Lúčky

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: 14. - 15. storočie

Poloha: v areáli cintorína na okraji obce

Historický región: Tekov

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou

História
Kostolík postavili na miernej vyvýšenine možno na mieste staršej stavby niekedy v období od konca 14. storočia po koniec 15. storočia (tradične sa uvádza rok 1487, niektoré architektonické detaily naznačujú o niečo starší pôvod).
Išlo o typické jednolodie s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Vďaka blízkosti významného centra - Kremnice - aj tento objekt sa môže pochváliť bohatým gotickým tvaroslovím presahujúcim úroveň bežných vidieckych kostolíkov.
V rokoch 1911 - 1912 boli do Budapešti predané z finančných dôvodov tri oltáre zo 70. rokov 15. storočia. Opravy sa realizovali v rokoch 1912 a 1935.
V 80. rokoch 20. storočia sa uskutočnila obnova objektu, pri ktorej bola odstránená novodobá prístavba predsiene. V prvej polovice 90. rokov bolo opravené zastrešenie kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík spolu s opusteným evanjelickým chrámom vytvára pôsobivý genius loci umocnený areálmi cintorínov, v ktorých stoja.
- Stavba predstavuje peknú ukážku neskorogotickej sakrálnej architektúry, ktorá sa zachovala bez väčších zmien dodnes. Klenba lode by však dovoľovala datovanie aj do konca 14. storočia.
- Z architektonických detailov sa zachovali gotické klenby v lodi i svätyni, portály či okná s kamennou kružbou.
- V presbytériu nájdem bohato zdobené pastofórium s nadstavbou v podobe prútov a fiál.
- Kamenná krstiteľnica pochádza ešte z neskororománskeho obdobia, z polovice 13. storočia (pochádza z možnej staršej stavby, do úvahy by pripadal aj jej pôvod v neďalekej Kremnice, kde je kostol z tohto obdobia doložený).
- Kostolík vošiel do dejín vďaka svojmu oltáru sv. Mikuláša z obdobia okolo roku 1476, ktorý sa v kostolíku nachádzal do roku 1912, kedy bol predaný spolu s ďalšími oltármi do Budapešti. Ide o jeden z najhodnotnejších neskorogotických krídlových oltárov, ktoré vznikli v oblasti stredoslovenských banských miest a vyznačuje sa vysokou kvalitou tabuľových malieb. Na základe toho bol v dejinách umenia známy jeho autor ako Majster z Lúčok. Neskorší výskum však zistil, že v Lúčkach sa oltár spomína až v roku 1713, kam sa dostal z Kremnice a jeho  tvorca bol premenovaný na Majstra z Kremnice.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susednej Kremnici (farský kostol, karner, bývalá gotická kaplnka), Kopernici a Kremnických Baniach.

Súčasný stav
Kostolík je filiálnym chrámom farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Kremnici a je v pomerne dobrom stave. V posledných rokoch sa na ňom postupne vymieňa strešná krytina. Navštívili sme ho v apríli 2015 a marci 2017.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.15 hod., aktuálne informácie

Praktické informácie
Lúčky sa nachádzajú v kopcoch 3 km západne od Kremnice. Kostolík stojí na južnom okreji obce v otvorenom areáli cintorína. Kontakt na farský úrad: 045/ 67 424 23.
GPS:48.695340616, 18.894998431

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M81).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- www.luckyprikremnici.sk
- www.kremnica.fara.sk
- http://kremaho.blogspot.sk

esteban