Častá

Patrocínium: sv. Imricha

Vznik: cca prvá polovica 14. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Stručný popis: gotický, pôvodne jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom a západnou vežou rozšírený modernými prístavbami na trojlodie

História
Kostol v Častej postavili zrejme v prvej polovici 14. storočia ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom zaklenutým dvoma polia rebrovej klenby. Samotná obec je staršia, spomína sa už v roku 1240, kedy existovala ako  podhradie hradu Červený Kameň.
Okolo roku 1470 vyzdobili interiér kostola nástennými maľbami. Už na prelome 15. a 16. došlo k rozsiahlej prestavbe objektu. Boli pri nej cca o tretinu zvýšené obvodové múry a loď i presbytérium dostali prepracované sieťové klenby. 
V období baroka bola vybudovaná krypta rodiny 
Köliö, sakristia a došlo aj k nadstavaniu veže (v r. 1774 - 75). Kostol získal aj nové vnútorné vybavenie (oltár, lavice), ktoré sa sčasti zachovalo až dodnes.
Súčasnú podobu získal objekt v rokoch 1936 - 1937, kedy sa realizovalo veľké rozšírenie jeho kapacity. Z južnej a severnej strany lode boli pristavané rozmerné prístavby, ktoré sa otvárajú do pôvodnej lode arkádovými oblúkmi. Dispozične tak došlo k zmene na trojlodie.
Pri týchto prácach došlo aj k objavu zatretej freskovej výzdoby zo stredoveku a následne aj k preneseniu maľby na nové miesto. Rovnako tak došlo k premiestneniu okien z južnej steny lode na južnú prístavbu.

Kostol má status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963. Menšie opravy sa vykonali aj v rokoch 1977 - 1978. 

Zaujímavosti
- Kostol aj napriek rozsiahlej prestavbe v 20. storočí predstavuje peknú ukážku gotickej architektúry v tejto časti Slovenska s viacerými hodnotnými detailmi. 
- Ide predovšetkým o sieťové klenby lode a presbytéria z prelomu 15. a 16. storočia, ktoré odkazujú na vplyv pražskej dielne Petra Parlera sprostredkovaný zrejme cez bratislavskú stavebnú hutu. 
- Tento vplyv dokladajú aj hodnotné kamenné kružby okien presbytéria a lode, vrátane kruhového okna - rozety.
- Neskorogotickú prestavbu chrámu podľa všetkého financoval rod pánov zo Sv. Jura a Pezinka, o čom svedčia zachované erby na klenbe presbytéria - jeden manželský erb patrí Jurajovi III. a Uršule z Wolfurtu a druhý Jurajovmu synovi Jánovi III. a Barbore Montfortovej. Tretí erb patrí Barbore, druhej manželke ďalšieho Jurajovho syna Žigmunda. 
- Okolo roku 1470 bol interiér kostola vyzdobený nástennými maľbami. Na severnej stene lode išlo o cyklus zo života Ježiša Krista, z ktorého sa zachovala len fragment s rozmermi 4,25 x 2,40 m. Nachádzajú sa na ňom časti troch výjavov - Kristus na Olivovej hore, Kristus s apoštolmi a Ukrižovanie. 
- Tieto fresky boli objavené pri rozširovaní kostola v 30. rokoch minulého storočia a rozhodlo sa o ich prenesení na iné miesto v chráme. Sňatie malieb realizoval český reštaurátor Jiří Jelínek v roku 1936 a o rok neskôr, po dokončení novej kaplnky, ich tam osadil. Išlo len o druhý podobný prípad sňatia stredovekých nástenných malieb na Slovensku po gotických freskách v šivetickej rotunde reštaurátorom, ktoré vykonal P. J. Kern.
- Na západnej strane lode v podveží je sekundárne osadený gotický sedlový portál
- V múre za kostolom je osadený gotický portál, ktorý je datovaný až do obdobia ranej gotiky druhej polovice 13. storočia. Nachádzajú sa na ňom tzv. magické jamky.
- Zamurované sú tam aj zvyšky stredovekých náhrobných kameňov. 
- Stredoveké sakrálne stavby sa nachádzajú aj v okolitých obciach Doľany (farský kostol, kaplnka), Štefanová a Dlhá. Lokalita zaniknutého kostola sa nachádza v obci Dubová.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. 

Bohoslužby: každý deň v týždni okrem stredy. Podrobné informácie

Praktické informácie
Obec Častá leží na východnom úpätí Malých Karpát cca 10 kilometrov severovýchodne od Modry. Kostol stojí v obci pri hlavnej ceste v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: 033/ 64 952 25.
GPS: 48.39968168, 17.357277274

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Gahér, D. - Gahérová, H.: V znamení hviezdy. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Pezinok, Mestské múzeum v Pezinku, 2021.
- Okruhlicová, E.: Parlerovská architektúra na západnom Slovensku (dizertačná práca). Filozofická fakulta UK v Praze, 2015. Dostupné v elektronickej podobe - https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/83301/140043733.pdf.
- Tihányi, J.: Stredoveká freska v kostole sv. Imricha v Častej. In: Častovský informačník č. 1/2009, str. 8. Dostupné v elektronickej podobe - https://issuu.com/obeccasta... .
- Kalinová, M.: Stredoveký portál v sakrálnej architektúre – poznámky k problematike. In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste – Zborník Gotická cesta 3/2018.  OZ Gotická cesta – Pamiatkový úrad SR, Rožňava : Bratislava, 2020, str. 127 - 150.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5702).

Web
http://casta.fara.sk/kostol
https://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/ARCHIV/Goticka_cesta_zbornik_3...
https://www.dokostola.sk/kostol/sv-imricha
https://www.casta.sk/kronika/budovy-krize-a-sochy/
https://www.knihydominikani.sk/hlavna_nemethy_22?fpcmeno=casta

esteban
12. 12. 2022