Liptovský Michal

Patrocínium: sv. Michala

Vznik: druhá tretina 13. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe v opevnenom areáli v obci

Historický región: Liptov

Stručný popis: pôvodne ranogotický kostolík s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík vo vyvýšenej polohe začali stavať zrejme na mieste staršej stavby niekedy v polovici 13. storočia ako jednoloďovú stavbu so štvorcovou severnou sakristiou a svätyňou neznámeho tvaru. V písomných prameňoch sa spomína majetok patriaci kostolu už v roku 1270.
V prvej tretine 14. storočia (uvádzajú sa roky 1316 - 1317) sa uskutočnila prestavba či dostavba objektu, keď pôvodnú svätyňu nahradilo dnešné polygonálne presbytérium zaklenuté dvoma poliami rebrovej klenby. Z tohto obdobia pochádzajú aj gotické okná na južnej a západnej strane lode.
V období reformácie prešiel kostolík do rúk protestantom, ktorí ho s prestávkami používali od roku 1575 do roku 1686. V tomto čase pribudli v interiéri západná drevená tribúna a murovaná kazateľnica. Pod kostolom vybudovali dnes už neprístupnú kryptu.
V prvej polovici 19. storočia, zrejme v období rokov 1824 - 31 sa realizovali ďalšie práce na objekte, kedy loď dostala nový plochý strop a úpravy sa dotkli aj tvaru víťazného oblúka, vonkajších fasád a okien.
Obnova stavby sa uskutočnila aj v rokoch 1941 - 42 a v rámci nej pribudla pre južný vstup murovaná predsieň. Takisto bol interiér vymaľovaný M. Štalmachom. Tieto maľby boli odstránené pri komplexnej obnove v rokoch 1975 - 76.
V roku 2018 sa uskutočnilo reštaurovanie gotického okna na svätyni, pri ktorom bola okrem iného odkrytá sčasti zachovaná maliarska výzdoba ostenia. V roku 2019 sa menila celá elektroinštalácia kostola a namontovali sa nové svietidlá.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednu z najstarších zachovaných sakrálnych stavieb Liptova. Vznikol podľa všetkého v ranej fáze prenikania gotického slohu do tohto regiónu, o čom v exteriéri svedčia predovšetkým staršie ešte štrbinové okná s lomeným záklenkom.
- Stojí na najvyššom bode obce, pričom toto miesto bolo osídlené už v praveku.
- Podobne ako o niečo neskôr v prípade Kostola sv. Martina v Martinčeku, aj tu sakrálna stavba predchádzala osídleniu, ktoré vzniklo neskoršie okolo nej a prevzalo meno od patrocínia chrámu.
- Podľa všetkého nešlo o prvú stavbu na tomto mieste, keďže už v roku 1237 sa spomína Kostol sv. Michala stojaci v chotári Liptovskej Teplej. Táto románska stavba mohla vzniknúť už niekedy na začiatku 13. storočia. Viac o jeho podobe by vedel povedať až prípadný archeologický výskum.
- Z prvej stavebnej etapy súčasného objektu sa zachovala severná stena lode a štvorcová sakristia.
- V severnej stene sa netradične nachádzajú tri pôvodné úzke a vysoké štrbinové okná.
- Štvorcová sakristia mala podobne nezvyčajne okná nielen na východnej, ale aj na severnej a západnej strane. Tieto okná majú ešte podobu veľmi blízku románskym, ale už s lomeným oblúkom okenného otvoru.
- Pôvodné z 13. storočia je aj zaklenutie sakristie rebrovou klenbou dosadajúcou na ihlancové konzoly.
- Vyspelejšiu gotiku prezentuje najmä polygonálne presbytérium zaklenuté dvoma poliami rebrovej klenby s plochými svorníkmi osvetlené dvojdielnymi oknami s kamennou kružbou.
- Podobné okno sa nachádza aj v hornej časti západnej steny lode, ktoré napriek vysokému umiestneniu taktiež osvetľovalo priestor lode. Tá totiž bola pôvodne zaklenutá drevenou klenbou v tvare obráteného koryta vtiahnutého do priestoru krovu. Týmto riešením sa umocnila monumentálnosť sakrálneho priestoru. Tento typ nepravej klenby je u nás veľmi nezvyčajný, najmä čo sa týka obdobia stredoveku. Podobné riešenie prepojenia priestoru lode a podkrovia bolo identifikované v Hrnčiarovciach nad Parnou, kde však (zatiaľ) chýba dôkaz o samotnej drevenej klenbe.
- Z gotického obdobia pochádzajú aj dva portály - južný do lode a severný do sakristie. Dvere južného portálu sú neskorogotické s ozdobným kovaním.
- V južnej stene presbytéria sa nachádza sedília.
- Pri kostolíku stojí drevená zvonica spomínaná už v roku 1694, v ktorej visia zvony z roku 1636, resp. 1794.
- Z priľahlého cintorína je výhľad na kostolík v Martinčeku.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú v Partizánskej Ľupči na cintoríne a na námestí, ako aj v neďalekých Liptovských Sliačoch a Liptovskej Teplej.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave, v uplynulých rokoch sa tu realizovala oprava a reštaurovanie gotických okien. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.30 hod., aktuálne informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 20 km západne od Liptovského Mikuláša pri hlavnom ťahu zo Žiliny. Kostol stoji v opevnenom areáli v obci. Kontakt na farský úrad je 044/ 439 23 23.
GPS: 49.096716692, 19.435120225

Literatúra
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Ružomberok. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2008.
- Ďurian, K. - Krušinský, P. - Suchý, Ľ.: Rímskokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela v Liptovskom Michale. Príspevok k poznaniu historických drevených stropných konštrukcií v stredovekej vidieckej sakrálnej architektúre – interpretácia nálezov. In: Monument revue, roč. 3, 2014, č. 2, str. 26 - 30. Dostupné v elektronickej podobe na http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/ARCHIV/Monument-2-2014.pdf
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá č. 2/2004, str. 14 – 19.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K58).

Web:
- https://farnostmichal.sk/
- http://www.liptovskymichal.sk/pamiatky-v-obci.html
- https://www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20598

esteban