Partizánska Ľupča - cintorínsky kostol

Patrocínium: Panny Márie Bolestnej

Vznik: 13. - 14. storočie

Poloha: v opevnenom areáli na okraji obce

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, južnou predsieňou a strešnou vežičkou

História
Kostolík postavili podľa niektorých autorov už niekedy v prvej polovici 13. storočia, okolo roku 1263, podľa iných v prvej polovici 14. storočia. Išlo o neveľké bezvežové jednolodie s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Podľa časti zdrojov bol kostolík až do roku 1479 farským chrámom miestnej farnosti.
V 17. storočí pristavali pred južný vstup do lode murovanú predsieň a celú stavbu vzhľadom na nepokojné časy obohnali múrom.
Veľká prestavba objektu sa uskutočnila v 18. storočí, kedy bola zaklenutá loď a úpravou prešli aj fasády. V 19. storočí bol kostolík zariadený viacerými kusmi dodnes zachovaného vnútorného vybavenia (napr. oltáre).

Zaujímavosti
- Kostolík spolu s farským chrámom predstavuje veľmi zaujímavý príklad gotickej architektúry Liptova a dôkaz významu Ľupče v stredoveku.
- Tradične sa v literatúre uvádza doba vzniku kostolíka k roku 1263, kedy obyvatelia Ľupče dostali od ostrihomského arcibiskupa Filipa právo postaviť si vlastný kostol a ďalšie výsady v cirkevnej oblasti. Niektoré zdroje hovoria, že kostolík postavili ešte v priebehu prvej polovice 13. storočia.
- K tomuto datovaniu však veľmi nesedí polygonálny tvar svätyne (v prípade, že ide o jej primárnu podobu), ktorý sa na Liptove presadzuje až neskoršie.
- Novšia literatúra výstavbu kostolíka kladie do prvej tretiny 14. storočia, pričom zmienku o výstavbe kostola z roku 1263 vzťahuje na súčasný farský chrám v centre obce, čo podporuje aj jeho ešte románskogotický južný portál.
- Z gotického obdobia sa okrem hrubej stavby zachovali južný portál do lode a vstup do sakristie, okná na južnej strane lode a vo východnom múre sakristie. V interiéri v južnej stene presbytéria sa nachádza sedília s polkruhovým záklenkom.- Stredoveké kostoly nájdeme aj v susednom Liptovskom Michale, Liptovských Sliačoch a Liptovskej Teplej.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a využíva sa len príležitostne. Kostolík sme navštívili máji 2015.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 20 km západne od Liptovského Mikuláša. Kostolík stoji v ohradenom areáli na severnom okraji obce hneď pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad je 044/ 559 03 29. 
GPS: 49.068580335, 19.437062144

Literatúra
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá č. 2/2004, str. 14 – 19.
- Vítek, P. - Churý, S. - Sliacka, S.: Dejiny Partizánskej Ľupče. Vydala obec Partizánska Ľupča, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2385).

Web:
- www.partizanskalupca.sk

esteban