Partizánska Ľupča - cintorínsky kostol

Patrocínium: Panny Márie Bolestnej

Vznik: koniec 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na okraji obce

Historický región: Liptov

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, južnou predsieňou a strešnou vežičkou

História
Kostolík postavili niekedy koncom 13. storočia vo vyvýšenej polohe nad potokom ako neveľké bezvežové jednolodie s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Podľa časti zdrojov bol kostol až do roku 1434 farským chrámom miestnej farnosti.
V stredoveku dostal frekovú výzdobu, z ktorej sa dodnes zachovali len frangmenty. V období neskorej gotiky boli zväčšené okná presbytéria.
V 17. storočí pristavali pred južný vstup do lode murovanú predsieň a celú stavbu vzhľadom na nepokojné časy obohnali múrom.
Veľká prestavba objektu sa uskutočnila v 18. storočí, kedy bola zaklenutá loď a úpravou prešli aj fasády. V 19. storočí bol kostolík zariadený viacerými kusmi dodnes zachovaného vnútorného vybavenia (napr. oltáre). Status národnej kultúrnej pamiatky má objekt od roku 1963.
V roku 2020 sa začala vďaka grantom z Ministerstva kultúry SR a zbierkam veriacich pamiatková obnova kostola. Okrem výskumných prác sa v roku 2022 realizovala aj rekonštrukcia vežičky na streche kostola.

Zaujímavosti
- Kostolík spolu s farským chrámom predstavuje veľmi zaujímavý príklad gotickej architektúry Liptova a dôkaz významu Ľupče v stredoveku.
- Tradične sa v literatúre uvádza doba vzniku kostolíka k roku 1263, kedy obyvatelia Ľupče dostali od ostrihomského arcibiskupa Filipa právo postaviť si vlastný kostol a ďalšie výsady v cirkevnej oblasti. Niektoré zdroje hovoria, že kostolík postavili ešte v priebehu prvej polovice 13. storočia.
- K tomuto datovaniu však veľmi nesedí polygonálny tvar svätyne (v prípade, že ide o jej primárnu podobu), ktorý sa na Liptove presadzuje až neskoršie.
- Novšia literatúra výstavbu kostolíka kladie do prvej tretiny 14. storočia, pričom zmienku o výstavbe kostola z roku 1263 vzťahuje na súčasný farský chrám v centre obce, čo podporuje aj jeho ešte románskogotický južný portál.
- Z gotického obdobia sa okrem hrubej stavby zachovali južný portál do lode a vstup do sakristie, okná na južnej strane lode a vo východnom múre sakristie.
- V interiéri, v južnej stene presbytéria sa nachádza pôvodná sedília s polkruhovým záklenkom.
- V sakristii sa nachádza časť gotického krídlového oltára zdobená maľbami svätcov. Vďaka dotácii z MK SR bola v roku 2021 zreštaurovaná.
- Pod kostolom sa nachádza krypta z 18. storočia. 
- Stredoveké kostoly nájdeme aj v susednom Liptovskom Michale, Liptovských Sliačoch a Liptovskej Teplej.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a využíva sa len príležitostne. Od roku 2020 sa postupne realizuje obnova. V roku 2022 bola aj vďaka dotácii z MK SR (program Obnovme si svoj dom) rekonštruovaná strešná vežička. Na obnovu farský úrad vyhlásil aj zbierku.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 20 km západne od Liptovského Mikuláša. Kostolík stoji v ohradenom uzamknutom areáli na severnom okraji obce hneď pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad je 044/ 559 03 29. 
GPS: 49.068580335, 19.437062144

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá č. 2/2004, str. 14 – 19.
- Vítek, P. - Churý, S. - Sliacka, S.: Dejiny Partizánskej Ľupče. Vydala obec Partizánska Ľupča, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2385).

Web:
https://www.partizanskalupca.com/obec-2/farnost/...
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...
https://www.dokostola.sk/kostol/412788-kostol-se...

esteban
29. 7. 2015, upravené 28. 11. 2023

Za informácie ďakujeme pánovi farárovi Ondrejovi Švančarovi.