Varín

Patrocínium: Najsvätejšej Trojice, pôvodne Panny Márie

Vznik: cca druhá polovica 13. storočia

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou a pristavanou západnou kaplnkou

História
Kostol väčších rozmerov s typickou ranogotickou dispozíciou postavili na miernej vyvýšenine na brehu rieky Váh niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia. Mal podobu jednolodia s kvadratickým presbytériom a bol zasvätený Panne Márii. Obec samotná sa spomína prvýkrát už v roku 1254 pod názvom Warna.
V priebehu reformácie prešiel chrám do rúk protestantov, ktorí interiér doplnili tribúnami. V 17. storočí bol kostol novo zaklenutý, čím objekt prišiel zrejme o pôvodnú krížovú rebrovú klenbu v presbytériu.
V roku 1673 kostol opäť získali katolíci. V období baroka došlo taktiež k zmene patrocínia na súčasné Najsv. Trojice, o čom svedčí aj nový oltár z roku 1795, ktorý kombinuje drevorezbu Nanebovzatia Panny Márie s motívom Najsv. Trojice.
V roku 1828 pristavali z južnej strany veže pohrebnú kaplnku rodu Pongrácz v klasicistickom štýle, ktorej priečelie zdobí rodový erb.
Záverečné boje druhej svetovej vojny poškodili kostol i faru, čo si vyžiadalo opravu v povojnových rokoch. Interiér vtedy vyzdobil maľbami akademický maliar Mikuláš Klimčák. Oprava stavby sa realizovala aj v roku 1984, kedy okrem iného pokryli strechu medeným plechom.

Zaujímavosti
- Kostol s mohutnou vežou predstavuje významnú dominantu obce i celej krajiny, viditeľnú z veľkej vzdialenosti.
- Ako čas vzniku kostola sa niekedy uvádza priamo rok 1233, pričom mu mala predchádzať kaplnka zasvätená sv. Krížu z obdobia okolo roku 1200.
- Z pôvodnej stredovekej stavby sa zachovali predovšetkým obvodové múry, z architektonických detailov je prezentovaný jednoduchý južný portál s lomeným oblúkom. Nie je vylúčené, že ďalšie detaily sú stále zachované pod novšími omietkami.
- Veľmi hodnotnou je kamenná krstiteľnica datovaná do 13. storočia, podľa iných zdrojov do obdobia renesancie (okolo roku 1600). Preslávila sa tým, že v nej boli pokrstení takí významní rodáci z Terchovej, akým sú Juraj Jánošík či Adam František Kollár.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v celkom dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2018, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 8.00 a 10.30 h.

Praktické informácie
Obec Varín leží cca 10 km juhovýchodne od Žiliny, na severnom brehu rieky Váh. Kostol stojí na južnom okraji obce v prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 041/ 569 21 97.
GPS: 49.198593941, 18.870311372

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1709).

Web:
- http://www.varin.fara.sk/
- http://www.dcza.sk/sk/schematizmus/farnosti/varin
- https://www.noviny.sk/slovensko/151530-vo-varine-maju-vzacnu-krstitelnic...
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Najsv%C3%A4tej%C5%A1ej_Trojice_(Var%C3%ADn)
- http://dokostola.sk/kostol/411510-farsky-kostol-najsvatejsej-trojice

esteban