Márie Magdalény)

Vznik: koniec 13. storočia až prvá tretina 14. storočia

Poloha: na okraji obce v ohradenom areáli vo vyvýšenej polohe

Historický región: Liptov

Stručný popis: ranogotický kostolík s obdĺžnikovou loďou, polkruhovou apsidou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v obci na miernej vyvýšenine najskôr koncom 13. storočia, pričom staviteľ použil ešte románsku, v tej dobe už archaickú, dispozíciu v podobe obdĺžnikovej lode a polkruhovej apsidy. Staršia literatúra kládla vznik kostolíka do roku 1269, kedy ho mal dať postaviť ostrihomský kanonik Ján, syn comesa Bogomera, vlastníka Trsteného.
Okolo roku 1349 mal byť kostolík goticky prestavaný, pričom dostal aj dodnes zachovaný južný portál. V listine z uvedeného roku sa spomína v obci kostol zasvätený sv. Márie Magdalény.
V roku 1635 vystavali drevenú zvonicu pár desiatok metrov severne od kostolíka. V období baroka boli upravené fasády objektu, na ktorom boli prelomené aj nové okná.
Kostolík upravovali v roku 1830, kedy dostal aj súčasné patrocínium, a v roku 1900.

Zaujímavosti
- Kostolík s bielymi stenami a šindľovou strechou spolu s drevenou zvonicu vytvárajú veľmi pôsobivý areál.
- Stavba má ako jediná v Liptove zachovanú polkruhovú apsidu typickú pre románsky sloh, kvôli čomu bola v staršej literatúre považovaná za najstarší chrám v regióne. Novšie výskumy a taktiež objav prvého kostolíka v Liptovskej Mare, datovaného do 11. - 12. storočia, túto teóriu vyvrátili.
- Priestor lode a apsidy nie je oddelený víťazným oblúkom, má rovnakú výšku. Loď a nezvyčajne aj apsida majú rovný drevený strop.
- Severná sakristia sa napája na loď a nie, ako je to bežné, na svätyňu.
- Jediným výraznejším architektonickým prvkom objektu je južný gotický portál, podobný portálom v ďalších liptovských kostolíkoch.
- Pôvodný gotický obraz Madony z rokov 1460 - 1470 je dnes v Múzeu krásnych umení v Budapešti.
- Pri kostole stojí hodnotná drevená zvonica zo 17. storočia, ktorej kópia stojí v Múzeu slovenskej dediny v Martine.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v neďalekom Bobrovci a Smrečanoch.

Súčasný stav
Kostolík je v pomerne dobrom stave, patrí pod rímskokatolícku farnosť v neďalekom Bobrovci. Navštívili sme ho v auguste 2010 a apríli 2018, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec Trstené leží 8 kilometrov severne od Liptovského Mikuláša. Kostolík stojí hneď pri hlavnej ceste, na pravo zo smeru od Liptovského Mikuláša. Areál kostolíka so zvonicou je oplotený, dá sa však do neho dostať. Kontakt na farský úrad v Bobrovci: 044/ 55 966 22.
GPS: 49.112646997, 19.618009329

Literatúra
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč.2004, č. 2, str. 14 - 19.
- Biathová, K.: Maliarske prejavy stredovekého Liptova. Bratislava, Tatran 1983.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y68/5E63).

Web
- www.trstene.sk
- www.farabobrovec.sk
- http://www.dokostola.sk/kostol/412208-vsetkych-svatych

esteban