Beluša

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: uprostred obce

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík (kaplnka) zakončený polkruhovou apsidou

História
Kostolík postavili niekedy okolo roku 1300 ako jednoduchú a slohovo nevyhranenú stavbu s takmer štvorcovou loďou a polkruhovou apsidou. Farár v Beluši sa spomína už súpise pápežských desiatkov (1332 - 37).
Zrejme v 14. storočí bol interiér omietnutý a vyzdobená nástennými maľbami, po ktorých však zostali už len nepatrné zbytky. Kostolík stratil svoju pôvodnú funkciu, keď hneď vedľa neho postavili nový gotický Kostol sv. Alžbety Uhorskej (uvádza sa aj rok 1560). Po tom, čo v období reformácie prešiel na čas nový kostol do rúk evanjelikom, katolíci sa vrátili do starého.
S touto skutočnosťou môže súvisieť aj osadenie drevenej tribúny v lodi na zväčšenie kapacity malého kostolíka približne v druhej polovici 17. storočia či začiatkom 18. storočia. V roku 1713 sa kostolík uvádza s patrocíniom sv. Fabiána a Šebastiána.Od druhej polovice 18. storočia však stavba prestala slúžiť liturgickým účelom a zmenila sa na kostnicu. Neskôr (ešte aj v roku 1929) kostolík využívali ako sýpku.
V roku 1817 bol kostolík opravovaný, vrátane strechy. Istý výskum sa tu uskutočnil v rámci rekonštrukcie stavby v roku 1968 - 69. Vo svätyni mali byť odkryté zvyšky pôvodnej oltárnej menzy. V rámci obnovy však došlo k viacerým nepremysleným zásahom. Boli odstránené takmer v celom rozsahu omietky v exteriéri i interiéri, čím boli zrejme zničené aj gotické fresky. Taktiež bola pri výmene strechy premurované koruny obvodových múrov, čo znemožnilo objasniť pôvodné riešenie strešnej konštrukcie. V apside bola vymurovaná nová oltárne menza, na proporcie kostolíka trocha predimenzovanej veľkosti. Oprava sa urobila aj v roku 1990, kedy zakonzervovali strechu a obnovili fasádu kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí nenápadne v tieni veľkého renesančného kostola uprostred dediny.
- Kostolík sa ako jeden z mála stredovekých sakrálnych objektov zachoval v pôvodnej podobe bez neskorších prístavieb.
- Stavba je datovaná jedine podľa pôvodného západného portálu zakončeného lomeným oblúkom.
- Na južnej strane lode sa zachovali dve, na apside jedno štrbinové okno.
- Má netradične riešenú apsidu. Zvonku plynule nadväzuje na loď, nie je medzi nimi žiadne odsadenie. Rovnako tak zaklenutie apsidy nie je v podobe typickej konchy ale valenej klenby, ktorá ide v oblúku apsidy "do stratena". 
- Apsidu oddeľuje od lode mierne lomený triumfálny oblúk.
- V roku 2012 vytvoril stredoškolák Tomáš Hrebík z moravského Tíseku papierovú vystrihovačku kostolíka. Dostať sa k nej môžete na Obecnom úrade v Beluši.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Visolaje či Lednica.

Súčasný stav
Kaplnka patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Beluši. V súčasnosti sa už nevyužíva na liturgické účely, počas vianočných sviatkov v ňom býva vystavený betlehem. V roku 2010 sa realizoval vôbec prvý komplexný výskum stavby pred jej obnovou, ktorá sa stále (jún 2014) nerealizovala. Navštívili sme ho v decembri 2008, novembri 2011 a júni 2014.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec sa nachádza na Považí, cca 10 km juhozápadne od Považskej Bystrice a cca 6 km na juh od Púchova, hneď pri diaľnici Bratislava - Žilina. Kostolík stojí uprostred obce, neďaleko autobusovej zastávky Beluša, stred. Ako orientačný bod veľmi dobre poslúži vysoká veža renesančného kostola. Kostolík je možné si prezrieť aj zvnútra, najlepšie samozrejme po predchádzajúcom ohlásení sa na fare (týmto ďakujeme pánovi farárovi aj pánovi kaplánovi za ochotu, napriek "prepadovej" návšteve). Poradiť by vám vedeli aj v neďalekom cirkevnom centre voľného času. Kontakt na farský úrad: 042/462 46 10.
GPS: 49.06479856, 18.327552974

Literatúra
- Kočiš, J.: Beluša 1330 - 2002, pohľady do dejín. Vydavateľstvo Jozef Blaha, Žilina, 2002.
- Zvarová, Z. - Matejka, M. - Oriško, Š. - Janura, T.: Kaplnka sv. Anny v Beluši. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2011, č. 2, str. 50 - 55.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5122).

Web
- www.belusa.sk
- www.farnostbelusa.sk

esteban